Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Individualizarea pedepselor -
SECȚIUNEA a 5-a
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere Reviste (1)

Art. 91. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (4), Modele (8), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (10)

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Când pedeapsa închisorii este însoțită de pedeapsa amenzii aplicate în condițiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Reviste (2)

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă: Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

a) pedeapsa aplicată este numai amenda; Reviste (1)

b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; Reviste (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (11), Modele (3)

Termenul de supraveghere

Art. 92. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4), Modele (5), Comentarii expert (2)

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență, Reviste (3)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 93. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Reviste (1)

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență, Reviste (2)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14)

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Jurisprudență

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (24), Modele (3)

(4) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (2)

Supravegherea condamnatului

Art. 94. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), alin. (3) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) și lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 95. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de îndreptare. Jurisprudență

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență, Reviste (3)

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 96. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Modele (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 97. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 98. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
[ Mai mult... ]

Comunicat Î.C.C.J. din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019 - respingere RIL - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
[ Mai mult... ]

Comunicat Î.C.C.J. din 7 mai 2019 - Decizia nr. 13 în dosarul nr.577/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
Potrivit unui comunicat al Î.C.C.J., în ședința din 7 mai 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 13 în dosarul nr.577/1/2019, a admis sesizarea Curții de Apel București, Secția I penală, în dosarul nr.2225/330/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”
Stabilește că în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.
[ Mai mult... ]

De când se calculează termenul de supraveghere în cazul suspendării sub supraveghere? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 07.05.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.13/07.05.2019 în dosarul nr.577/1/2019 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București, Secția I penală, în dosarul nr.2225/330/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aregândit cadrul legal al individualizării judiciare apedepsei – arenunțat la instituția suspendării condiționate aexecutării pedepsei, prevăzută de art. 81-86 C. pen. din 1968, iar instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere afost redimensionată în vederea facilitării rolului instanței de judecată în stabilirea modului în care condamnatul va suporta coerciția aplicată ca urmare ainfracțiunii săvârșite, realizând în acest fel caracterul proporțional al pedepsei în raport cu gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterizare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere implică o soluție de condamnare și obligarea condamnatului, pe toată durata termenului de încercare, unor măsuri de supraveghere speciale și cerinței de a respecta anumite obligații, stabilite de instanța de judecată în baza legii. 
    Spre deosebire de celelalte mijloace de individualizare (prevederea de pedepse alternative, aplicarea facultativă a pedepsei complementare, prevederea în lege a circumstanțelor agravante și atenuante) ce dau judecătorului posibilitatea să stabilească în mod just cuantumul pedepsei, prin suspendare instanța se pronunță și asupra modului de executare a acesteia, înlocuind o măsură privativă de libertate cu una restrictivă de libertate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este reglementată în Codul penal în vigoare în Secțiunea a 5-a din Capitolul V al Titlului III din Partea generală, art. 91-98, al căror conținut vizează: condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91); termenul de supraveghere (art. 92); măsurile de supraveghere și obligațiile (art. 93); supravegherea condamnatului (art. 94); modificarea sau încetarea obligațiilor (art. 95); revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 96); anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 97); efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 98). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o formă de indivi­dualizare judiciară a executării pedepselor(224). Aplicarea ei este facultativă, fiind la latitudinea instanței să o dispună, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege. Din această perspectivă, pedeapsa aplicată trebuie să fie închisoarea de cel mult 3 ani, indiferent dacă această pedeapsă este aplicată pentru o singură infracțiune sau este pedeapsa rezultantă în cazul unui concurs de infracțiuni. De asemenea, trebuie ca infractorul să nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția situațiilor când a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, precum și cu excepția situațiilor prevăzute de art. 42 NCP (condamnare anterioară pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de legea penală, pentru infracțiuni ulterior amnistiate sau pentru infracțiuni săvârșite din culpă); de asemenea, conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, infracțiunile comise în timpul minorității, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispozițiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o infracțiune comisă ulterior condamnării definitive. În plus, este nevoie ca infractorul să își manifeste acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. În fine, instanța trebuie ca, pe baza unor criterii de apreciere care țin de persoana infractorului, să își formeze convingerea că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără ca aceasta să fie executată, inculpatul nu va săvârși noi infracțiuni, fiind necesară doar supravegherea conduitei sale pe o perioadă determinată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aregândit cadrul legal al individualizării judiciare apedepsei – arenunțat la instituția suspendării condiționate aexecutării pedepsei, prevăzută de art. 81-86 C. pen. din 1968, iar instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere afost redimensionată în vederea facilitării rolului instanței de judecată în stabilirea modului în care condamnatul va suporta coerciția aplicată ca urmare ainfracțiunii săvârșite, realizând în acest fel caracterul proporțional al pedepsei în raport cu gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Interpretarea sintagmei "drum public"/Interpretation of the phrase "public road"
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Tipicitate
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Cerere de revocare în cazul neexecutării obligațiilor civile.
Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei, ori de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pentru infracțiuni săvârșite anterior suspendării.
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 2.225/330/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2020 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.141/1/2019
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...