Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Răspunderea penală a persoanei juridice -
CAPITOLUL II
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. Reviste (1)

(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -f) se pot aplica în mod cumulativ. Reviste (1)

(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: Jurisprudență

a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; Jurisprudență

b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -e), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Jurisprudență

Suspendarea activității persoanei juridice

Art. 140. - Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanța dispune suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Reviste (1)

(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Reviste (1)

Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice

Art. 141. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) și lit. b) nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei. Reviste (1)

Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice Jurisprudență

Art. 142. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice

Art. 143. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege.

Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 144. - Legislație conexă (2), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară constă în desemnarea de către instanță a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioadă de la unu la 3 ani, desfășurarea activității ce a ocazionat săvârșirea infracțiunii. Modificări (1)

(2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligația de a sesiza instanța atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracțiuni. În cazul în care instanța constată că sesizarea este întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută în art. 140. Modificări (1)

(3) Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul persoanelor juridice menționate în art. 141.

Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Afișarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Reviste (1)

(3) Afișarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma și locul stabilite de instanță, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni. Jurisprudență

(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras și în forma stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanță. Reviste (1)

(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanța stabilește numărul aparițiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăși 3 luni.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Legiuitorul a preluat în integralitate în noul C. pen. conținutul reglementării anterioare, operând doar ajustările necesare de corelare a numerotării articolelor și alineatelor. 
    Se poate lesne observa faptul că în noul C. pen. s-au păstrat regulile de aplicare și executare a pedepselor complementare, atât sub aspectul obligativității aplicării pedepselor complementare pe lângă pedeapsa principală, când legea prevede expres această situație, cât și sub aspectul aplicării facultative a acestora, ca atribut exclusiv al instanței, în funcție de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În situația dispunerii unei pedepse complementare în cazul persoanei juridice, judecătorul delegat cu executarea comunică o copie de pe dispozitiv, în funcție de persoana juridică vizată, după cum urmează: a) Oficiului Național al Registrului Comerțului, pentru cazul în care persoana juridică respectivă este societate comercială, în vederea înscrierii mențiunii în Registrul comerțului computerizat pentru persoane juridice și persoane fizice; b) Ministerului Justiției, pentru cazul în care persoana juridică se încadrează în prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înscrierii mențiunii în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociații, fundații și federații; c) Tribunalului București, pentru cazul partidelor, în vederea înscrierii mențiunii în Registrul partidelor politice; d) judecătoriei în circumscripția căreia își are sediul sindicatul, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii mențiunii în Registrul special; e) judecătoriei în circumscripția căreia își are sediul societatea, pentru cazul în care aceasta se încadrează în prevederile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, în vederea înscrierii mențiunii în Registrul societăților agricole; f) instituției sau autorității publice competente cu înregistrarea activității respective, pentru persoanele juridice înființate prin acte normative; g) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară, în cazul în care persoana juridică a fost condamnată pentru săvârșirea unor infracțiuni privind spălarea banilor ori finanțarea actelor de terorism; h) inspectoratului județean de poliție în a cărui circumscripție se află sediul persoanei juridice, pentru a verifica respectarea interdicției dispuse (art. 34 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Aplicarea uneia sau a mai multor pedepse complementare unei persoane juridice se dispune fie obligatoriu, fie facultativ: obligatoriu când legea prevede această pedeapsă și facultativ atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și față de împrejurările în care a fost săvârșită, aceste pedepse sunt necesare. 
    Cu excepția dizolvării, celelalte pedepse complementare se pot aplica în mod cumulativ. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Instanța de judecată dispune aplicarea pedepselor complementare atunci când constată că sunt necesare, în funcție de criteriile enumerate în textul de lege analizat, și anume natura și gravitatea infracțiunii și împrejurările cauzei. Prin urmare, ca regulă generală, aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare ține de aprecierea instanței de judecată. În mod excepțional, aplicarea este obligatorie doar atunci când legea prevede expres această pedeapsă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Legiuitorul a preluat în integralitate în noul C. pen. conținutul reglementării anterioare, operând doar ajustările necesare de corelare a numerotării articolelor și alineatelor. 
    Se poate lesne observa faptul că în noul C. pen. s-au păstrat regulile de aplicare și executare a pedepselor complementare, atât sub aspectul obligativității aplicării pedepselor complementare pe lângă pedeapsa principală, când legea prevede expres această situație, cât și sub aspectul aplicării facultative a acestora, ca atribut exclusiv al instanței, în funcție de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Reviste:
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor din domeniul criminalității informatice
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Criteriul valoric de stabilire a competenței în materie penală
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Modul de interpretare a dispozițiilor art. 38 alin. (2) teza a doua din Codul penal în vigoare, cu referire și la prevederile noului Cod penal
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...