Răspunderea penală a persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL VI
Răspunderea penală a persoanei juridice Legislație conexă (1), Reviste (2)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Reviste (12), Doctrină (1)

Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pedeapsa principală este amenda. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență, Reviste (3)

a) dizolvarea persoanei juridice; Jurisprudență, Reviste (3)

b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (2)

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (3)

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani; Jurisprudență, Reviste (1)

e) plasarea sub supraveghere judiciară; Reviste (1)

f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Jurisprudență, Reviste (1)

Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137. - Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5.000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 600 de zile. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (5)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. Reviste (4)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Puneri în aplicare (1), Reviste (4)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii; Reviste (4)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

(5) Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Reviste (1)

CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. Reviste (1)

(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -f) se pot aplica în mod cumulativ. Reviste (1)

(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: Jurisprudență

a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; Jurisprudență

b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -e), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Jurisprudență

Suspendarea activității persoanei juridice

Art. 140. - Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanța dispune suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. Reviste (1)

(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Reviste (1)

Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice

Art. 141. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) și lit. b) nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei. Reviste (1)

Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice Jurisprudență

Art. 142. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice

Art. 143. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege.

Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 144. - Legislație conexă (2), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară constă în desemnarea de către instanță a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioadă de la unu la 3 ani, desfășurarea activității ce a ocazionat săvârșirea infracțiunii. Modificări (1)

(2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligația de a sesiza instanța atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracțiuni. În cazul în care instanța constată că sesizarea este întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută în art. 140. Modificări (1)

(3) Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul persoanelor juridice menționate în art. 141.

Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Afișarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Reviste (1)

(3) Afișarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma și locul stabilite de instanță, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni. Jurisprudență

(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras și în forma stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanță. Reviste (1)

(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanța stabilește numărul aparițiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăși 3 luni.

CAPITOLUL III Dispoziții comune

Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 146. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la reabilitare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau cu intenție depășită. Reviste (1)

(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, fără a depăși maximul general al pedepsei amenzii. Reviste (3)

(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, potrivit alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.

(4) Dispozițiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 147. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În caz de pluralitate de infracțiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepția dizolvării, sau cele de aceeași natură, dar cu conținut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele complementare de aceeași natură și cu același conținut se aplică cea mai grea. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În caz de pluralitate de infracțiuni, măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Reviste (1)

Prescripția răspunderii penale

Art. 148. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condițiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispozițiile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător.

Prescripția executării pedepsei

Art. 149. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. Jurisprudență

(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. Jurisprudență

(3) Dispozițiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 și art. 164 se aplică în mod corespunzător.

Reabilitarea persoanei juridice

Art. 150. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă, în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune. Reviste (1)

Efectele comasării și divizării persoanei juridice

Art. 151. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) În cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, absorbție sau divizare intervenită după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja: Jurisprudență, Reviste (2)

a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; Reviste (1)

b) în sarcina persoanei juridice absorbante;

c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ține seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operațiune. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Potrivit dispozițiilor art. 135 noul C. pen.,994 „(1) Persoana juridică, cu excepția statului și aautorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. (2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. (3) Răspunderea penală apersoanei juridice nu exclude răspunderea penală apersoanei fizice care acontribuit la săvârșirea aceleiași fapte.” 
    994 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările aduse prin Legea nr. 27/2012, Legea nr. 63/2012 și Legea nr. 187/2012, în vigoare de la 1 februarie 2014. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative dispozițiile privind răspunderea penală a persoanei juridice, o primă observație care se impune este că, în noul C. pen., legiuitorul a operat o grupare a tuturor acestor dispoziții într-un singur titlu al părții generale – Titlul VI –, spre deosebire de C. pen. din 1968, în care prevederile referitoare la această răspundere erau răspândite în diferite titluri ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Persoana juridică are o voință proprie, iar această voință colectivă este capabilă de fapte culpabile întocmai ca voința individuală. Pentru acest considerent legiuitorul a renunțat la principiul specialității consacrat în Legea nr. 301/2004 și a stabilit principiul răspunderii generale a persoanei juridice (a se vedea, pe larg, A.-R. Ilie, Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 99-120). Conform art. 240 din Legea nr. 187/2012, în aplicarea dispozițiilor art. 135 C. pen.., prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 și 142 din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Alături de instituția infracțiunii și cea a sancțiunilor de drept penal, răspunderea penală este o instituție fundamentală, fără de care nu poate fi conceput dreptul penal. Ca instituție, răspunderea penală cuprinde un ansamblu de dispoziții privitoare la realizarea prin constrângere a ordinii juridice penale, dispoziții care se referă la condițiile în care ia naștere raportul juridic penal de conflict, la conținutul și la modul de soluționare a acestui raport, precum și la cauzele care fac ca răspunderea penală să fie înlăturată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Instituția răspunderii penale a persoanei juridice a fost relativ recent(293) intro­dusă în dreptul penal român, iar noul Cod penal preia în linii generale principiile consacrate în materie de Codul penal din 1969, existând însă și unele noutăți importante. 
    Potrivit textului de lege analizat, persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite prin acțiunile de realizare a obiectului de activitate ori săvârșite prin acțiunile executate în numele sau în interesul său. Prin urmare, răspunderea penală a persoanei juridice este generală, putând fi atrasă de orice activitate a ei în care se poate identifica un element subiectiv propriu acesteia, diferit de cel al persoanei fizice care execută în concret actul material(294). Răspunderea penală a persoanei juridice poate fi antrenată de orice persoană fizică ce acționează în numele ei, nu doar de către organele de conducere ale acesteia. De asemenea, pentru a răspunde penal, o entitate colectivă trebuie să aibă personalitate juridică. Potrivit art. 240 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a noului Cod penal, în aplicarea dispozițiilor art. 135 NCP, prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 (Curtea de Conturi) și art. 142 (Curtea Constituțională) din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu
Infracțiuni de fals
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Răspunderea penală a societăților
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Considerații referitoare la infracțiunea de presiuni asupra justiției
Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal
Asistența și reprezentarea neloială
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate"
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
;
se încarcă...