Legitima apărare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele justificative -
Legitima apărare

Art. 19. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință ori loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție ori alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    847 A se vedea în acest sens: F. Streteanu, op. cit.,p. 498; P. Vasilescu, op. cit.,p. 431. 
    848 „Se prezumă că este în legitimă apărare acela care săvârșește fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violență, viclenie, efracție sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare”.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    . 1. Prezentare comparativă. Textul are corespondent în art. 44 C. pen. din 1968, dar între cele două texte există unele deosebiri. 
    În primul rând, în noul C. pen. natura juridică a legitimei apărări este aceea de cauză justificativă care operează in rem, în timp ce sub incidența art. 44 C. pen. din 1968 era o cauză care înlătura caracterul penal al faptei și producea efecte in personam (deoarece se fundamenta pe ideea de constrângere morală și pe imposibilitatea determinării libere a voinței celui care comite fapta). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Actuala reglementare a legitimei apărări este, în cea mai mare măsură, asemănătoare celei din Codul penal anterior, având corespondent în art. 44. În acest context, pentru elementele preluate din vechea reglementare, doctrina și jurisprudența anterioare își păstrează valabilitatea. 
    În ceea ce privește diferențele, una dintre acestea oreprezintă conținutul alin. (1) unde este valorificat normativ caracterul de cauză justificativă al legitimei apărări, cu efecte in rem, iar nu in personam, așa cum era în vechea reglementare. Prin extinderea efectelor și asupra participanților, conform art. 18 alin. (2) C. pen.., actuala reglementare constituie olege penală mai favorabilă. Oaltă diferență oreprezintă înlăturarea unui aspect de redundanță pe care îl conținea fosta reglementare; este vorba de eliminarea enumerării care circumscria sfera valorilor care făceau obiectul atacului (îndreptat împotriva sa, aaltuia sau împotriva unui interes obștesc) și care oricum se regăsea, prin repetare, în sfera valorilor care erau puse în pericol grav (persoana sau drepturile celui atacat – cel atacat putând fi același cu cel care se apără, ori cel care ripostează la atac este altul decât cel atacat, și în favoarea căruia intervine –, interesul obștesc). Odiferență semnificativă oreprezintă eliminarea caracterului grav al pericolului, preluându-se propunerile făcute de către doctrină (S. Bogdan, Legitimă apărare…, loc. cit., p. 69-73) care acriticat restrângerea efectelor legitimei apărări doar la pericolul grav și pe care aapreciat-o ca inechitabilă. În noile condiții, raportul dintre gravitatea pericolului generat de atac și acțiunile întreprinse pentru înlăturarea lui vor fi analizate din perspectiva proporționalității dintre atac și apărare (nu va mai fi verificată condiția ca atacul să fi pus în pericol grav persoana și drepturile acesteia, precum și condiția proporționalității apărării, ci analiza va purta, exclusiv, asupra condiției proporționalității). Înlăturarea caracterului grav al pericolului generat de atac lărgește sfera de incidență alegitimei apărări, motiv pentru care poate constitui olege penală mai favorabilă. A fost prevăzută expres condiția proporționalității cu gravitatea atacului. Codul penal anterior nu menționa această condiție, însă, încă de la începutul perioadei de activitate aacestei legi, doctrina aprecizat această condiție care, de altfel, afost unanim aplicată în practică (Explicații I, ed. I, 1969, p. 355: „pentru ca apărarea efectuată împotriva unui atac să fie considerată legitimă, trebuie să existe un raport de aproximativă proporționalitate între fapta săvârșită în apărare, pe de oparte, și atacul care aprovocat nevoia de apărare, pe de altă parte”). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 19 din noul Cod penal: „(2) Este în legitimă apărare, persoana care săvârșește fapta pentru aînlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, aaltuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. (3) Se prezumă afi în legitimă apărare, acela care comite fapta pentru arespinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de legitimă apărare 

    Legitima apărare este reglementată în art. 19 C. pen. Prin dispozițiile art. 19 alin. (1), legiuitorul, în mod explicit, stabilește natura juridică a legitimei apărări. Potrivit acestui text, este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Prin urmare, în concepția Codului penal în vigoare, legitima apărare nu mai este o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, ca în Codul penal anterior, ci o cauză justificativă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legalitatea incriminării
Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Vinovăția
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Reviste:
Prezumția de legitimă apărare - cauză justificativă
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Diferențele dintre circumstanța atenuantă a săvârșirii infracțiunii în stare de provocare și cauza justificativă a legitimei apărări. Reducerea proporțională a cuantumului daunelor acordate persoanei vătămate în situația reținerii provocării
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Lipsa de temei a acțiunii penale. Cazuri
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Sentință de achitare
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
;
se încarcă...