Internarea într un centru de detenție | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Minoritatea - Regimul măsurilor educative privative de libertate -
Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (8)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (9), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Referințe în jurisprudență (55), Reviste (2), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Referințe în jurisprudență (4)

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Modele (3)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție;

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Minor judecat,în perioada internării într-un centru de detenție,pentru alte infracțiuni concurente săvârșite anterior - Mădălina Moceanu
În condițiile în care infracțiunile ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracțiunile pentru care anterior,s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenție în speță, sunt aplicabile dispozițiile art.125 alin.3 Cod penal, potrivit cărora „dacă în perioada internării minorul (…) este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin.2, determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite”.
Extras din Decizia penală nr.362/17.03.2015, Curtea de Apel Craiova, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. O modificare majoră adusă de noul C. pen. este renunțarea completă la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal, în favoarea măsurilor educative. Astfel, datorită schimbării politicii penale în ceea ce privește sancționarea minorilor infractori, în noua reglementare nu mai sunt prevăzute pedepse ca sancțiuni aplicabile minorilor. Un substitut al acestora îl constituie măsura internării într-un centru educativ (similară unei pedepse privative de libertate), fără a determina totuși schimbarea naturii juridice a acesteia, care rămâne o măsură educativă. Datorită reglementării, a regimului de executare și a prevederilor exprese din situațiile tranzitorii, am ales să prezentăm comparativ această măsură educativă cu pedepsele aplicabile minorului infractor în reglementarea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Centrul de detenție este instituția specializată în recuperarea socială a persoanelor internate, cu regim de pază și supraveghere, în care acestea urmează intensiv programele și activitățile de instrucție școlară și formare profesională. Centrul educativ și centrul de detenție dispun de personal specializat pentru activitățile educative, moral-religioase, culturale, sportive, recreative, de asistență psihologică și asistență socială specifică, de personal medical, de pază, supraveghere și însoțire, precum și de personal tehnico-administrativ. Centrele de detenție sunt fostele penitenciare pentru minori și tineri (Bacău, Craiova, Târgu Mureș și Tichilești). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale (art. 125 C. pen.). Internarea într-un centru de detenție se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Măsura educativă a internării într-un centru de detenție(292) este cea mai aspră măsură educativă privativă de libertate și constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, având regim de pază și supra­ve­ghere. În cadrul acestei instituții minorul va urma atât programe intensive de reintegrare socială, cât și programe de pregătire școlară și profesională. O astfel de măsură se poate lua pe o durată între 2 și 5 ani. În cazul în care pedeapsa prevă­zută de lege pentru infracțiunea săvârșită de minor este de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Reviste:
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul penal din 2014
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați în Dosarul nr. 1.296/233/2014, prin Încheierea de ședință din data de 16 mai 2014, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracțiuni săvârșite în timpul minorității se înlocuiește cu a) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 5 ani
Legislație conexă :
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...