Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL X
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală Jurisprudență, Reviste (1)

Dispoziții generale

Art. 172. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acesteia este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Legea penală

Art. 173. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.

Săvârșirea unei infracțiuni

Art. 174. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

Prin săvârșirea unei infracțiuni sau comiterea unei infracțiuni se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Funcționar public

Art. 175. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (3)

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: Jurisprudență, Reviste (28)

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; Jurisprudență, Reviste (7)

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (48), Comentarii expert (1)

Public

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Jurisprudență

Membru de familie

Art. 177. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

(1) Prin membru de familie se înțelege: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude; Reviste (2)

b) soțul; Jurisprudență, Reviste (2)

c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dispozițiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopție, și persoanei adoptate ori descendenților acesteia în raport cu rudele firești. Reviste (1)

Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 178. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Informații secrete de stat sunt informațiile clasificate astfel, potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparține unor asemenea persoane. Jurisprudență, Reviste (3)

Arme

Art. 179. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziții legale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Jurisprudență

Instrument de plată electronică

Art. 180. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (3)

Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare.

Sistem informatic și date informatice

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. Reviste (2)

Exploatarea unei persoane

Art. 182. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Prin exploatarea unei persoane se înțelege: Reviste (1)

a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; Reviste (1)

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; Reviste (1)

c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; Respingeri de neconstituționalitate (3), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4)

d) obligarea la practicarea cerșetoriei; Jurisprudență

e) prelevarea de organe în mod ilegal. Modificări (1), Reviste (3)

Consecințe deosebit de grave

Art. 183. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.

Faptă săvârșită în public

Art. 184. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă: Jurisprudență

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; Jurisprudență

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Jurisprudență

c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Jurisprudență

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante. Jurisprudență

Timp de război

Art. 185. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

Prin timp de război se înțelege durata stării de mobilizare a forțelor armate sau durata stării de război.

Calculul timpului

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) La calcularea timpului ziua se socotește de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracția de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracția se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obținută se transformă în luni. În acest caz, luna se socotește de 30 de zile și se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracției.

(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (2), transformarea făcându-se între ani și luni. Jurisprudență

Pedeapsă prevăzută de lege

Art. 187. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este profesorul din învățământul preuniversitar de stat funcționar public în accepțiunea Codului penal? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 8/15.03.2017 Înalta Curte de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ) a stabilit că profesorul din învățământul preuniversitar de stat are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b teza a II-a din Codul penal.
Decizia ÎCCJ nr. 8/15.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 290/25.04.2017 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 25.04.2017, a devenit obligatorie, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre întreprinzătorul titular al unei întreprinderi indivduale - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 07.05.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.13/07.05.2020 în dosarul nr.481/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4233/109/2018, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:„dacă întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale reprezintă în sensul prevăzut de art. 308 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal, persoană care exercită permanent ori temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) din Codul penal, respectiv în cadrul unei întreprinderi individuale ce exercită un serviciu de interes public, care este supusă controlului ori supravegherii autorităților publice cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.
[ Mai mult... ]

Pericolul social concret al faptelor penale în forma consumată - Petrache Zidaru
Pericolul social concret al faptelor penale săvârșite în forma consumată, împreună cu pericolul public ridicat și actual al inculpatului sunt principii care, în penal, ating genuri limită, ca fiecare normă de o necondiționată înțelegere din canoanele biblice. Sunt puncte de standard gravitațional care satisfac pe deplin conștiința anticipatoare a elementelor constitutive ale infracțiunii.
Pericolul social concret al infracțiunii cu pericolul public actual și ridicat al inculpatului, puse pe cântar, au o mai mare greutate decât fiecare dintre elementele constitutive ale infracțiunii.
[ Mai mult... ]

RIL: Care este data săvârșirii infracțiunii în cazul producerii unei pagube sau realizării unui folos necuvenit? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 5/11.02.2019 în dosarul nr.2715/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că (în interpretarea și aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin.2 teza I din Codul penal):
„Prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu privire la acest text de lege, legiuitorul nu a operat nicio modificare. 
    Examinând în ansamblu Titlul X din noul C. pen., constatăm că au fost introduse noi norme explicative, care definesc ce se înțelege prin: „instrumente de plată electronică”, „sistem informatic și date informatice” și „exploatarea unei persoane”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual reia dispozițiile art. 172 C. pen. din 1969. 
    2. Autonomia conceptuală a dreptului penal. Textul reiterează autonomia conceptuală a dreptului penal, având în vedere că termenii sau expresiile din Titlul X primesc un înțeles propriu dreptului penal. 
    3. Interpretare legală. Interpretarea dată termenilor și expresiilor este o interpretare legală și produce efecte, conform art. 236 din Legea nr. 187/2012, și asupra dispozițiilor penale cuprinse în legi speciale, sub rezerva derogărilor exprese (a se vedea supra comentariul art. 1, pct. 7).

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Interpretarea legii penale cunoaște mai multe forme sau modalități, determinate de autoritățile sau subiecții care pot efectua această operațiune de stabilire a voinței legiuitorului exprimate în dispoziția penală. Sub acest aspect, se face distincția între interpretarea autentică sau legală, interpretarea judiciară sau cauzală și interpretarea doctrinară. 
    A. Interpretarea autentică sau legală. Numim interpretare autentică aceea pe care o face legiuitorul însuși, considerându-se că acela care are competența să elaboreze legea este cel mai în măsură să îi interpreteze conținutul. Legiuitorul procedează la interpretarea normei pe calea unor norme penale interpretative atunci când consideră că anumiți termeni sau expresii nu sunt clare în cuprinsul legii interpretate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ultimul titlu al părții generale din noul Cod penal este dedicat (în mod asemănător stadiului de reglementare din Codul penal din 1969 - Titlul VIII al părții generale, art. 140-154) constituirii unui cadru consolidat de realizare a unei inter­pretări legale, oficiale, autentice și contextuale a unor termeni sau expresii utilizate de legiuitorul penal într-o semnificație proprie, specifică, uneori diferită de cea din vorbirea curentă (uzuală) ori de aceea utilizată la nivelul altor ramuri de drept. Se dă astfel conținut explicit ideii de autonomie conceptuală a dreptului penal (ca formă particulară de manifestare a unuia dintre caracterele acestui domeniu specific al dreptului: caracterul autonom), punându-se atât la dispoziția destinatarilor legii penale, cât și a însuși legiuitorului un important, util și prețios instrument interpretativ, de întrebuințat în laboriosul proces de identificare, descifrare și corectă stabilire și înțelegere a sensului exact al mesajului transmis prin intermediul normei juridice penale. Procedeul are și rolul de a facilita exprimarea sintetică, în cuprinsul normelor juridico-penale, a unor idei complexe ori a unor noțiuni cu sferă extinsă de cuprindere, contribuind la menținerea caracterului restrâns, clar și concis al textelor de reglementare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu privire la acest text de lege, legiuitorul nu a operat nicio modificare. 
    Examinând în ansamblu Titlul X din noul C. pen., constatăm că au fost introduse noi norme explicative, care definesc ce se înțelege prin: „instrumente de plată electronică”, „sistem informatic și date informatice” și „exploatarea unei persoane”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu
Infracțiuni de fals
Infracțiuni contra siguranței publice
Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
Infracțiuni electorale
Infracțiuni contra securității naționale
Reviste:
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Corupția în mediul privat
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Evaziunea fiscală organizată
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare
Noțiunea de funcționar public din perspectiva reglementărilor legale actuale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalității de interpretare a dispozițiilor art. 175 alin. (1) și (2) din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcționar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)
Decizia nr. 26/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin Încheierea de ședință din data de 24 septembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal
Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel București - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 61.261/3/2010, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2019 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2.715/1/2018
Legislație conexă :
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
;
se încarcă...