Individualizarea pedepselor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Pedepsele -
CAPITOLUL V
Individualizarea pedepselor

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Art. 74. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (59), Doctrină (4), Modele (4)

(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; Jurisprudență, Reviste (5)

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; Jurisprudență, Reviste (2)

c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (4)

d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; Jurisprudență, Reviste (2)

e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; Jurisprudență, Reviste (1)

f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; Jurisprudență, Reviste (2)

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de criteriile prevăzute în alin. (1) și pentru alegerea uneia dintre acestea. Jurisprudență, Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

Circumstanțe atenuante

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă; Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

b) depășirea limitelor legitimei apărări; Jurisprudență, Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. Jurisprudență, Reviste (13)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, în cazul reținerii circumstanțelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute. Jurisprudență

Circumstanțe agravante

Art. 77. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Jurisprudență

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Jurisprudență

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență, Reviste (6)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență, Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (2)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Jurisprudență, Reviste (1)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Jurisprudență, Reviste (2)

Efectele circumstanțelor agravante

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Jurisprudență

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute. Jurisprudență

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

SECȚIUNEA a 3-a Renunțarea la aplicarea pedepsei

Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit; Jurisprudență, Reviste (2)

b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

b) față de același infractor s-a mai dispus renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat; Jurisprudență, Modele (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților; Jurisprudență

d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1)

(3) În caz de concurs de infracțiuni, renunțarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracțiune concurentă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2). Jurisprudență

Avertismentul

Art. 81. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Când dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, instanța aplică infractorului un avertisment. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În caz de concurs de infracțiuni se aplică un singur avertisment. Jurisprudență, Reviste (1)

Efectele renunțării la aplicarea pedepsei Modificări (1)

Art. 82. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Renunțarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre. Reviste (2), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 4-a Amânarea aplicării pedepsei

Condițiile amânării aplicării pedepsei

Art. 83. - Jurisprudență, Reviste (51), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; Jurisprudență, Reviste (4)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (2)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage și amânarea aplicării amenzii care însoțește pedeapsa închisorii în condițiile art. 62. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Termenul de supraveghere

Art. 84. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani și se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 85. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Jurisprudență

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Instanța poate impune persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Modele (2)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Modele (1)

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Legislație conexă (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Reviste (1)

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; Legislație conexă (1), Jurisprudență

i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței; Legislație conexă (1), Modele (1)

j) să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a)-c), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Reviste (2)

Supravegherea

Art. 86. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d) -j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a) -d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 87. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. Jurisprudență

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență

Revocarea amânării aplicării pedepsei

Art. 88. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârșit o nouă infracțiune, cu intenție sau intenție depășită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunțat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării și pedeapsa pentru noua infracțiune se calculează conform dispozițiilor privitoare la concursul de infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(4) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (3)

Anularea amânării aplicării pedepsei

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În caz de concurs de infracțiuni, instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat anterior amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

Efectele amânării aplicării pedepsei

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare. Jurisprudență

(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

SECȚIUNEA a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere Reviste (1)

Art. 91. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (4), Modele (8), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (10)

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Când pedeapsa închisorii este însoțită de pedeapsa amenzii aplicate în condițiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Reviste (2)

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă: Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

a) pedeapsa aplicată este numai amenda; Reviste (1)

b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; Reviste (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (11), Modele (3)

Termenul de supraveghere

Art. 92. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4), Modele (5), Comentarii expert (2)

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență, Reviste (3)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 93. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Reviste (1)

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență, Reviste (2)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14)

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Jurisprudență

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (24), Modele (3)

(4) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (2)

Supravegherea condamnatului

Art. 94. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), alin. (3) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) și lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 95. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de îndreptare. Jurisprudență

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență, Reviste (3)

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 96. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Modele (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 97. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 98. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 6-a Liberarea condiționată Admis recurs în interesul legii (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață

Art. 99. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viață poate fi dispusă, dacă: Doctrină (1)

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detențiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; Jurisprudență

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Jurisprudență

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) De la data liberării condiționate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii

Art. 100. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

a) cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani, sau a cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) lit. b) -d). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Modele (1)

(4) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiționate și data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 101. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; Referințe (1)

c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență

(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanța poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1)

c) să nu părăsească teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență

g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. Reviste (1), Modele (2)

(3) Obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Modele (1)

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Reviste (1)

(5) Măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b) se execută din momentul acordării liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.

(6) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens.

Supravegherea condamnatului

Art. 102. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Reviste (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) și lit. b) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c) -g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Reviste (1)

(3) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) și lit. e) poate fi realizată și printr-un sistem electronic de supraveghere, în condițiile prevăzute de legea specială. Reviste (1)

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 103. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1)

Revocarea liberării condiționate

Art. 104. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață.

Anularea liberării condiționate

Art. 105. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Reviste (1), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 99 sau art. 100, instanța poate acorda liberarea condiționată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

(3) Când, după anulare, instanța dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Efectele liberării condiționate Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit din nou o infracțiune, nu s-a dispus revocarea liberării condiționate și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amânare aplicării pedepsei(art. 83 din noul CP) -comparație cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (rt. 81 din vechiul CP) - Mădălina Moceanu
Este adevărat că ambele instituții, atât cea a suspendării condiționate a executării pedepsei, reglementată de vechiul Cod penal, cât și cea a amânării aplicării pedepsei, reglementată de noul Cod penal, au ca efect imediat neexecutarea efectivă a pedepsei de către inculpat, dar nu se poate spune că noua instituție este o preluare a celei vechi, deoarece între acestea există o deosebire de esență și anume: pe când suspendarea condiționată a executării pedepsei, reglementată de art. 81 din Codul penal, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepsei, subsecventă unei soluții de condamnare, amânarea aplicării pedepsei, reglementată de art. 83 din noul Cod penal, este o alternativă la condamnare, astfel cum se desprinde din dispozițiile art. 396 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală, care tratează soluția de amânare a aplicării pedepsei distinct de soluția de condamnare.
Extras din Decizia penală nr.65/A/ 27.01.2015, Curtea de Apel Alba Iulia- Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Amânarea aplicării pedepsei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 80 alin. 1 C.p., instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit și, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
Din probele dosarului rezultă că instanța de fond a determinat necorespunzător gradul de pericol social al faptei deduse judecății, ceea ce a avut drept efect nestabilirea față de inculpat a unei pedepse.
[ Mai mult... ]

Când și cum poate fi reținută circumstanța atenuantă a provocării ? - Mădălina Moceanu
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării este necesar ca victima infracțiunii să fi avut o atitudine agresivă ori un comportament care să fie considerat grav, de natură să cauzeze făptuitorului o stare de puternică tulburare sau emoție, astfel încât acesta să nu fie în stare să se abțină de la o ripostă (prin săvârșirea unei infracțiuni).
Legea nu cere ca fapta provocatorului să fie la fel de gravă ca riposta celui provocat, dar pentru existența unei puternice tulburări sau emoții se presupune, de regulă, ca faptele celor în cauză să fie de o severitate apropiată.
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce anumite vehicule stabilită de instanță? - Mădălina Moceanu
Dat fiind caracterul de limitare al exercițiului unor drepturi, obligația prevăzută de art. 85 alin.2 lit. g din noul Cod penal, impusă în sarcina inculpatului, trebuie să fie individualizată sub un dublu aspect: sub aspectul duratei în timp și sub aspectul categoriilor de autovehicule la care interdicția se referă.
Extras din Decizia penală nr. 422/A/21.04.2015 , Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Individualizarea pedepsei reprezintă una dintre cele mai importante și sensibile operațiuni juridice de a cărei acuratețe depinde în mod direct reușita procesului de îndreptare și recuperare a condamnatului întrucât aceasta presupune, prin evaluarea gravității infracțiunii comise și a periculozității infractorului, determinarea gradului de răspundere penală a inculpatului în raport cu care urmează să se stabilească pedeapsa și modul de executare a acesteia, așa încât noul C. pen. prevede o serie de elemente de noutate menite să asigure o corectă individualizare judiciară a persoanelor condamnate [(http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II%2fQ%3d&tabid=2604), p. 50-51, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Individualizare. Pedeapsa prevăzută de lege trebuie să corespundă gradului de pericol social generic al infracțiunii, iar pedeapsa concretă trebuie să corespundă pericolului social concret al infracțiunii și periculozității infractorului. 
    Individualizarea pedepsei reprezintă procedeul de adaptare a naturii și cuantumului sancțiunii la infracțiunea săvârșită și persoana infractorului, la aptitudinea acestuia de a se îndrepta sub influența pedepsei. Sancțiunile trebuie să fie efective, proporționale și convingătoare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Necesitatea individualizării pedepselor 

    Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcțiile de constrângere și de reeducare a condamnatului și să realizeze scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, trebuie să corespundă gravității infracțiunii și nevoilor de îndreptare ale infractorului(866). 
    Când legiuitorul stabilește pedeapsa pentru o anumită infracțiune, este necesar să țină seama de gravitatea în abstract a acelei infracțiuni, iar instanța, în aplicarea pedepsei, trebuie, de asemenea, să aibă în vedere gravitatea în concret a faptei săvârșite și periculozitatea făptuitorului. Dacă nu se realizează o concordanță între pedeapsa prevăzută de lege pentru o infracțiune și gravitatea în abstract a infracțiunii respective, acea pedeapsă nu poate duce la realizarea prevenției generale. De asemenea, eventuala disproporție între pedeapsa aplicată de instanță, pe de o parte, și gravitatea în concret a faptei săvârșite și periculozitatea infractorului, pe de altă parte, poate face ca o astfel de pedeapsă să își piardă inevitabil din aptitudinea funcțională și să determine rezultate contrare celor urmărite prin aplicarea și executarea ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt considerate în literatura de specialitate a fi anumite norme sau principii referitoare la unele date sau elemente care caracterizează ori sunt de natură să ajute la caracterizarea faptelor penale și a infractorilor și, de aceea, sunt prevăzute de lege ca mijloace de care trebuie să se folosească instanța de judecată la individualizarea pedepsei(202). Ele sunt stabilite de legiuitor pentru a ghida instanțele de judecată în aprecierea gravității infracțiunii săvârșite și a periculozității infractorului, în vederea stabilirii în concret a duratei sau a cuantumului pedepsei. De asemenea, atunci când legea prevede pedepse alternative pentru o infracțiune, criteriile generale de individualizare a pedepsei ajută instanța în a alege una sau alta dintre ele. Este evident că, în afară de aceste criterii generale de individualizare, aplicabile în toate cazurile, există și criterii speciale de individualizare a pedepsei, de care instanța trebuie să țină seama în anumite situații (de exemplu, prevederile art. 49 NCP privind pedeapsa în cazul participanților sau prevederile art. 67 NCP privind aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi). Aceste din urmă criterii se utilizează în mod prioritar de către instanțe în situațiile speciale pentru care au fost stabilite, fiind completate cu criteriile generale prevăzute de art. 74 NCP. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Necesitatea individualizării pedepselor 

    Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcțiile de constrângere și de reeducare a condamnatului și să realizeze scopul prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni, trebuie să corespundă gravității infracțiunii și nevoilor de îndreptare ale infractorului(866). 
    Când legiuitorul stabilește pedeapsa pentru o anumită infracțiune, este necesar să țină seama de gravitatea în abstract a acelei infracțiuni, iar instanța, în aplicarea pedepsei, trebuie, de asemenea, să aibă în vedere gravitatea în concret a faptei săvârșite și periculozitatea făptuitorului. Dacă nu se realizează o concordanță între pedeapsa prevăzută de lege pentru o infracțiune și gravitatea în abstract a infracțiunii respective, acea pedeapsă nu poate duce la realizarea prevenției generale. De asemenea, eventuala disproporție între pedeapsa aplicată de instanță, pe de o parte, și gravitatea în concret a faptei săvârșite și periculozitatea infractorului, pe de altă parte, poate face ca o astfel de pedeapsă să își piardă inevitabil din aptitudinea funcțională și să determine rezultate contrare celor urmărite prin aplicarea și executarea ei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Reviste:
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal. Revocarea amânării aplicării pedepsei
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Circumstanțe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influență
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării obligațiilor în cazul liberării condiționate
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă "în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare"
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 2.225/330/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6.638/101/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2020 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.141/1/2019
Decizia nr. 67/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la stabilirea momentului îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiționată
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...