Furtul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra patrimoniului - Furtul -
Furtul

Art. 228. - Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (28), Modele (2), Comentarii expert (3)

(2) Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Jurisprudență

(3) Se consideră bunuri mobile și înscrisurile, energia electrică, precum și orice alt fel de energie care are valoare economică. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Greșita condamnare a inculpatului pentru comiterea infracțiunilor de furt și de distrugere față de lipsa tipicității subiective a faptelor - Mădălina Moceanu
Curtea a apreciat că în cauză nu se poate reține tipicitatea subiectivă a faptei de furt calificat de care a fost acuzat inculpatul ... în condițiile în care nu se poate constata comiterea faptei cu intenție directă sau indirectă.
Astfel, Curtea a constatat că acuzația procurorului nu se bazează pe nici un element factual obiectiv din care să rezulte dincolo de orice dubiu comiterea infracțiunii de furt calificat cu intenție directă sau indirectă, ci doar pe raționamentul procurorului, preluat de prima instanță, cu privire la lipsa de credibilitatea a susținerilor inculpatului.
[ Mai mult... ]

ICCJ a motivat hotararea referitoare la furtul săvârșit prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranță plasat pe bun - Mădălina Moceanu
(...) Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii constată că, în esență, divergența de practică a rezultat din modul diferit de analiză a noțiunii de "sistem de alarmă" folosit în art. 229 alin. (1) din Codul penal și a semnificației care trebuie dată noțiunii de "scoatere din funcțiune."
(...) prin "sistem de alarmare împotriva efracției" se înțelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre scoaterea/ruperea sistemului de siguranță plasat pe un bun - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 6/ 17.02.2020 în dosarul nr.3032/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Încetarea procesului penal. Acord de mediere - Mădălina Moceanu
În apelul declarat de inculpatul C.L. a fost desființată hotărârea apelată în parte și rejudecând, în baza art. 396 alin. (6) Cod de procedură penală raportat la art. 16 lit. g) teza finală Cod de procedură penală în aplicarea deciziei nr. 9/2015 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I nr. 406 din 09/06/2015) s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului apelant C.L. pentru acuzația de comitere a infracțiunii de furt calificat, prevăzute de art. 228 alin. (1)-229 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (2) lit. b) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal și art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală ca urmare a încheierii de către inculpatul C.L. cu partea civilă B.G.C. a acordului de mediere nr. 589 din 28.10.2015, redactat de Biroul de Mediator O.A.I., în baza contractului de mediere nr. xxx din 28.10.2015.
Curtea a constatat că în cauză există un impediment la exercitarea acțiunii penale față de inculpatul C.L. pentru acuzația de comitere a infracțiunii de furt calificat, prevăzute de art. 228 alin. (1)-229 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (2) lit. b) Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) Cod penal și art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală ca urmare a încheierii de către inculpat cu partea civilă B.G.C. a acordului de mediere nr. 589 din 28.10.2015, redactat de Biroul de Mediator O. A. I., cu sediul în O., P. T., nr. x, et. xx, ap. x, jud. B., în baza contractului de mediere nr. xxx din 28.10.2015.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând comparativ normele de incriminare succesive, constatăm că, exceptând furtul de folosință căruia legiuitorul i-a rezervat o reglementare distinctă și diminuarea limitelor speciale ale pedepsei, nu există alte modificări în materia furtului simplu. 
    2. Aplicarea legii în timp. Având în vedere scăderea limitelor speciale ale pedepsei, în caz de situație tranzitorie, legea mai favorabilă este noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Articolul are corespondent în art. 208 C. pen. din 1969. Exceptând tratamentul sancționator, care este mult mai blând și care face ca reglementarea nouă să constituie lege mai favorabilă pentru situațiile tranzitorii, noul Cod penal nu aduce modificări esențiale în privința acestei infracțiuni; referirea la energia electrică, ca bun care poate constitui obiect material al infracțiunii, face doar să consacre legislativ o practică deja stabilită, iar dispoziții corespunzătoare celor ale Codului penal din 1969 privitoare la furtul de folosință sunt prevăzute distinct, în art. 230 alin. (1) C. pen.. Prin urmare, dezvoltările jurisprudențiale și doctrinare anterioare își păstrează actualitatea, astfel cum vor fi în continuare punctate. Unele precizări se vor impune și ca urmare a modificărilor în structura furtului calificat, o serie de circumstanțe nemaifiind calificate de legiuitor ca variante agravate ale furtului, fapta comisă în aceste împrejurări urmând a fi încadrată în infracțiunea de furt simplu (a se vedea infra pct. 2.2, 3.2, 3.4), după cum altele au fost reintroduse cu aceeași semnificație, prin O.U.G. nr. 18/2016 (a se vedea infra pct. 2.1.2, pct. 8, precum și comentariul art. 2561). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    În decursul timpului, toate civilizațiile au incriminat furtul, într-o formă sau alta. De aceea, această faptă poate fi considerată un exemplu de delict natural, alături de infracțiunile împotriva vieții. În spațiul românesc, prin legiuirile penale anterioare codificării, furtul era deja incriminat. În Codul de la 1864, furtul era prevăzut în art. 306 și era definit ca luarea lucrului „pe sub ascuns”, adică fără voia persoanei deposedate; din punct de vedere subiectiv se cerea ca făptuitorul să acționeze „cu cuget de însușire pe nedrept”539. În Codul de la 1936, furtul era incriminat prin art. 524 și făcea parte din categoria delictelor. În alin. (1) din art. 524 se prevedea că delictul de furt este comis de „acela care ia un lucru mobil, ce nu-i aparține, din posesiunea sau detențiunea altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 228 CP, "(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 
   (2) Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În noul Cod penal, incriminarea furtului în art. 228 alin. (1) are conținut asemănător cu reglementarea din Codul penal din 1969, existând diferențe sub aspectul regimului sancționator. 
    În privința condițiilor de incriminare a furtului în formă simplă nu există nicio modificare în noul Cod penal comparativ cu reglementarea anterioară a infracțiunii. Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată într-un recurs în interesul legii(1), prin care a statuat că, în situația existenței unui prim act de tăinuire, urmat de o altă acțiune a aceluiași tăinuitor care promite că va asigura valorificarea în continuare și a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de furt în formă simplă sau continuată, după caz, în concurs real cu infracțiunea de tăinuire, chiar dacă promisiunea anticipată de tăinuire a bunurilor nu a fost îndeplinită, își va păstra valabilitatea și sub reglementarea noului Cod penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Sancționarea tentativei
Abuzul de încredere
Reviste:
Latura obiectivă a infracțiunii de furt prevăzute de art. 231 raportat la art. 228 alin. (1) și art. 229 alin. (1) lit. b) C. pen. Luarea bunului aflat în posesie comună/Objective side of the theft crime provided for under art. 231 in relation to art. 228 paragraph (1) and art. 229 paragraph (1) letter b) of the Criminal Code. Taking of the asset which is under joint possession
Tâlhărie. Condiții de tipicitate/Robbery. Typicity conditions
Infracțiunea de violarea secretului corespondenței în reglementarea noului Cod penal
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2018
Admiterea cererii de judecată în procedura simplificată/Admission of the request for trial in the simplified procedure
Analiza infracțiunii de bancrută frauduloasă (II)
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Încălcarea dreptului la apărare. Sancțiuni procesual penale
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2020
;
se încarcă...