Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni de fals -
CAPITOLUL I
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Falsificarea de monede

Art. 310. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează falsificarea unei monede, emise de către autoritățile competente, înainte de punerea oficială în circulație a acesteia. Jurisprudență

(3) Tentativa se pedepsește.

Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

Art. 311. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăților sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Art. 312. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Falsificarea de timbre de orice fel, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale sau cupoane răspuns internațional se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește.

Punerea în circulație de valori falsificate

Art. 313. - Jurisprudență, Doctrină (6)

(1) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, precum și primirea, deținerea sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circulație, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență

(2) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, săvârșită de către autor sau un participant la infracțiunea de falsificare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență

(3) Repunerea în circulație a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310-312, de către o persoană care a constatat, ulterior intrării în posesia acesteia, că este falsificată, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.

(4) Tentativa se pedepsește.

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 314. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(3) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.

Emiterea frauduloasă de monedă

Art. 315. - Doctrină (6)

(1) Confecționarea de monedă autentică prin folosirea de instalații sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea condițiilor stabilite de autoritățile competente sau fără acordul acestora, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație a monedei confecționate în condițiile alin. (1), precum și primirea, deținerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulație.

Falsificarea de valori străine

Art. 316. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată emise în străinătate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Falsificarea de monede prezintă o evidentă gravitate, întrucât produsul falsificat este de natură, pe de o parte, să surprindă și să înșele încrederea celor care ar fi puși în situația de a primi moneda falsificată crezând-o valabilă, iar pe de altă parte, să aducă o gravă atingere încrederii publice față de moneda respectivă, atunci când ar afla că există în circulație monede false, împiedicând sau îngreunând astfel normala circulație și acceptare a acesteia (V. Dongoroz, în Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. IV). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea falsificării de monede era prevăzută de art. 282 alin. (1) teza I C. pen. din 1969 [de altfel, reglementarea conținută de art. 282 alin. (1) C. pen. din 1969 se regăsește în actuala reglementare în două texte distincte, respectiv falsificarea de monedă cu valoare circulatorie actuală – art. 310 alin. (1) și falsificarea titlurilor de credit și a altor instrumente de plată – art. 311; conform Expunerii de motive, pct. 2.77, această opțiune de reglementare este argumentată de pericolul diferit al celor două fapte, reflectat în pedepsele prevăzute de lege]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Actuala reglementare aduce în această materie osimplificare aincriminării, în sensul că, dacă art. 282 C. pen. din 1969 sancționa sub aceeași titulatură falsificarea de monedă, dar și falsificarea titlurilor de credit, precum și punerea în circulație sau deținerea valorilor falsificate, Codul în vigoare prevede în art. 311 falsificarea titlurilor de credit sau ainstrumentelor de plată, iar punerii în circulație avalorilor falsificate îi este dedicat un text de lege distinct – art. 313 C. pen.. În Expunerea de motive aCodului penal s-a arătat că această soluție de aincrimina falsificarea de monedă și falsificarea de titluri de credit distinct, în două articole, se justifică prin pericolul diferit al celor două fapte, reflectat și în pedepsele asociate acestora. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 310 CP, "(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează falsificarea unei monede, emise de către autoritățile competente, înainte de punerea oficială în circulație a acesteia. 
   (3) Tentativa se pedepsește". 
    Art. 310 CP incriminează o variantă tip și o variantă asimilată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată are corespondent parțial în prevederile art. 282 alin. (1) CP 1969, prin care era incriminată falsificarea de monede sau de alte valori. 
    Prin forma de bază din alin. (1) al art. 310 NCP este incriminată falsificarea de monedă cu valoare circulatorie, spre deosebire de incriminarea corespunzătoare din Codul penal din 1969 [alin. (1) al art. 282 NCP], care sancționa falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăților, emise de instituția bancară ori de alte instituții de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Brevetele pentru soiuri, obiect al proprietății industriale. Contrafacerea noilor soiuri de plante*
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal
Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 noul C. pen.)
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Confiscarea specială [art. 112 lit. b) C. pen.]
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
;
se încarcă...