Dispoziții generale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Răspunderea penală a persoanei juridice -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Reviste (9), Doctrină (1)

Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pedeapsa principală este amenda. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență, Reviste (3)

a) dizolvarea persoanei juridice; Jurisprudență, Reviste (3)

b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (2)

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (3)

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani; Jurisprudență, Reviste (1)

e) plasarea sub supraveghere judiciară; Reviste (1)

f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Jurisprudență, Reviste (1)

Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137. - Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. Jurisprudență

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5.000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 600 de zile. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (3)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. Reviste (2)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii; Reviste (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

(5) Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Potrivit dispozițiilor art. 135 noul C. pen.,994 „(1) Persoana juridică, cu excepția statului și aautorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. (2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. (3) Răspunderea penală apersoanei juridice nu exclude răspunderea penală apersoanei fizice care acontribuit la săvârșirea aceleiași fapte.” 
    994 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările aduse prin Legea nr. 27/2012, Legea nr. 63/2012 și Legea nr. 187/2012, în vigoare de la 1 februarie 2014. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative dispozițiile privind răspunderea penală a persoanei juridice, o primă observație care se impune este că, în noul C. pen., legiuitorul a operat o grupare a tuturor acestor dispoziții într-un singur titlu al părții generale – Titlul VI –, spre deosebire de C. pen. din 1968, în care prevederile referitoare la această răspundere erau răspândite în diferite titluri ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Persoana juridică are o voință proprie, iar această voință colectivă este capabilă de fapte culpabile întocmai ca voința individuală. Pentru acest considerent legiuitorul a renunțat la principiul specialității consacrat în Legea nr. 301/2004 și a stabilit principiul răspunderii generale a persoanei juridice (a se vedea, pe larg, A.-R. Ilie, Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 99-120). Conform art. 240 din Legea nr. 187/2012, în aplicarea dispozițiilor art. 135 C. pen.., prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 și 142 din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Alături de instituția infracțiunii și cea a sancțiunilor de drept penal, răspunderea penală este o instituție fundamentală, fără de care nu poate fi conceput dreptul penal. Ca instituție, răspunderea penală cuprinde un ansamblu de dispoziții privitoare la realizarea prin constrângere a ordinii juridice penale, dispoziții care se referă la condițiile în care ia naștere raportul juridic penal de conflict, la conținutul și la modul de soluționare a acestui raport, precum și la cauzele care fac ca răspunderea penală să fie înlăturată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Instituția răspunderii penale a persoanei juridice a fost relativ recent(293) intro­dusă în dreptul penal român, iar noul Cod penal preia în linii generale principiile consacrate în materie de Codul penal din 1969, existând însă și unele noutăți importante. 
    Potrivit textului de lege analizat, persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite prin acțiunile de realizare a obiectului de activitate ori săvârșite prin acțiunile executate în numele sau în interesul său. Prin urmare, răspunderea penală a persoanei juridice este generală, putând fi atrasă de orice activitate a ei în care se poate identifica un element subiectiv propriu acesteia, diferit de cel al persoanei fizice care execută în concret actul material(294). Răspunderea penală a persoanei juridice poate fi antrenată de orice persoană fizică ce acționează în numele ei, nu doar de către organele de conducere ale acesteia. De asemenea, pentru a răspunde penal, o entitate colectivă trebuie să aibă personalitate juridică. Potrivit art. 240 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a noului Cod penal, în aplicarea dispozițiilor art. 135 NCP, prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 (Curtea de Conturi) și art. 142 (Curtea Constituțională) din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
7. Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului
Constituirea unui grup infracțional organizat
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Părăsirea locului accidentului. Achitare. Drum forestier/Leaving the accident site. Aquittal. Forest road
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate"
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...