Condițiile amânării aplicării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Amânarea aplicării pedepsei -
Condițiile amânării aplicării pedepsei

Art. 83. - Jurisprudență, Reviste (51), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; Jurisprudență, Reviste (4)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (2)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage și amânarea aplicării amenzii care însoțește pedeapsa închisorii în condițiile art. 62. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amânare aplicării pedepsei(art. 83 din noul CP) -comparație cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (rt. 81 din vechiul CP) - Mădălina Moceanu
Este adevărat că ambele instituții, atât cea a suspendării condiționate a executării pedepsei, reglementată de vechiul Cod penal, cât și cea a amânării aplicării pedepsei, reglementată de noul Cod penal, au ca efect imediat neexecutarea efectivă a pedepsei de către inculpat, dar nu se poate spune că noua instituție este o preluare a celei vechi, deoarece între acestea există o deosebire de esență și anume: pe când suspendarea condiționată a executării pedepsei, reglementată de art. 81 din Codul penal, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepsei, subsecventă unei soluții de condamnare, amânarea aplicării pedepsei, reglementată de art. 83 din noul Cod penal, este o alternativă la condamnare, astfel cum se desprinde din dispozițiile art. 396 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală, care tratează soluția de amânare a aplicării pedepsei distinct de soluția de condamnare.
Extras din Decizia penală nr.65/A/ 27.01.2015, Curtea de Apel Alba Iulia- Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Amânarea aplicării pedepsei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 80 alin. 1 C.p., instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit și, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
Din probele dosarului rezultă că instanța de fond a determinat necorespunzător gradul de pericol social al faptei deduse judecății, ceea ce a avut drept efect nestabilirea față de inculpat a unei pedepse.
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să dispună inst. în cazul săvârșirii unei noi infracț. intenționate în termenul de suprav. al amânării aplicării unei pedepse? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 24/19.09.2017 în dosarul nr.1785/1/2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, Secția Penală, în dosarul nr.14607/197/2016 și, în consecință a stabilit că:
„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83 alin. 1 lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. 3 din Codul penal stabilește că:
[ Mai mult... ]

De ce trebuie revocată amânarea aplic. pedepsei anterioare dacă se săvârșește o infracțiune intenționată în termenul de suprav.? - Mădălina Moceanu
(...) Considerentele Deciziei nr. 1/17.01.2011 a Secțiilor Unite ale ÎCCJ sunt aplicabile, în mod corespunzător, în ipoteza amânării aplicării pedepsei, în sensul că:
a) În cazul amânării aplicării pedepsei, pe toate durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată este amenințată să piardă beneficiul amânării, în cazul în care ar săvârși o altă infracțiune.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși amânarea aplicării pedepsei nu este propriu-zis o modalitate de individualizare a executării, deoarece în acest caz nu avem o pedeapsă aplicată, a fost inclusă în capitolul corespunzător individualizării pedepselor, substituindu-se suspendării condiționate din C. pen. din 1968 [F. Streteanu (http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TjOgyYJd6a0%3d&tabid=2604), p. 20, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Spre deosebire de renunțarea la aplicarea pedepsei, în cazul amânării instanța stabilește mai întâi o pedeapsă de cel mult doi ani și apoi amână aplicarea acesteia pe termenul de încercare cu o durată fixă de doi ani indiferent de durata pedepsei a cărei aplicare a fost amânată. 
    Amânarea aplicării pedepsei reprezintă și osoluție în procesul penal conform art. 396 C. proc. pen.., dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și afost săvârșită de inculpat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Amânarea aplicării pedepsei este o instituție juridico-penală nouă prevăzută de Codul penal în vigoare. Introducerea acesteia în legea penală română a constituit rezolvarea unei probleme resimțite de mult timp în dreptul penal al statelor membre ale Uniunii Europene, și anume lipsa unei alternative la aplicarea pedepsei închisorii. Dacă alternativele la executarea pedepsei închisorii existau (suspendarea executării pedepsei în statele membre ale Uniunii Europene, iar în România, pe lângă suspendarea executării pedepsei închisorii, exista și executarea pedepsei prin muncă), alternativele la aplicarea pedepsei nu intraseră în ansamblul de măsuri și sancțiuni puse la dispoziția instanței de către legea penală(951). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această instituție juridică, nou-introdusă în legislația penală din România, constă în prerogativa instanței de judecată ca, în anumite condiții, atunci când apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, să stabilească pedeapsa, dar să dispună amânarea aplicării ei, fixând un termen de supraveghere de 2 ani. Însă, chiar dacă toate condițiile cerute de lege sunt îndeplinite, utilizarea acestei instituții nu este obligatorie, ci facultativă, instanța de judecată fiind cea care apreciază dacă este sau nu oportună. Amânarea aplicării pedepsei nu repre­zintă o modalitate propriu-zisă de individualizare a executării pedepsei, așa cum este suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pentru că în cazul amâ­nării aplicării pedepsei nu există o pedeapsă aplicată(218). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanțe atenuante
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe agravante
Efectele circumstanțelor agravante
Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal. Revocarea amânării aplicării pedepsei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal. Neglijența în serviciu
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Instanța supremă a motivat decizia sa referitor la revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare dacă se săvârșește o infracțiune intenționată în termenul de supraveghere
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Condiția ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să nu fie mai mare sau egală cu 7 ani de închisoare. Noțiunea de "pedeapsă prevăzută de lege". Lipsa prezentării motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei. Aplicarea pedepselor complementare și accesorii
Observații asupra unor dispoziții prevăzute în materia pedepsei
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă "în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare"
;
se încarcă...