Parlamentul României

Codul Penal din 2009

Modificări (7), Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (76), Acțiuni respinse (175), Referințe (41), Derogări (3), Legislație conexă (101), Cărți (29), Reviste (347), Modele (21), Proceduri (3), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 9 din 26

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență (9), Reviste (1)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență (11), Reviste (3), Referințe în cărți (4)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență (5), Reviste (5)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (12), Reviste (5)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență (55), Reviste (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență (4)

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență (28)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență (21), Reviste (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență (9), Reviste (1)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență (3), Reviste (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție;

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

Art. 126. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (8), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Jurisprudență (12), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune

Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Jurisprudență (3), Referințe în cărți (1)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (15), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (29), Reviste (1)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență (7), Reviste (2)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Jurisprudență (3)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Referințe (1), Jurisprudență (15), Reviste (1), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Jurisprudență (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență (5)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere.

Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 131. - Jurisprudență (23), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Jurisprudență (24)

Prescripția executării măsurilor educative

Art. 132. - Jurisprudență (2), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Efectele măsurilor educative

Art. 133. - Jurisprudență (8), Referințe în cărți (1)

Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități.

Minorul devenit major

Art. 134. - Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (1)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Jurisprudență (1), Reviste (1)

TITLUL VI Răspunderea penală a persoanei juridice

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență (8), Reviste (9), Referințe în cărți (5)

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Reviste (6)

Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136. - Jurisprudență (3), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare.

(2) Pedeapsa principală este amenda. Jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență (2), Reviste (1)

a) dizolvarea persoanei juridice; Jurisprudență (4), Reviste (2)

b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Jurisprudență (1), Reviste (2)

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (2)

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani; Jurisprudență (3)

e) plasarea sub supraveghere judiciară; Reviste (1)

f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137. - Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență (6), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5.000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 600 de zile. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (2)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. Reviste (1)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii; Reviste (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

(5) Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit.

CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (1), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare.

(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Jurisprudență (1)

(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -f) se pot aplica în mod cumulativ.

(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (2), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: Jurisprudență (3)

a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; Jurisprudență (3)

b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -e), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...