Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Individualizarea pedepselor -
SECȚIUNEA a 2-a
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

Circumstanțe atenuante

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă; Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

b) depășirea limitelor legitimei apărări; Jurisprudență, Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. Jurisprudență, Reviste (13)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, în cazul reținerii circumstanțelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute. Jurisprudență

Circumstanțe agravante

Art. 77. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Jurisprudență

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Jurisprudență

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență, Reviste (6)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență, Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (2)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Jurisprudență, Reviste (1)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Jurisprudență, Reviste (2)

Efectele circumstanțelor agravante

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Jurisprudență

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute. Jurisprudență

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când și cum poate fi reținută circumstanța atenuantă a provocării ? - Mădălina Moceanu
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării este necesar ca victima infracțiunii să fi avut o atitudine agresivă ori un comportament care să fie considerat grav, de natură să cauzeze făptuitorului o stare de puternică tulburare sau emoție, astfel încât acesta să nu fie în stare să se abțină de la o ripostă (prin săvârșirea unei infracțiuni).
Legea nu cere ca fapta provocatorului să fie la fel de gravă ca riposta celui provocat, dar pentru existența unei puternice tulburări sau emoții se presupune, de regulă, ca faptele celor în cauză să fie de o severitate apropiată.
[ Mai mult... ]

Concurs între cauzele de maj. și cele de reduc. a limitelor de ped. Ordinea aplicării cauzelor în procesul de individ. jud. a ped. rezultant - Mădălina Moceanu
În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (5) Cod penal, în caz de recidivă postexecutorie limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate.
În același timp, inculpatul beneficiază de prevederile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală – respectiv de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru cele două infracțiuni de furt calificat.
[ Mai mult... ]

Noțiunea de provocare în lumina jurisprudenței CEDO - Mădălina Moceanu
Noțiunea de provocare nu este definită în legea internă, izvorul ei fiind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Astfel, în acord cu criteriile la care s-a făcut referire în practica Curții, spre exemplu în cauza Bannikova c. Rusiei, pentru a distinge provocarea de o conduită admisă, trebuie avute în vedere mai mult criterii, urmând a se stabili dacă infracțiunea ar fi fost comisă fără intervenția autorităților, respectiv dacă investigația a fost una pasivă, organele statului au acționat cu bună sau rea credință, dacă au urmat procedurile obișnuite pentru astfel de situații, dacă au avut un mobil ascuns pentru a-l trage la răspundere penală pe cel care invocă provocarea, dacă agenții statului pur și simplu s-au "alăturat" actelor criminale ori le-au instigat; dacă inculpatul a fost supus la presiuni/constrângeri pentru a comite infracțiunea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile alin. (1) reglementează regimul circumstanțelor atenuante legale, care au același conținut ca și cele ale art. 73 C. pen. din 1968, noul text având numai unele mici intervenții din punctul de vedere al tehnicii legislative, în vederea sistematizării acestuia [avem în vedere menționarea separată aipotezelor de depășire alimitelor legitimei apărări, respectiv stării de necesitate – art. 75 lit. b) și c) noul C. pen., spre deosebire de art. 73 C. pen. din 1968 care reunea cele două ipoteze în cuprinsul unei singure litere]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. A fost înlăturată circumstanța privitoare la conduita bună a infractorului anterior săvârșirii infracțiunii, o asemenea împrejurare fiind avută în vedere în cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei. 
    Existența circumstanțelor atenuante conduce la reducerea cu 1/3 a limitei speciale maxime și a celei minime ale pedepsei prevăzute de lege. În același timp, prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o fracție (1/3) se realizează o determinare proporțională a efectului atenuant ținând cont de gradul de pericol abstract stabilit de legiuitor pentru o anumită infracțiune. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed activității infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului, caracte­rizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul analizat stabilește patru circumstanțe atenuante legale, adică împrejurări care produc efecte ori de câte ori instanța de judecată constată existența lor în fapt. 
    Prima circumstanță atenuantă legală o reprezintă provocarea din partea victi­mei, provocare care trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute expres de lege: pe de o parte, trebuie să producă o stare de puternică tulburare sau emoție, stare în care infractorul să săvârșească fapta, și, pe de altă parte, trebuie să fie produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității sau prin altă acțiune ilicită gravă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed activității infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului, caracte­rizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
STUDIU DE CAZ: Despre provocare în cazul infracțiunii de loviri / vătămări cauzatoare de moarte
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Uzul și abuzul de drept
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Circumstanță atenuantă. Provocarea. Neîndeplinirea condițiilor
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Legislație conexă :
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...