Cauzele justificative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL II
Cauzele justificative

Dispoziții generale

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților. Reviste (3), Doctrină (1)

Legitima apărare

Art. 19. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință ori loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție ori alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Starea de necesitate

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală. Reviste (3), Doctrină (1)

Consimțământul persoanei vătămate

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul nu are corespondent în C. pen. din 1968, deoarece acesta nu reglementa instituția cauzelor justificative sub această denumire. Este adevărat că în C. pen. din 1968 se regăseau legitima apărare și starea de necesitate, care în noul C. pen. sunt incluse în categoria cauzelor justificative, dar în reglementarea anterioară acestea erau cauze care înlătură caracterul penal al faptei datorită lipsei vinovăției ca trăsătură esențială ainfracțiunii. În literatura de specialitate se arată că, din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 15 alin. (1) prin care se definește conceptul general de infracțiune și ținând seama de sistematizarea reglementărilor privitoare la cauzele justificative și de neimputabilitate, rezultă că organele de aplicare alegii penale, în soluționarea unei cauze cu care au fost învestite, trebuie să verifice, mai întâi, existența unei concordanțe între elementele sau cerințele de ordin obiectiv ale faptei săvârșite cu cele descrise de norma de incriminare, după care urmează să examineze dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege și, în final, să constate dacă fapta afost comisă cu vinovăție în forma și modalitatea prevăzute de norma de incriminare (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 31). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 18 reglementează oinstituție nouă, respectiv conceptul de cauză justificativă. Formal nu există un precedent legislativ, practic însă, sub denumirea de cauze justificative sunt reunite două instituții care se regăseau și în Codul penal anterior; acestea sunt legitima apărare și starea de necesitate (calificate, în reglementarea anterioară, drept cauze care înlătură caracterul penal al faptei). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Cauzele justificative sunt reglementate în Capitolul II al Titlului II din Partea generală a Codului penal (art. 18-22). 
    Dispozițiile art. 18 alin. (1) C. pen. consacră regula că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege (legitima apărare - art. 19; starea de necesitate - art. 20; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații - art. 21; consimțământul victimei - art. 22). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată, articol de debut în materia instituției cauzelor jus­ti­ficative, nu are corespondent în Codul penal din 1969. Noul legiuitor penal lăr­gește sfera cauzelor de excludere a infracțiunii, distingând expres, în rândul cau­zelor care înlătură caracterul infracțional al unei fapte incriminate, atât între diverse cauze extinctive generale (din punctul de vedere al diferitelor trăsături esențiale ale infracțiunii care sunt neutralizate de variate stări, situații ori împre­jurări), cât și delimitându-le pe acestea față de cauzele speciale cu efect similar. Includerea instituțiilor grupate sub denumirea de cauze justificative în titlul referitor la infracțiune conduce la evitarea oricăror confuzii față de alte instituții/cauze operante în materie juridico-penală, cum sunt cauzele care înlătură răspun­derea penală sau cauzele de nepedepsire (în prezența cărora infracțiunea există cu toate trăsăturile prevăzute de art. 15 NCP, însă este înlăturată doar instituția fundamentală subsecventă - răspunderea penală - sau infractorul este apărat de pedeapsă). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Cauzele justificative sunt reglementate în Capitolul II al Titlului II din Partea generală a Codului penal (art. 18-22). 
    Dispozițiile art. 18 alin. (1) C. pen. consacră regula că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege (legitima apărare - art. 19; starea de necesitate - art. 20; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații - art. 21; consimțământul victimei - art. 22). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Prezumția de legitimă apărare - cauză justificativă
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Lipsa de temei a acțiunii penale. Cazuri
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Diferențele dintre circumstanța atenuantă a săvârșirii infracțiunii în stare de provocare și cauza justificativă a legitimei apărări. Reducerea proporțională a cuantumului daunelor acordate persoanei vătămate în situația reținerii provocării
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Sentință de achitare
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel București - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
;
se încarcă...