Cauzele de neimputabilitate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL III
Cauzele de neimputabilitate Reviste (1)

Dispoziții generale

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Doctrină (1)

(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanților, cu excepția cazului fortuit. Reviste (1), Doctrină (1)

Constrângerea fizică

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Jurisprudență

Constrângerea morală

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod. Jurisprudență

Excesul neimputabil

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Minoritatea făptuitorului

Art. 27. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Iresponsabilitatea

Art. 28. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Jurisprudență

Intoxicația

Art. 29. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

Eroarea

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Cazul fortuit

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În art. 23 noul C. pen. se completează cadrul cauzelor care exclud existența unei infracțiuni cu împrejurările care reprezintă cauze de neimputabilitate. Aceasta, deoarece infracțiunea, conform art. 15 noul C. pen., există numai dacă este ofaptă tipică, antijuridică și imputabilă. În aceste condiții, imputabilitatea este definită de doctrină ca fiind situația juridică în care se găsește opersoană căreia is-a atribuit un fapt penal, ca fiind săvârșit de ea în mod vinovat, în chip nelegitim [V. Dongoroz, Drept penal (reeditarea ediției din 1939), Ed. Societății Tempus, București, 2000, p. 334]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Art. 23 C. pen.., fără corespondent în reglementarea anterioară, nu determină noțiunea imputabilității și nici condițiile sale; în articolele ce îi succed sunt prevăzute cauzele care oexclud (art. 24-31). Imputabilitatea este una dintre trăsăturile infracțiunii prevăzute de art. 15 C. pen.. (a se vedea comentariul art. 15, în special pct. 4). Imputabilitatea este situația juridică în care se găsește opersoană căreia is-a atribuit un fapt penal, ca fiind săvârșit de ea în mod vinovat, în chip nelegitim (V. Dongoroz I, p. 334). Imputabilitatea este explicată, de către același autor (V. Dongoroz I, p. 334), ca fiind configurată de imputațiunea de fapt (o persoană căreia să îi fie atribuită fapta, respectiv dovada și constatarea că fapta afost săvârșită prin voința acelei persoane) și imputațiunea psihică (atitudinea spirituală, actul de conștiință – intenție sau culpă – manifestat nelegitim; vinovăția, culpabilitatea). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Când se constată că o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârșită în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate, acea faptă nu va constitui infracțiune, pentru că a fost înlăturat caracterul imputabil, nemaifiind cu putință aplicarea unei pedepse sau a unei măsuri educative. Totuși, acea faptă își păstrează caracterul ilicit, determinând posibilitatea luării măsurilor de siguranță, ca sancțiuni de drept penal, întrucât acestea nu sunt condiționate de condamnarea făptuitorului. În unele cazuri, chiar dacă a fost înlăturat caracterul imputabil al unei fapte prevăzute de legea penală, cel care a săvârșit-o poate răspunde civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată, text de debut în materia instituției cauzelor de neim­putabilitate, nu are corespondent propriu-zis, formal, în Codul penal din 1969. Capitolul III din Titlul II al părții generale a noului Cod penal include cauzele care exclud caracterul infracțional al faptei tipice efectiv comise, prin înlăturarea (cu titlu de consecință imediată) a trăsăturii esențiale a caracterului imputabil al faptei, având la bază noua concepție privind infracțiunea (descrisă în art. 15 NCP). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Când se constată că o faptă prevăzută de legea penală a fost săvârșită în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate, acea faptă nu va constitui infracțiune, pentru că a fost înlăturat caracterul imputabil, nemaifiind cu putință aplicarea unei pedepse sau a unei măsuri educative. Totuși, acea faptă își păstrează caracterul ilicit, determinând posibilitatea luării măsurilor de siguranță, ca sancțiuni de drept penal, întrucât acestea nu sunt condiționate de condamnarea făptuitorului. În unele cazuri, chiar dacă a fost înlăturat caracterul imputabil al unei fapte prevăzute de legea penală, cel care a săvârșit-o poate răspunde civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Clasarea pentru lipsa vinovăției în cazul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată/[Not prosecuting given the lack of guilt in the offence of falsification of private documents]
Riscurile necunoașterii: granița dintre eroarea neimputabilă, dubiul și ignoranța
Unele observatii cu privire la excesul neimputabil
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Uzul și abuzul de drept
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...