Autorul și participanții | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL VI
Autorul și participanții

Autorul și coautorii

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Instigatorul

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență

Complicele

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13)

(2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. Jurisprudență, Reviste (2)

Pedeapsa în cazul participanților

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține seama de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de dispozițiile art. 74. Jurisprudență, Reviste (1)

Circumstanțe personale și reale

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. Jurisprudență, Reviste (1)

Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Art. 51. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei, denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunțării sau împiedicării constituie o altă infracțiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Reviste (1)

Participația improprie

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea nemijlocită, cu intenție, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăție, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Dispozițiile art. 50 și art. 51 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Spre deosebire de C. pen. din 1968 – care îl nominaliza expres pe autor printre participanții la comiterea faptei prevăzute de legea penală – noul C. pen. folosește, pentru capitolul consacrat instituției participației, denumirea „Autorul și participanții”. Concepția noul C. pen. semnifică o recunoaștere explicită a deosebirii calitative ce există între autor, pe de o parte, și instigator sau complice, pe de altă parte, având în vedere că autorul săvârșește fapta în mod nemijlocit, pe când contribuțiile instigatorului și complicelui sunt mediate, fiind date prin intermediul autorului. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ 
    1.1. Definiția autoratului. Dispoziția din alin. (1) corespunde celei din art. 24 C. pen. din 1969 cât privește definiția autoratului. 
    1.2. Participanții. Codul penal din 1969 includea în aceeași categorie, aparticipanților, atât autorul, cât și complicele și instigatorul; art. 23 din vechea reglementare identifica drept element comun al categoriei „participarea” la comiterea faptei, participare ce îmbrăca atât forma actelor de executare nemijlocită afaptei, cât și acelor de determinare sau de ajutor la executarea ei. Noua reglementare operează cu distincția dintre autor și participanți, distincție ce valorifică odeosebire calitativă acontribuției acestor categorii la comiterea infracțiunii: „autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii și complicii săvârșesc fapta în mod mijlocit prin autor” (Expunere de motive). Prin urmare, instigatorul și complicele au calitatea de participanți la comiterea faptei de către persoana care are calitatea de autor. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Concepția Codului penal în vigoare în reglementarea participației penale 

    Codul penal în vigoare reglementează "Autorul și participanții" în Capitolul VI al Titlului II din Partea generală (art. 46-52). 
    Codul penal anterior reglementa această materie în Capitolul III, denumit "Partici­pația" (art. 23-31), din Titlul II al Părții generale. 
    O examinare comparativă a reglementărilor cuprinse în cele două legi penale generale în această materie pune în evidență deosebiri esențiale(698). Dacă în art. 23 C. pen. anterior se defineau participanții ca fiind "persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici" (s.n.), Codul penal în vigoare îl exclude pe autor de la a-l considera participant la infracțiune alături de instigator sau complice, pentru că între aceștia există o deosebire calitativă; autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii sau complicii săvârșesc fapte în mod mijlocit, prin autor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată consacră definiția autorului [alin. (1)] și a coautorilor [alin. (2)], găsindu-și parțial corespondent în art. 24 CP 1969, textul legal actual fiind completat prin consacrarea explicită a poziției coautorilor. 
    Autorul este persoana care săvârșește în mod nemijlocit, prin acte de executare directă, fapta prevăzută de legea penală, putând lucra de pe oricare poziție de vinovăție ori chiar în lipsa acesteia. Înscriind această definiție și nepreluând dispo­ziția din art. 23 CP 1969, legea penală actuală abandonează concepția exten­sivă asupra noțiunii de autor, îmbrățișând concepția restrictivă. Calitatea de autor nu este condiționată de existența altor persoane la comiterea faptei, acesta putând fi, de regulă, orice persoană fizică ce întrunește condițiile generale și - dacă este ca­zul - speciale, necesare pentru angajarea răspunderii penale, persoană care co­mite singură fapta incriminată, respectiv o persoană juridică, în condițiile art. 135 NCP. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Concepția Codului penal în vigoare în reglementarea participației penale 

    Codul penal în vigoare reglementează "Autorul și participanții" în Capitolul VI al Titlului II din Partea generală (art. 46-52). 
    Codul penal anterior reglementa această materie în Capitolul III, denumit "Partici­pația" (art. 23-31), din Titlul II al Părții generale. 
    O examinare comparativă a reglementărilor cuprinse în cele două legi penale generale în această materie pune în evidență deosebiri esențiale(698). Dacă în art. 23 C. pen. anterior se defineau participanții ca fiind "persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici" (s.n.), Codul penal în vigoare îl exclude pe autor de la a-l considera participant la infracțiune alături de instigator sau complice, pentru că între aceștia există o deosebire calitativă; autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii sau complicii săvârșesc fapte în mod mijlocit, prin autor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Reviste:
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Unele aspecte controversate privind răspunderea penală a persoanei juridice
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Constituirea unui grup infracțional organizat
Evoluția infracțiunii de favorizare a făptuitorului în legea română. Unele elemente de continuitate
Considerații referitoare la infracțiunea de favorizare a făptuitorului prevăzută în art. 269 din Codul penal. Elemente constitutive. Caracter subsidiar în raport cu alte infracțiuni
Infracțiunea în noul Cod penal: Este introdus coautorul
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
;
se încarcă...