Art 75 Circumstanțe atenuante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Circumstanțe atenuante -
Art. 75. -
Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă; Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

b) depășirea limitelor legitimei apărări; Jurisprudență, Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (1)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. Jurisprudență, Reviste (13)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Când și cum poate fi reținută circumstanța atenuantă a provocării ? - Mădălina Moceanu
Pentru a putea fi reținută circumstanța atenuantă a provocării este necesar ca victima infracțiunii să fi avut o atitudine agresivă ori un comportament care să fie considerat grav, de natură să cauzeze făptuitorului o stare de puternică tulburare sau emoție, astfel încât acesta să nu fie în stare să se abțină de la o ripostă (prin săvârșirea unei infracțiuni).
Legea nu cere ca fapta provocatorului să fie la fel de gravă ca riposta celui provocat, dar pentru existența unei puternice tulburări sau emoții se presupune, de regulă, ca faptele celor în cauză să fie de o severitate apropiată.
[ Mai mult... ]

Noțiunea de provocare în lumina jurisprudenței CEDO - Mădălina Moceanu
Noțiunea de provocare nu este definită în legea internă, izvorul ei fiind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
Astfel, în acord cu criteriile la care s-a făcut referire în practica Curții, spre exemplu în cauza Bannikova c. Rusiei, pentru a distinge provocarea de o conduită admisă, trebuie avute în vedere mai mult criterii, urmând a se stabili dacă infracțiunea ar fi fost comisă fără intervenția autorităților, respectiv dacă investigația a fost una pasivă, organele statului au acționat cu bună sau rea credință, dacă au urmat procedurile obișnuite pentru astfel de situații, dacă au avut un mobil ascuns pentru a-l trage la răspundere penală pe cel care invocă provocarea, dacă agenții statului pur și simplu s-au "alăturat" actelor criminale ori le-au instigat; dacă inculpatul a fost supus la presiuni/constrângeri pentru a comite infracțiunea.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile alin. (1) reglementează regimul circumstanțelor atenuante legale, care au același conținut ca și cele ale art. 73 C. pen. din 1968, noul text având numai unele mici intervenții din punctul de vedere al tehnicii legislative, în vederea sistematizării acestuia [avem în vedere menționarea separată aipotezelor de depășire alimitelor legitimei apărări, respectiv stării de necesitate – art. 75 lit. b) și c) noul C. pen., spre deosebire de art. 73 C. pen. din 1968 care reunea cele două ipoteze în cuprinsul unei singure litere]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. A fost înlăturată circumstanța privitoare la conduita bună a infractorului anterior săvârșirii infracțiunii, o asemenea împrejurare fiind avută în vedere în cadrul criteriilor generale de individualizare a pedepsei. 
    Existența circumstanțelor atenuante conduce la reducerea cu 1/3 a limitei speciale maxime și a celei minime ale pedepsei prevăzute de lege. În același timp, prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o fracție (1/3) se realizează o determinare proporțională a efectului atenuant ținând cont de gradul de pericol abstract stabilit de legiuitor pentru o anumită infracțiune. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed activității infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului, caracte­rizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul analizat stabilește patru circumstanțe atenuante legale, adică împrejurări care produc efecte ori de câte ori instanța de judecată constată existența lor în fapt. 
    Prima circumstanță atenuantă legală o reprezintă provocarea din partea victi­mei, provocare care trebuie să îndeplinească anumite condiții prevăzute expres de lege: pe de o parte, trebuie să producă o stare de puternică tulburare sau emoție, stare în care infractorul să săvârșească fapta, și, pe de altă parte, trebuie să fie produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității sau prin altă acțiune ilicită gravă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed activității infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului, caracte­rizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Reviste:
Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
Circumstanță atenuantă. Provocarea. Neîndeplinirea condițiilor
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Unele observatii cu privire la excesul neimputabil
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Uzul și abuzul de drept
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Regimul răspunderii penale a minorului
Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...