Art 61 Stabilirea amenzii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amenda - Stabilirea amenzii -
Art. 61. -
Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabilește ținând seama și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Jurisprudență, Reviste (5)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii; Jurisprudență, Reviste (2)

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani; Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani. Jurisprudență, Reviste (6)

(5) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanța optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Fracțiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4) și alin. (5). Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amenda penală. Stabilire cuantum zi-amendă - Mădălina Moceanu
La stabilirea cuantumului unei zile-amendă, instanța de fond nu a indicat care au fost criteriile pentru care a stabilit un cuantum de 40 lei pentru o zi-amendă.
Potrivit art.61 alin.3 tz. II Cod penal, cuantumul sumei corespunzător unei zile-amendă se stabilește ținând seama de situația materială a condamnatului și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa.
[ Mai mult... ]

Stabilirea amenzii penale conform art. 61 din noul Cod penal - Mădălina Moceanu
Stabilirea zilelor-amendă este necesară în eventualitatea incidenței dispozițiilor art. 63 din noul Cod penal, care reglementează înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii și ale art.64 din noul Cod penal, care reglementează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.
Extras din Decizia penala nr.297/A/17.03.2015, Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reglementează pedeapsa principală a amenzii într-un mod substanțial diferit față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, deși se păstrează definiția amenzii ca sumă de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului, sistemul de calcul – cel al zilelor-amendă – este unul de noutate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Stabilirea caracterului de pedeapsă. În vederea analizării caracterului de pedeapsă, în sensul art. 7 din Convenție, se verifică scopul sancțiunii (dacă este preventiv sau compensatoriu), implicarea organelor de urmărire penală (CEDO, Milhaud c. Franța, §25), dacă este consecința exercitării abuzive a unui drept sau consecința unei infracțiuni. O amendă pentru exercitarea abuzivă a unui recurs nu este considerată pedeapsă (CEDO, X c. Italia, §5). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Modificările promovate de Codul penal în vigoare în raport cu cel anterior au vizat, printre altele, și sistemul pedepselor, făcându-se deosebirea între felurile pedepselor care se aplică persoanei fizice și felurile pedepselor care se aplică persoanei juridice. 
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice în cazul săvârșirii de infracțiuni în Titlul III "Pedepsele", Capitolul I-III. La această reglementare s-a ținut seama, pe de o parte, de prevederile similare din majoritatea codurilor penale europene, care în ultimul deceniu au manifestat o preocupare constantă în acest sens, iar, pe de altă parte, s-au avut în vedere și realitățile practicii judiciare care, deși a evidențiat în perioada de după 1989 o infracționalitate din ce în ce mai variată sub aspectul modalităților faptice de comitere, a motivelor ori scopurilor urmărite, nu a avut la dispoziție un sistem sancționator adaptat acestor noi realități. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Amenda penală este o pedeapsă principală, constând într-o sumă de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Sfera de aplicare a pedepsei amenzii a fost semnificativ extinsă prin noul Cod penal, crescând numărul infracțiu­nilor pentru care aceasta poate fi aplicată atât ca pedeapsă singulară, cât și alternativ cu pedeapsa închisorii. 
    Noul Cod penal introduce o reglementare nouă pentru pedeapsa principală a amenzii, care permite o mai bună individualizare a acesteia. Astfel, sistemul de zile-amendă permite, prin aplicarea criteriilor generale de individualizare, determi­narea unei pedepse adecvate în raport circumstanțele concrete ale faptei săvârșite, numărul de zile-amendă putând fi stabilit între 30 și 400 de zile. În plus, se poate asigura și eficiența acestei pedepse, prin stabilirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă, ținându-se cont de condiția personală a condamnatului, și anume de situația sa materială și de obligațiile față de persoanele aflate în întreținerea sa. În acest sens, instanța de judecată poate stabili o sumă corespunzătoare pentru o zi-amendă cuprinsă între 10 lei și 500 lei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Reviste:
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei
Amenda: Prevederi din Codul penal. Ce trebuie să reținem?
Brevetele pentru soiuri, obiect al proprietății industriale. Contrafacerea noilor soiuri de plante*
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Scurte observații critice asupra unui proiect de modificare a Legii nr. 241/2005 a evaziunii fiscale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...