Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorul și participanții - Împiedicarea săvârșirii infracțiunii -
Art. 51. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei, denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunțării sau împiedicării constituie o altă infracțiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În materia cauzei generale de nepedepsire aparticipantului la săvârșirea infracțiunii, noul C. pen. prevede două ipoteze, spre deosebire de C. pen. din 1968, care are în vedere una singură. În ambele cazuri, art. 51 noul C. pen. îi vizează pe instigator și complice, nu însă și pe autor, căruia ise aplică art. 34 noul C. pen.. 
    Astfel, pe lângă situația în care participantul împiedică el însuși consumarea infracțiunii, a fost introdusă și ipoteza în care, mai înainte de descoperirea faptei, participantul denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată. Această situație de impunitate a participantului, deși neprevăzută în C. pen. din 1968, a fost totuși acceptată de doctrină, arătându-se că mijlocul cel mai sigur de împiedicare este denunțarea făcută organului competent, în timp util, astfel încât intervenția acestuia să se poată produce înainte de consumarea faptei; în aceste condiții, dacă împiedicarea putea avea rezultat, împrejurarea că aceasta nu s-a produs se datorează întârzierii intervenției autorității, iar nu vinei participantului denunțător (V. Dongoroz, în Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol. I, p. 233). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Norma preia, în esență, dispozițiile art. 30 C. pen. din 1969, reglementând ocauză legală de nepedepsire. Aplicarea cauzei de nepedepsire are ca premisă comiterea unei tentative de plano pedepsibile și se referă numai la participanții care denunță fapta autorului, respectiv la coautori, instigatori sau complici. 
    2. Elemente de diferență și de noutate 
    2.1. Referirea la infracțiune. Legea veche se referea, atât în denumirea marginală, cât și în cuprinsul articolului, la săvârșirea și consumarea „faptei”. Noul Cod penal utilizează riguros terminologic distincția dintre faptă și infracțiune. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Efectele circumstanțelor personale și ale circumstanțelor reale asupra pedepsei participanților. Efectele circumstanțelor personale și ale celor reale asupra participanților la infracțiune sunt reglementate în art. 50 C. pen., în care se prevede: "(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. 
   (2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această dispoziție reglementează cauza legală, generală, personală de nepe­dep­­sire a participantului la o tentativă relevantă penal, cauză reprezentată de împie­dicarea săvârșirii infracțiunii [alin. (1)], precum și regimul actelor îndeplinite până în momentul împiedicării consumării [alin. (2)] - încetățenite în doctrină sub denumirea de acte de executare calificate. Sunt reproduse dispozițiile art. 30 CP 1969, cu deosebirea că și în denumirea marginală și pe conținutul textului se face referire explicită la faptă ca infracțiune, că pe conținut se indică expres o nouă variantă de realizare a împiedicării consumării (anume denunțul săvârșirii infracțiunii față de autorități), precum și că nu se mai prevede propriu-zis în text faptul că împiedicarea urmează a se realiza, neapărat, în timpul executării. Din modul de redactare a textului, remarcăm condițiile cumulative necesare pentru a opera impunitatea, sub aspectul cărora nu există deosebiri în raport de regle­mentarea anterioară. Ca și în cazul desistării și al împiedicării producerii rezulta­tului, expri­marea legală a noii modalități posibile de împiedicare a săvârșirii infracțiunii, referitoare la încunoștințarea autorităților, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, ridică o problemă de interpretare, opunând aparent natura juridică a instituției (cauză de nepedepsire a participanților operantă în ipoteza tentativei) cu formularea explicită din care - prin interpretare gramaticală - ar reieși că denunțarea în condiții care asigură aptitudinea de împiedicare a consumării faptei, prin intervenția posibilă a autorităților, garantează impunitatea participantului, chiar dacă în concret acestea nu au intervenit (sau nu au intervenit util și eficient), lăsând infracțiunea să se consume(164). Desigur, o intervenție lămuritoare explicită este recomandată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Reviste:
Răspunderea penală a societăților
Analiza infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. Perspectiva noii Directive PIF
Riscurile necunoașterii: granița dintre eroarea neimputabilă, dubiul și ignoranța
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
;
se încarcă...