Art 175 Funcționar public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală - Funcționar public -
Art. 175. -
Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (56), Reviste (14), Doctrină (3), Librăria Indaco (5)

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (16)

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (4)

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (13), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (28)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Este profesorul din învățământul preuniversitar de stat funcționar public în accepțiunea Codului penal? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 8/15.03.2017 Înalta Curte de Casație și Justiție (denumită în continuare ÎCCJ) a stabilit că profesorul din învățământul preuniversitar de stat are calitatea de funcționar public în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b teza a II-a din Codul penal.
Decizia ÎCCJ nr. 8/15.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 290/25.04.2017 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 25.04.2017, a devenit obligatorie, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Noțiunea de „funcționar public” era prevăzută în reglementarea anterioară în art. 147 C. pen. din 1968, cu denumirea marginală „Funcționar public și funcționar”. Potrivit noul C. pen., funcționarul va beneficia de regimul juridic penal ca al oricărei alte persoane fizice, cu excepția unor situații precum este cea din art. 308 noul C. pen., cu denumirea marginală „Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”, potrivit căruia dispozițiile privitoare la infracțiunile de corupție și de serviciu se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără remunerație, oînsărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) noul C. pen. sau în cadrul oricărei persoane juridice. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul actual definește funcționarul public în mod diferit față de Codul penal din 1969: 
    - renunță la definiția legală a noțiunii de „funcționar”; 
    - prevede o categorie de persoane asimilate funcționarilor publici în partea specială a Codului penal: membrii instanțelor de arbitraj (art. 293 C. pen..), funcționarii străini (art. 294 C. pen..), persoane care exercită permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în cadrul art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice (art. 308 C. pen..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    După cum s-a mai indicat, în virtutea autonomiei conceptuale a dreptului penal, este posibilă uneori utilizarea în această sferă a domeniului juridic a unor termeni sau expresii într-un alt sens decât acela pe care îl prezintă aceștia/acestea în exprimarea extra-penală (după caz, în limbajul juridic specific altor ramuri ale dreptului - de unde originează, poate, unii dintre termenii/unele dintre expresiile în cauză - ori în limbajul comun, uzual). O asemenea împrejurare se întâlnește și în privința dispoziției din art. 175 NCP, care stabilește semnificația penală a conceptului de funcționar public într-o manieră care nu se suprapune perfect peste semnificația pe care acesta o are în alte domenii de drept, cărora le este specific (este vorba în speță de dreptul administrativ, care cuprinde propriile prevederi normative incidente în materie, în Legea nr. 188/1999(398), republicată). Astfel, după cum s-a indicat și într-o decizie recentă a instanței naționale de contencios constituțional, "Semnificația noțiunii de funcționar public din dreptul penal nu este echivalentă cu cea de funcționar din dreptul administrativ. (...) potrivit legii penale, noțiunile de «funcționar public» (...) au un înțeles mai larg decât acela din dreptul administrativ, datorită atât caracterului relațiilor sociale apărate prin incriminarea unor fapte socialmente periculoase, cât și faptului că exigențele de apărare a avutului și de promovare a intereselor colectivității impun o cât mai bună ocrotire prin mijloacele dreptului penal"(399). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În egală măsură, prin Decizia nr. 26/2014 (completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), evocată deja în contextul analizei noțiunii de funcție publică, Înalta Curte de Casație și Justiție astatuat că îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul penal se analizează pentru fiecare categorie profesională în concret, pornind de la normele legale speciale ce îi reglementează statutul și în consecință, medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza aII-a C. pen. („Funcționar public în sensul legii penale, este persoana care, cu titlul permanent sau temporar, cu sau fără oremunerație: (...) exercită o(...) funcție publică de orice natură”). „Caracterul liberal al profesiei de medic nu poate justifica lipsa răspunderii penale pentru infracțiunea de luare de mită în cazurile în care acesta condiționează actul medical la care este obligat profesional, moral și legal, de banii sau foloasele care nu ise cuvin și pe care, direct sau indirect, le pretinde, primește ori le acceptă”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Art 181 Sistem informatic și date informatice
Art 182 Exploatarea unei persoane
Art 183 Consecințe deosebit de grave
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Reviste:
Corupția în mediul privat
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Omisiunea sesizării în Codul penal în vigoare
Noțiunea de funcționar public din perspectiva reglementărilor legale actuale
Evaziunea fiscală organizată
Răspunderea arbitrilor
Expertul contabil judiciar este funcționar public?
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Luarea de mită în noul Cod penal
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Referințe în cărți:
Noile Coduri ale României - Studii și cercetări juridice
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Teste-grilă. Drept penal si procedură penală - Editia a VI-a
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalității de interpretare a dispozițiilor art. 175 alin. (1) și (2) din Codul penal privind funcționarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcționar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)
Decizia nr. 26/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie prin Încheierea de ședință din data de 24 septembrie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din același cod, se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcționarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. (2) din Codul penal
Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel București - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 61.261/3/2010, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
;
se încarcă...