Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Liberarea condiționată - Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii -
Art. 100. -
Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

a) cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani, sau a cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) lit. b) -d). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Modele (1)

(4) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiționate și data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Aspectele generale privind instituția liberării condiționate (conținutul noțiunii, caracteristicile etc.), expuse cu prilejul analizei art. 99 noul C. pen., își mențin valabilitatea și în ceea ce privește liberarea condiționată în cazul pedepsei închisorii. În consecință, în cele ce urmează vom analiza numai aspectele particulare ale acestui tip de liberare condiționată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Constituționalitate. Curtea Constituțională a subliniat în mod constant că egalitatea nu înseamnă uniformitate și că pentru situații diferite se impun soluții juridice diferite. Astfel, în DCC nr. 139/1996 (M.Of. nr. 7 din 20 ianuarie 1997), Curtea Constituțională a arătat că principiul egalității în drepturi nu înseamnă eo ipso aplicarea aceluiași regim juridic unor situații care, prin specificul lor, sunt diferite. De asemenea, în Decizia nr. 256/1997 (M.Of. nr. 134 din 2 aprilie 1998), Curtea Constituțională a statuat că principiul egalității nu presupune uniformitate, așa încât toate situațiile să fie tratate în același fel, ci presupune ca la situații egale să corespundă un tratament egal, iar la situații diferite să existe un tratament diferit. Principiul egalității nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport cu persoane care se află în situații diferite. Este firesc și echitabil ca legiuitorul să îi stimuleze pe condamnații care desfășoară o muncă utilă, sunt stăruitori în muncă și dau dovadă prin aceasta că s-au îndreptat. Cei care satisfac aceste condiții se bucură de acest tratament fără discriminări, după cum cei care nu prestează munca, indiferent din ce cauză, sunt supuși altui tratament, tot fără discriminări. Este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condițiile în care poate fi acordată liberarea condiționată, mijloacele de stimulare a condamnaților în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei etc. Liberarea condiționată nu este un drept al condamnaților, ci doar o vocație pe care o au, prin voința legiuitorului, toți condamnații care, după ce au executat fracțiunile de pedeapsă stabilite de lege, după criteriile arătate, îndeplinesc, de asemenea, și condiția de a fi disciplinați și de a da dovezi temeinice de îndreptare, inclusiv atunci când nu prestează muncă [DCC nr. 141/2000 (M.Of. nr. 508 din 17 octombrie 2000)].

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În raport cu natura pedepsei privative de libertate, Codul penal reglementează distinct două modalități ale liberării condiționate, și anume: liberarea condiționată din executarea detențiunii pe viață și liberarea condiționată din executarea pedepsei închisorii. Deosebirea dintre aceste două modalități ale liberării condiționate vizează, în principal, condițiile privind durata din pedeapsa privativă de libertate în a cărei executare se găsește condamnatul. În rest, celelalte dispoziții privitoare la măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului pe durata termenului de supraveghere, la cazurile de revocare, de anulare și la efectele liberării condiționate se aplică fără deosebire în cele două modalități normative ale acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul pedepsei închisorii, liberarea condiționată poate fi acordată de către instanță dacă sunt îndeplinite cumulativ patru condiții. În primul rând, trebuie ca persoana condamnată să execute cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul în care pedeapsa nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi, dar nu mai mult de 20 de ani, dacă pedeapsa depășește 10 ani. În cazul în care condamnatul a împlinit vârsta de 60 de ani, fracțiile minime din pedeapsă care trebuie executate sunt mai reduse: jumătate din durata pedepsei, dacă aceasta nu depășește 10 ani, și două treimi, dacă pedeapsa depășește 10 ani [deși în situația condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani alin. (2) prevede condiția executării "efective" a fracțiilor menționate, apreciem că aceasta este o eroare de redactare. Altfel, ar fi contrazisă întreaga logică internă a textului analizat, în special prevederile alin. (4)]. În al doilea rând, condamnatul, indiferent de vârstă, trebuie să se afle în executarea pedepsei în regim deschis sau semideschis, ceea ce presupune că pe parcursul executării fracției din pedeapsă acesta a avut o conduită bună și a făcut eforturi serioase de reintegrare socială. În al treilea rând, condamnatul trebuie să își fi executat obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cu excepția situației când probează că nu a avut nicio posibilitate de a le executa. În fine, ultima condiție presupune ca instanța să aibă convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Chiar dacă sunt îndeplinite toate con­dițiile menționate, acordarea liberării condiționate nu este obligatorie, ci este lăsată la latitudinea instanței de judecată, ca un mijloc de individualizare a exe­cutării pedepsei închisorii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Art 110 Internarea medicală
Reviste:
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
Liberarea condiționată din pedeapsa închisorii - considerații asupra condițiilor de acordare din perspectiva evoluției acestora
CCR: Cel care execută o pedeapsă în regim închis/de maximă siguranță poate beneficia de liberare condiționată?
Efectele liberării condiționate
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
ÎCCJ: Durata de pedeapsă considerată ca executată în străinatate pe baza muncii prestate
Propuneri de modificare a condițiilor de eliberare condiționată din penitenciare, la Senat
Proiectul de modificare a Codului penal: Deținuții vor ieși mai repede din închisoare
Valorificarea în dreptul execuțional penal român a muncii prestate în detenție de persoanele condamnate în alte state membre ale Uniunii Europene
Recursul compensatoriu a fost abrogat de Parlament. Legea va reveni la situația din 2016 privind reducerea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Cerere de liberare condiționată.
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6.638/101/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...