Amenda | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Pedepsele principale -
SECȚIUNEA a 3-a
Amenda Reviste (2)

Stabilirea amenzii

Art. 61. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Jurisprudență, Reviste (9)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabilește ținând seama și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Jurisprudență, Reviste (5)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii; Jurisprudență, Reviste (2)

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani; Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani. Jurisprudență, Reviste (6)

(5) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanța optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Fracțiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4) și alin. (5). Jurisprudență, Reviste (1)

Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica și pedeapsa amenzii. Reviste (3)

(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) și lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanță și nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. Modele (1)

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 63. - Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Dacă amenda neexecutată a însoțit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură pedeapsă. Jurisprudență, Modele (1)

(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condițiile alin. (1) și alin. (2), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

Art. 64. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimțământul acesteia, instanța înlocuiește obligația de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Dacă amenda înlocuită conform dispozițiilor alin. (1) a însoțit pedeapsa închisorii, obligația de muncă în folosul comunității se execută după executarea pedepsei închisorii. Modele (1)

(3) Coordonarea executării obligației de muncă în folosul comunității se face de serviciul de probațiune. Jurisprudență

(4) Executarea muncii în folosul comunității dispusă în condițiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate. Jurisprudență

(5) Instanța înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă: Jurisprudență, Modele (1)

a) persoana condamnată nu execută obligația de muncă în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță; Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

b) persoana condamnată săvârșește o nouă infracțiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunității. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității la data comiterii noii infracțiuni, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situația prevăzută în alin. (1), nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, amenda neexecutată se înlocuiește cu pedeapsa închisorii conform art. 63. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amenda penală. Stabilire cuantum zi-amendă - Mădălina Moceanu
La stabilirea cuantumului unei zile-amendă, instanța de fond nu a indicat care au fost criteriile pentru care a stabilit un cuantum de 40 lei pentru o zi-amendă.
Potrivit art.61 alin.3 tz. II Cod penal, cuantumul sumei corespunzător unei zile-amendă se stabilește ținând seama de situația materială a condamnatului și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa.
[ Mai mult... ]

Stabilirea amenzii penale conform art. 61 din noul Cod penal - Mădălina Moceanu
Stabilirea zilelor-amendă este necesară în eventualitatea incidenței dispozițiilor art. 63 din noul Cod penal, care reglementează înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii și ale art.64 din noul Cod penal, care reglementează executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.
Extras din Decizia penala nr.297/A/17.03.2015, Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reglementează pedeapsa principală a amenzii într-un mod substanțial diferit față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, deși se păstrează definiția amenzii ca sumă de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului, sistemul de calcul – cel al zilelor-amendă – este unul de noutate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Stabilirea caracterului de pedeapsă. În vederea analizării caracterului de pedeapsă, în sensul art. 7 din Convenție, se verifică scopul sancțiunii (dacă este preventiv sau compensatoriu), implicarea organelor de urmărire penală (CEDO, Milhaud c. Franța, §25), dacă este consecința exercitării abuzive a unui drept sau consecința unei infracțiuni. O amendă pentru exercitarea abuzivă a unui recurs nu este considerată pedeapsă (CEDO, X c. Italia, §5). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Modificările promovate de Codul penal în vigoare în raport cu cel anterior au vizat, printre altele, și sistemul pedepselor, făcându-se deosebirea între felurile pedepselor care se aplică persoanei fizice și felurile pedepselor care se aplică persoanei juridice. 
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice în cazul săvârșirii de infracțiuni în Titlul III "Pedepsele", Capitolul I-III. La această reglementare s-a ținut seama, pe de o parte, de prevederile similare din majoritatea codurilor penale europene, care în ultimul deceniu au manifestat o preocupare constantă în acest sens, iar, pe de altă parte, s-au avut în vedere și realitățile practicii judiciare care, deși a evidențiat în perioada de după 1989 o infracționalitate din ce în ce mai variată sub aspectul modalităților faptice de comitere, a motivelor ori scopurilor urmărite, nu a avut la dispoziție un sistem sancționator adaptat acestor noi realități. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Amenda penală este o pedeapsă principală, constând într-o sumă de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului. Sfera de aplicare a pedepsei amenzii a fost semnificativ extinsă prin noul Cod penal, crescând numărul infracțiu­nilor pentru care aceasta poate fi aplicată atât ca pedeapsă singulară, cât și alternativ cu pedeapsa închisorii. 
    Noul Cod penal introduce o reglementare nouă pentru pedeapsa principală a amenzii, care permite o mai bună individualizare a acesteia. Astfel, sistemul de zile-amendă permite, prin aplicarea criteriilor generale de individualizare, determi­narea unei pedepse adecvate în raport circumstanțele concrete ale faptei săvârșite, numărul de zile-amendă putând fi stabilit între 30 și 400 de zile. În plus, se poate asigura și eficiența acestei pedepse, prin stabilirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă, ținându-se cont de condiția personală a condamnatului, și anume de situația sa materială și de obligațiile față de persoanele aflate în întreținerea sa. În acest sens, instanța de judecată poate stabili o sumă corespunzătoare pentru o zi-amendă cuprinsă între 10 lei și 500 lei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reglementează pedeapsa principală a amenzii într-un mod substanțial diferit față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, deși se păstrează definiția amenzii ca sumă de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului, sistemul de calcul – cel al zilelor-amendă – este unul de noutate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Brevetele pentru soiuri, obiect al proprietății industriale. Contrafacerea noilor soiuri de plante*
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei
Amenda: Prevederi din Codul penal. Ce trebuie să reținem?
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Condiții
Ați angajat personal fără contract de muncă. La ce vă puteți aștepta?
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentința prin care se dispune înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunității cu închisoarea
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării condiționate
Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 50/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la aplicarea dispozițiilor art. 631 din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...