Amânarea aplicării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Individualizarea pedepselor -
SECȚIUNEA a 4-a
Amânarea aplicării pedepsei

Condițiile amânării aplicării pedepsei

Art. 83. - Jurisprudență, Reviste (51), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; Jurisprudență, Reviste (4)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (2)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage și amânarea aplicării amenzii care însoțește pedeapsa închisorii în condițiile art. 62. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Termenul de supraveghere

Art. 84. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani și se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 85. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Jurisprudență

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Instanța poate impune persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Modele (2)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Modele (1)

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Legislație conexă (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Reviste (1)

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; Legislație conexă (1), Jurisprudență

i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței; Legislație conexă (1), Modele (1)

j) să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a)-c), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Reviste (2)

Supravegherea

Art. 86. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d) -j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a) -d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 87. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. Jurisprudență

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență

Revocarea amânării aplicării pedepsei

Art. 88. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârșit o nouă infracțiune, cu intenție sau intenție depășită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunțat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării și pedeapsa pentru noua infracțiune se calculează conform dispozițiilor privitoare la concursul de infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(4) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (3)

Anularea amânării aplicării pedepsei

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În caz de concurs de infracțiuni, instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat anterior amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

Efectele amânării aplicării pedepsei

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare. Jurisprudență

(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Amânare aplicării pedepsei(art. 83 din noul CP) -comparație cu suspendarea condiționată a executării pedepsei (rt. 81 din vechiul CP) - Mădălina Moceanu
Este adevărat că ambele instituții, atât cea a suspendării condiționate a executării pedepsei, reglementată de vechiul Cod penal, cât și cea a amânării aplicării pedepsei, reglementată de noul Cod penal, au ca efect imediat neexecutarea efectivă a pedepsei de către inculpat, dar nu se poate spune că noua instituție este o preluare a celei vechi, deoarece între acestea există o deosebire de esență și anume: pe când suspendarea condiționată a executării pedepsei, reglementată de art. 81 din Codul penal, reprezintă o modalitate alternativă la executarea unei pedepsei, subsecventă unei soluții de condamnare, amânarea aplicării pedepsei, reglementată de art. 83 din noul Cod penal, este o alternativă la condamnare, astfel cum se desprinde din dispozițiile art. 396 alin. 1 și 4 din Codul de procedură penală, care tratează soluția de amânare a aplicării pedepsei distinct de soluția de condamnare.
Extras din Decizia penală nr.65/A/ 27.01.2015, Curtea de Apel Alba Iulia- Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Amânarea aplicării pedepsei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 80 alin. 1 C.p., instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit și, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
Din probele dosarului rezultă că instanța de fond a determinat necorespunzător gradul de pericol social al faptei deduse judecății, ceea ce a avut drept efect nestabilirea față de inculpat a unei pedepse.
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce anumite vehicule stabilită de instanță? - Mădălina Moceanu
Dat fiind caracterul de limitare al exercițiului unor drepturi, obligația prevăzută de art. 85 alin.2 lit. g din noul Cod penal, impusă în sarcina inculpatului, trebuie să fie individualizată sub un dublu aspect: sub aspectul duratei în timp și sub aspectul categoriilor de autovehicule la care interdicția se referă.
Extras din Decizia penală nr. 422/A/21.04.2015 , Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Ce trebuie să dispună inst. în cazul săv. unei noi infracțiuni intenționate în termenul de suprav. al amânării aplicării unei pedepse? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 24/19.09.2017 în dosarul nr.1785/1/2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, Secția Penală, în dosarul nr.14607/197/2016 și, în consecință a stabilit că:
„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83 alin. 1 lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. 3 din Codul penal stabilește că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși amânarea aplicării pedepsei nu este propriu-zis o modalitate de individualizare a executării, deoarece în acest caz nu avem o pedeapsă aplicată, a fost inclusă în capitolul corespunzător individualizării pedepselor, substituindu-se suspendării condiționate din C. pen. din 1968 [F. Streteanu (http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TjOgyYJd6a0%3d&tabid=2604), p. 20, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Spre deosebire de renunțarea la aplicarea pedepsei, în cazul amânării instanța stabilește mai întâi o pedeapsă de cel mult doi ani și apoi amână aplicarea acesteia pe termenul de încercare cu o durată fixă de doi ani indiferent de durata pedepsei a cărei aplicare a fost amânată. 
    Amânarea aplicării pedepsei reprezintă și osoluție în procesul penal conform art. 396 C. proc. pen.., dacă instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și afost săvârșită de inculpat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Amânarea aplicării pedepsei este o instituție juridico-penală nouă prevăzută de Codul penal în vigoare. Introducerea acesteia în legea penală română a constituit rezolvarea unei probleme resimțite de mult timp în dreptul penal al statelor membre ale Uniunii Europene, și anume lipsa unei alternative la aplicarea pedepsei închisorii. Dacă alternativele la executarea pedepsei închisorii existau (suspendarea executării pedepsei în statele membre ale Uniunii Europene, iar în România, pe lângă suspendarea executării pedepsei închisorii, exista și executarea pedepsei prin muncă), alternativele la aplicarea pedepsei nu intraseră în ansamblul de măsuri și sancțiuni puse la dispoziția instanței de către legea penală(951). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Această instituție juridică, nou-introdusă în legislația penală din România, constă în prerogativa instanței de judecată ca, în anumite condiții, atunci când apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, să stabilească pedeapsa, dar să dispună amânarea aplicării ei, fixând un termen de supraveghere de 2 ani. Însă, chiar dacă toate condițiile cerute de lege sunt îndeplinite, utilizarea acestei instituții nu este obligatorie, ci facultativă, instanța de judecată fiind cea care apreciază dacă este sau nu oportună. Amânarea aplicării pedepsei nu repre­zintă o modalitate propriu-zisă de individualizare a executării pedepsei, așa cum este suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pentru că în cazul amâ­nării aplicării pedepsei nu există o pedeapsă aplicată(218). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși amânarea aplicării pedepsei nu este propriu-zis o modalitate de individualizare a executării, deoarece în acest caz nu avem o pedeapsă aplicată, a fost inclusă în capitolul corespunzător individualizării pedepselor, substituindu-se suspendării condiționate din C. pen. din 1968 [F. Streteanu (http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=TjOgyYJd6a0%3d&tabid=2604), p. 20, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal. Revocarea amânării aplicării pedepsei
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Amânare aplicare pedeapsă (art. 89 C. pen.). Anulare. Consecințe/Postponement of punishment application (art. 89 Penal Code) Cancellation. Consequences
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă "în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare"
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...