Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (2), Referințe (7), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 24 decembrie 2008.

În vigoare de la 24 decembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 31 din 22 decembrie 2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 22 decembrie 2008, prin care s-a aprobat structura pe ministere a Guvernului învestit,

luând în considerare necesitatea asigurării imediate a funcționării normale a Guvernului, în noua structură aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului,

având în vedere faptul că, în lipsa unei reglementări imediate, există riscuri serioase legate de funcționalitatea Guvernului,

ținând cont de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Se înființează Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Art. 2. -

Se înființează Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 3. -

Se înființează Ministerul Apărării Naționale prin reorganizarea Ministerului Apărării.

Art. 4. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Art. 5. -

Se înființează Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național prin reorganizarea Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 6. -

Se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor.

Art. 7. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Economiei prin preluarea activității și structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și, dacă este cazul, prin preluarea unor activități din cadrul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 8. - Referințe (1), Jurisprudență

Se înființează Ministerul Finanțelor Publice prin preluarea activității și structurilor specializate pe domeniul finanțelor de la Ministerul Economiei și Finanțelor, care se desființează.

Art. 9. -

Se înființează Ministerul Educației, Cercetării și Inovării prin reorganizarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 10. -

Se înființează Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri prin preluarea activității și structurilor specializate pe domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și comerțului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.

Art. 11. -

Se înființează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin reorganizarea Ministerului Transporturilor.

Art. 12. -

Se înființează Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești prin reorganizarea Ministerului Justiției.

Art. 13. -

Se înființează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile.

Art. 14. -

Se înființează Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Art. 15. -

Se înființează Ministerul Sănătății prin reorganizarea Ministerului Sănătății Publice.

Art. 16. - Jurisprudență

Se înființează Ministerul Tineretului și Sportului prin comasarea Autorității Naționale pentru Tineret cu Agenția Națională pentru Sport, instituții publice care se desființează.

Art. 17. -

Se înființează Ministerul Turismului prin preluarea activității și structurilor specializate pe domeniul turismului de la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care se desființează.

Art. 18. -

Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, își încetează activitatea.

Art. 19. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele nou-înființate, prevăzute la art. 1-17, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor.

(2) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor și obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înființate este supusă dispozițiilor cuprinse în actele normative privind organizarea și funcționarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 20. -

Unitățile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desființate sau ale căror structuri ori activități au fost preluate potrivit prezentei ordonanțe de urgență trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înființate.

Art. 21. - Jurisprudență

Ministerele nou-înființate vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile și obligațiile instituției desființate ori ale structurii sau activității din domeniile preluate, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii și conținutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului.

Art. 22. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite și în anexele la acestea, precum și în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile și pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. Modificări (1)

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 21.

(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2009, finanțarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonanțe de urgență se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăși de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2008 aferente activității reorganizate.

(4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înființate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Personalul ministerelor nou-înființate se preia de la instituțiile ale căror structuri sau activități sunt preluate, respectiv de la instituțiile care se reorganizează, care se comasează sau care își încetează activitatea, și își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.

(8) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 23. -

(1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifică în mod corespunzător.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" cu "Ministerul Administrației și Internelor";

b) "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" cu "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale";

c) "Ministerul Apărării" cu "Ministerul Apărării Naționale";

d) "Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației" cu "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale";

e) "Ministerul Culturii și Cultelor" cu "Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național";

f) "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței";

g) "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu "Ministerul Economiei", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de economie, și cu "Ministerul Finanțelor Publice", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de finanțe;

h) "Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului" cu "Ministerul Educației, Cercetării și Inovării";

i) "Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale" cu "Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de întreprinderile mici și mijlocii, comerț și mediul de afaceri, și cu "Ministerul Turismului", în cazul prevederilor care reglementează activitatea de turism;

j) "Ministerul Transporturilor" cu "Ministerul Transporturilor și Infrastructurii";

k) "Ministerul Justiției" cu "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești";

l) "Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile" cu "Ministerul Mediului";

m) "Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse" cu "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale";

n) "Ministerul Sănătății Publice" cu "Ministerul Sănătății";

o) "Autoritatea Națională pentru Tineret" și "Agenția Națională pentru Sport" cu "Ministerul Tineretului și Sportului".

Art. 24. -

Articolul 3 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Din Guvern pot face parte: un viceprim-ministru, miniștri de stat, precum și miniștri-delegați, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), având următorul cuprins:

"

(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului și are în coordonare următoarele autorități și instituții publice:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

d) Autoritatea Națională pentru Comunicații;

e) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

(4) Structura organizatorică, statul de funcții și numărul de maxim de posturi ale aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(5) Viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulți consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului."

Art. 25. -

Anexa nr. VII/2b din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o nouă poziție, poziția nr. 11, cu următorul cuprins:

"

11. Viceprim-ministru - octombrie - 8.400."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Cătălin Marian Predoiu

București, 23 decembrie 2008.

Nr. 221.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...