Parlamentul României

Legea nr. 215/2008 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Modificări (...), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele d), i), j), l), ț) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

.....................................................................................................................

i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic și suprafața de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafețele din intravilan, precum și zona strict protejată și zona tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;

.....................................................................................................................

j) fond cinegetic național - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

.....................................................................................................................

l) gestionar consacrat - organizația de vânătoare română, licențiat în condițiile legii, cu drept de a obține gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv și oferă tariful de gestionare;

.....................................................................................................................

ț) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunile de vânătoare sau prin acțiunile de braconaj cinegetic;

u) vânătoare - acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora;".

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

.....................................................................................................................

f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

.....................................................................................................................

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;".

3. La articolul 8 alineatul (1) litera A, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privați, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafață de teren care reprezintă minimum 51% din suprafața fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociație legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;

b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafața fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) și e) și pentru instituțiile de învățământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea;".

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA și se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor."

5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării și stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi."

6. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Fiecare instituție de învățământ de stat care are disciplină de studiu vânatul și vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), câte un fond cinegetic.

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat în care se realizează cel puțin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânătoare.

(3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în condițiile alin. (1) și (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea instituțiilor de învățământ."

7. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice și în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație.

(3) Pentru situațiile în care atât gestionarul, cât și proprietarii de culturi agricole, silvice și de animale domestice și-au îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinație.

(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație."

8. La articolul 15, alineatele (2), (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, și 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 și 2.

(3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte adiționale, până la data de 15 martie, după cum urmează:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);

b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitație publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmulțită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitație publică și valoarea de pornire a licitației.

.....................................................................................................................

(7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligația să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetație forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării și distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării construcțiilor și instalațiilor vânătorești, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafață de minimum:

a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie."

9. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Neîncheierea actelor adiționale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor."

10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Gestionarii au obligația de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezența reprezentantului administratorului."

11. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Gestionarii sunt obligați să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilității, pe baza studiilor de evaluare și a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice și vor fi supuse aprobării administratorului."

12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

"

(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului și se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.

(22) În situația fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23) În fondurile cinegetice care cuprind și arii naturale protejate, evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se realizează împreună cu reprezentanții administrațiilor ariilor naturale protejate."

13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Managementul populației faunei de interes cinegetic din parcuri naționale, rezervații științifice, zone cu protecție strictă sau zone de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administrațiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor științifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management și, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective."

14. La articolul 19, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) În scopul conservării biodiversității, regimul juridic al vânării mamiferelor și păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(2) Speciile de mamifere și păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului, cu avizul conform al administratorului."

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului și a administratorului."

16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniște a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic."

17. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) lăsarea animalelor domestice libere sau pășunatul cu acestea în fondul forestier;".

18. La articolul 23 alineatul (1), literele c), e) și o) se abrogă.

19. La articolul 23 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

"

x) incendierea miriștilor și a tufărișurilor din fondurile cinegetice."

20. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), pășunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii și al gestionarului fondului cinegetic."

21. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele și cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii."

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A."

23. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineatele, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanță cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» începe cu 15 zile mai târziu față de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B."

24. La articolul 27 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) posedă autorizații eliberate de gestionar;

c) posedă permis de armă tip B;".

25. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

26. La articolul 28, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului."

27. La articolul 31, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Autorizațiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise și înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului și reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condițiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea și practicarea vânătorii."

28. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Vânătoarea se practică cu:

a) arme de foc de vânătoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului."

29. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

În interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică și a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administrației ariei naturale protejate, cu avizul consiliului științific al acesteia, după caz."

30. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind și arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management cinegetic și în planurile de management al ariilor naturale respective.

(2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecției în aria naturală respectivă.

(3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervațiilor biosferei este permisă numai membrilor asociațiilor locale de vânători.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanțe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă."

31. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate și în afara perioadei legale de vânătoare, în condițiile aprobării administratorului."

32. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.

33. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Pentru acțiunile care se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizații de vânătoare, în condițiile aprobării emise de administrator."

34. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) și ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

a) mamiferele și păsările admise la vânătoare sau părți ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin acțiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;

b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, deținerii și/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;

c) comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D și 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanțe de urgență.

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii, sunt interzise."

35. La articolul 39, literele a), d), f), g), o), u), w) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) depășirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;

.....................................................................................................................

d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depășirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

.....................................................................................................................

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, și în afara căilor de comunicație;

g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate, precum și în zona strict protejată și în zona tampon a Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;

.....................................................................................................................

o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acțiunea de vânătoare sau a celor la care percuția cartușului se realizează pe ramă;

.....................................................................................................................

u) vânătoarea în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum și în zona strict protejată și în zona tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei «Delta Dunării»;

.....................................................................................................................

w) vânătoarea în suprafețele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, și în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce privește vânătoarea;

x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;".

36. La articolul 39, literele p), q), r) și s) se abrogă.

37. La articolul 39, după litera z) se introduc două noi litere, literele z1) și z2), cu următorul cuprins:

"

z1) completarea necorespunzătoare a autorizațiilor de vânătoare;

z2) nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare de către titularii acestora."

38. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

"

Art. 391. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 39 lit. g), u) și w), în interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică și a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administrației ariei naturale protejate, avizată de consiliul științific al acesteia.

(2) Exemplarele recoltate în condițiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii și reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice."

39. La articolul 42 alineatul (1), literele e), f), g), j), l), n), p) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) vânătoarea în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în condițiile art. 391;

f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată și în zona tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în condițiile art. 34;

g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecție specială avifaunistică și a speciilor care fac obiectul protecției în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management și/sau în regulamentele acestora;

.....................................................................................................................

j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 și prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

.....................................................................................................................

l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

.....................................................................................................................

n) vânarea urșilor la nadă și/sau la bârlog;

.....................................................................................................................

p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri și cu arbalete;

q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ținute în mână, a armelor la care percuția cartușului se realizează pe ramă ori/și a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;".

40. La articolul 42 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

c) vânătoarea practicată cu arme de foc și capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice;

d) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepția speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii."

41. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate, precum și în zona strict protejată și în zona tampon a Rezervației Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, și accesul altor membri vânători decât ai asociațiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale și în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice." Practică judiciară (1)

42. La articolul 44, literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) scoaterea din țară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispozițiilor legale;

b) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii;

.....................................................................................................................

d) eliberarea de autorizații pentru vânătoare, în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege;"

43. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

"

Art. 441. -

Complicitatea la acțiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei."

44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecție strictă, a zonelor de protecție integrală și a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."

45. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

"

Art. 461. -

Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, indiferent de modul și de mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum și de persoana și de conduita făptuitorului."

46. La articolul 48 alineatul (1), literele b)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) și v) și la art. 39 lit. b), d), ș), y), z1) și z2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) și s), precum și la art. 39 lit. h), k), m) și t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), ș), t) și w), precum și la art. 39 lit. i), ț), u) și z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) și (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), ț) și x), art. 35 alin. (4) și la art. 39 lit. c), j) și o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei."

47. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor este un document tipizat al cărui model se stabilește de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură."

48. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) În scopul administrării și gestionării fondului cinegetic într-o concepție unitară, administratorul elaborează și aprobă, cu avizul Consiliului Național de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucțiuni și reglementări tehnice."

49. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabilește pe cale civilă."

50. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă"

51. La anexa nr. 1 litera A), punctele 4, 6, 7, 9, 10 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
- mascul trofeu 10 septembrie - 15 noiembrie 3.000 6.000 12.000
- mascul selecție 1 septembrie - 15 noiembrie 3.000 6.000 12.000
- femelă și vițel 1 septembrie - 15 februarie 3.000 6.000 12.000
6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 septembrie - 31 martie 10 60 120
7. Dihorul comun (Putorius putorius) 15 septembrie - 31 martie 5 30 60
9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 25 150 300
10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 noiembrie - 31 ianuarie 20 100 400
16. Șacalul (Canis aureus) 15 mai - 31 martie 5 80 160"

52. La anexa nr. 1 litera B, punctele 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 18, 24, 25, 31 și 32 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"2. Cioara grivă (Corvus corone cornix) 1 iunie - 31 martie - 10 20
3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus) 1 iunie - 31 martie - 10 70
4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) 15 septembrie - 15 noiembrie 1 20 30
6. Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) - mascul 20 aprilie - 10 mai 1.000 1.350 2.700
8. Coțofana (Pica pica) 1 iunie - 31 martie - 10 20
12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris) 1 septembrie - 28 februarie 20 55 275
17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 15 august - 28 februarie 2 27 80
18. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas) 15 august - 28 februarie 2 55 110
24. Rața-cu-cap-castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110
25. Rața moțată (Aythya fuligula) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110
31. Rața-cu-cap negru (Aythya marila) 1 septembrie - 28 februarie 10 65 130
32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 110"

53. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"11. Becațina mică (Lymnocryptes minimus) 1 septembrie - 28 februarie 10 55 135"

54. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

"21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) 1 iunie-31 martie - 10 20"

55. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

"31. Cioara neagră (Corvus corone corone) 1 iunie-31 martie - 10 70"

56. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

"111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis) 1 septembrie-28 februarie 20 55 275"

57. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

"141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus) 1 septembrie-28 februarie 2 15 55"

58. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

"151. Ierunca (Bonasa bonasia) 15 septembrie-15 decembrie 50 150 350"

59. La anexa nr. 1 litera B, punctele 1 și 33 se abrogă.

60. Titlul anexei nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite și valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă"

61. La anexa nr. 2 litera A, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 50 200"

62. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

"511. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 50 200"

63. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, cu următorul cuprins:

"1531. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 10 50"

64. La anexa nr. 2, litera B punctele 13, 88 și 99 se abrogă.

65. La anexa nr. 2, litera B punctele 4, 7, 20, 48, 50, 51, 63, 64, 75, 95, 123, 126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 176 și 177 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus) 1.350 1.350
7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus) 540 540
20. Capântortura (Jynx torquilla) 5 135
48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis) 20 55
50. Corcodelul-cu-gât-negru (Podiceps nigricolis) 20 135
51. Corcodelul-cu-gât-roșu (Podiceps griseigena) 20 270
63. Culicul-cu-cioc-subțire (Numenius tenuirostris) 50 2.700
64. Drepneaua (Apus sp.) 5 55
75. Florintele (Carduelis chloris) 5 27
95. Gușă-vânătă (Luscinia sp.) 10 27
123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus) 50 270
126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 500 1.350
134. Pietrușul (Arenaria interpres) 5 55
142. Prundărașul (Charadrius sp.) 10 55
145. Rața-cu-ciuf (Netta rufina) 50 270
155. Spârcaciul (Tetrao tetrix) 500 1.350
157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis) 25 135
163. Striga (Tyto alba guttata) 250 540
176. Uliul (Accipiter sp.) 150 270
177. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus) 250 1.350"

Art. II. -

În tot cuprinsul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "fond de vânătoare" se înlocuiește cu sintagma "fond cinegetic".

Art. III. -

Actuala strategie cinegetică și actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea, emise în baza legilor anterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordanță cu prevederile prezentei legi, dar numai târziu de un an de la intrarea în vigoare a acesteia

Art. IV. -

Modalitatea de emitere și înseriere a autorizațiilor de vânătoare existentă la data intrării în vigoare a prezentei legi se aplică până la testarea practică și funcționarea corespunzătoare a sistemului informatic prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. -

(1) Modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. VI. -

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2008.

Nr. 215.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...