Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială din 10.08.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedește prin documente eliberate de autorități sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu, după cum urmează:

a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, hotărârea instanței prin care a fost dispusă măsura de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;

c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;

d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de ședere valabile, potrivit legii;

e) pentru persoanele fără adăpost, adeverință eliberată de primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială și nici în altă unitate administrativ- teritorială de pe teritoriul României conform informațiilor obținute de la structura județeană de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;

f) pentru orice altă persoană aflată în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reședința persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.

(2) În situația în care persoanele prevăzute la alin (1) lit. b) și c), după angajarea în întreprinderea socială de inserție, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedește conform prevederilor alin. (1) lit. f).

(3) Apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită prin documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de inserție.

CAPITOLUL II Atestatul de întreprindere socială

SECȚIUNEA 1 Obținerea atestatului de întreprindere socială

Art. 3. -

(1) Pot solicita atestatul de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege.

(2) În vederea obținerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție de ocupare, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau, după caz, în anexa nr. 6 în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale;

b) actele de înființare și funcționare prevăzute la alin. (1).

(3) Actele de înființare și funcționare prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:

a) pentru societățile cooperative de gradul I: actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

b) pentru cooperativele de credit: statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) pentru asociații și fundații: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaților: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

f) pentru societățile agricole: actul constitutiv și statutul elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăți;

g) pentru federații: statutul și certificatul de înscriere în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui circumscripție își vor avea sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;

i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înființare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este și persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.

Art. 4. -

(1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, înființat conform art. 24 alin. (2) din lege, evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege și a cerințelor prevăzute la art. 3 și soluționează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice, fără a fi afectată prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse sau transmise în susținerea cererii de acordare a atestatului de întreprindere socială. Până la expirarea termenului inițial, solicitantul este notificat de către agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, cu privire la prelungirea termenului de soluționare, precum și la durata acesteia, motivate în mod corespunzător.

(3) În situația în care cererea și documentația primită sunt incomplete, solicitantul este notificat în 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, astfel încât cererea să fie soluționată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2).

(4) În cazul respingerii acordării atestatului pentru netransmiterea documentelor în termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (3), solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen.

(5) În vederea soluționării cererii pentru acordarea atestatului, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor și/sau a cerințelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenției de ocupare.

(6) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 3 și a notei de constatare întocmite de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului.

(7) Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenției de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să curgă, perioada se împlinește în ultima zi a acestei luni, inclusiv.

(8) Atestatul se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(9) Seria atestatului conține în mod obligatoriu abrevierea unității administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată și funcționează agenția de ocupare emitentă a atestatului.

Art. 5. -

(1) În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana împuternicită în acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenția de ocupare în a cărei rază teritorială își are sediul întreprinderea socială, următoarele documente:

a) cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) actele de înființare și funcționare prevăzute la art. 3;

c) atestatul de întreprindere socială, în original.

(2) În situația în care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată în termenele prevăzute la alin. (1), întreprinderea socială nu poate obține prelungirea valabilității atestatului deținut până la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.

(3) În vederea soluționării cererii pentru prelungirea atestatului, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor și/sau a cerințelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, pe baza documentelor depuse sau transmise în vederea prelungirii atestatului și îndeplinirii obligațiilor care revin întreprinderii sociale, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării prelungirii atestatului prin decizie a directorul executiv al agenției de ocupare.

(4) Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului și a notei de constatare întocmite de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului.

(5) Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenției de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada de 5 ani pentru care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea atestatului se aplică în mod corespunzător și în cazul prelungirii atestatului.

(6) În vederea eliberării atestatului și a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a atestatului completat cu perioada pentru care este prelungit și a deciziei de prelungire a valabilității atestatului, după caz, agenția de ocupare înștiințează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop.

(7) Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilității atestatului care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.

(8) Împotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a prelungirii valabilității atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestație, în condițiile legii, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este obligată să o soluționeze, în condițiile legii.

(9) Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă, în condițiile legii, în situația primirii soluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, în termenul prevăzut de lege.

SECȚIUNEA a 2-a Obligațiile întreprinderilor sociale atestate

Art. 6. -

(1) Întreprinderile sociale atestate în condițiile legii și ale prezentelor norme au următoarele obligații:

a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;

b) să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege;

c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum și al altor instituții și organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale, și să prezinte la solicitarea acestora toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării controlului.

(2) Obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege se consideră îndeplinite în condițiile în care:

a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A;

b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B;

c) extrasul situațiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA a 3-a Suspendarea și retragerea atestatului de întreprindere socială

Art. 7. -

(1) Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agențiile de ocupare:

a) la solicitarea întreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta;

b) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligației de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a fost îndeplinită această obligație;

c) în situația în care nu au fost respectate obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege privind raportul de activitate anual, care conține raportul social anual, situația financiară anuală și extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din lege;

d) în situația în care nu se respectă obligația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data constatării.

(2) Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului.

(3) Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme și fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 8. -

(1) Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agențiile de ocupare, în următoarele situații:

a) se încalcă cel puțin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;

b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) și (3).

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și în situația în care constatarea se realizează în perioada în care atestatul este suspendat.

Art. 9. -

(1) Suspendarea, încetarea suspendării și retragerea atestatului se stabilesc prin decizii emise de directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.

(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum și motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată.

(3) În situația în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.

(4) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială.

(5) Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestație, în condițiile legii, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este obligată să o soluționeze, în condițiile legii.

(6) Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă, în condițiile legii, în situația primirii soluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, în termenul prevăzut de lege.

(7) Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz.

CAPITOLUL III Marca socială

SECȚIUNEA 1 Acordarea mărcii sociale

Art. 10. -

(1) Pot solicita marca socială întreprinderile sociale care respectă condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.

(2) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră îndeplinită în situația în care, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparține grupului vulnerabil și timpul de lucru cumulat al acestor angajați, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaților, stabilit prin contractele individuale de muncă.

(3) În vederea îndeplinirii condiției ca 30% din personalul angajat să aparțină grupului vulnerabil, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege și la alin. (2), o persoană care la angajarea în cadrul unei întreprinderi sociale de inserție, în temeiul unui contract individual de muncă, aparține grupului vulnerabil se consideră că aparține acestuia până la data la care intervin modificări privind apartenența la grupul vulnerabil, dovedite prin documente eliberate de autorități sau, după caz, de alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu.

(4) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege și alin. (2) se consideră îndeplinită și în situația în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului individual de muncă al unei persoane aparținând grupului vulnerabil, întreprinderea socială de inserție angajează cel puțin o persoană aparținând grupului vulnerabil, cu respectarea condiției prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege și alin. (2), precum și cu respectarea obligației prevăzute la art. 27 alin. (3) din lege.

Art. 11. -

(1) În vederea obținerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, întreprinderile sociale care au obținut atestatul depun sau transmit prin poștă, cu confirmare de primire, la agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își au sediul, următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6;

b) situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;

c) contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;

d) documente care atestă apartenența la grupul vulnerabil, conform art. 2, în copie.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...