Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 913/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, excepție ridicată de Comuna Josenii Bârgăului în Dosarul nr. 3.421/190/2008 al Judecătoriei Bistrița.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că autorul excepției a depus note scrise prin care solicită admiterea excepției și judecarea în lipsă, iar partea Societatea Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bârgăului a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea criticii de neconstituționalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate având ca obiect prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 și de respingere a excepției privind celelalte prevederi ale art. 107 și ale art. 117 din aceeași lege. În acest sens, susține că folosirea cu titlu gratuit a terenurilor este contrară dispozițiilor constituționale ale art. 44.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 decembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 3.421/190/2008, Judecătoria Bistrița a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Excepția a fost ridicată într-o acțiune având ca obiect anularea unor adrese, adeverințe și note de constatare emise de către Primăria Comunei Josenii Bârgăului și constatarea dobândirii dreptului de folosință asupra unui teren și a dreptului de proprietate asupra construcțiilor edificate pe acest teren, urmând a se dispune intabularea acestora.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că transmiterea gratuită a folosinței pe durată nedeterminată în folosul cooperației asupra unui teren care se află intabulat și înscris în cartea funciară a comunei Josenii Bârgăului contravine dispozițiilor constituționale ale art. 136, de vreme ce cooperativa nu este instituție de utilitate publică. Consideră că statul nu poate acorda sprijin cooperativei prin încălcarea dispozițiilor din Constituție. Totodată, susține că modalitatea de reorganizare prevăzută de art. 117 din Legea nr. 1/2005 este contrară dispozițiilor constituționale privind dreptul de asociere, întrucât aceasta "este viciată prin conținut și discriminatorie". În motivarea acestor susțineri, prezintă în continuare procedura de reorganizare urmată de Cooperativa de Consum de Gradul I Consumcoop Josenii Bârgăului.

Judecătoria Bistrița consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Totodată, face referire la Decizia nr. 13/2005, pronunțată de Curtea Constituțională în controlul a priori având ca obiect prevederile Legii nr. 1/2005, în ansamblu, raportat la dispozițiile art. 40 și 44 din Constituție.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. Face referire la deciziile Curții Constituționale nr. 13/2005 și ~nr. 822/2006~.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției îl constituie prevederile art. 107 și 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, care au următorul conținut:

- Art. 107:

"

(1) Terenurile transmise în folosință pe durată nedeterminată și fără plată în vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești, precum și a asociațiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate și pe care au fost realizate construcții conform legii, își mențin acest regim juridic pe toată durata existenței construcțiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societății cooperative.

(2) În situația în care autoritatea administrației publice centrale sau locale decide înstrăinarea bunurilor imobile din proprietatea lor privată, care sunt în folosința societăților/organizațiilor cooperative, acestea beneficiază de un drept de preemțiune la cumpărarea acestora, precum și de un drept de preferință în cazul concesionării sau închirierii acestora.

(3) Oferta de vânzare, concesionare sau închiriere, cuprinzând datele de identificare a imobilului care se înstrăinează, se concesionează sau se închiriază și prețul, se comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire societății cooperative respective.

(4) Dacă în termen de 45 de zile de la data primirii ofertei de vânzare, concesionare sau închiriere, societatea cooperativă nu și-a exprimat voința de a cumpăra, de a primi în concesiune sau de a închiria imobilul respectiv, acesta se poate vinde.";

- Art. 117:

"

(1) Organizațiile cooperatiste existente la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligația să își modifice statutele dacă nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei legi și să le înregistreze la oficiul registrului comerțului în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

(2) În acest scop, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile cooperatiste au obligația să afișeze la sediul lor lista tuturor membrilor cooperatori înregistrați în evidențele acestora la data respectivă și să popularizeze în presa locală această acțiune și scopul ei.

(3) Lista trebuie să rămână afișată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 30 de zile de la data afișării, membrii cooperatori pot înainta contestații privind includerea sau neincluderea unor persoane pe listele afișate, care vor fi soluționate de către organizațiile cooperatiste respective în maximum 30 de zile de la data înregistrării contestației. Hotărârea organizației cooperatiste poate fi atacată în justiție conform legii.

(5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), toate organizațiile cooperatiste vor convoca adunarea generală a membrilor cooperatori care, în mod obligatoriu, va include pe ordinea de zi cel puțin:

a) prezentarea situației patrimoniului, a numărului părților sociale pentru fiecare membru cooperator, a modului de formare a capitalului social;

b) aprobarea modificărilor statutului conform prevederilor prezentei legi;

c) prezentarea situației persoanelor care au făcut obiectul contestațiilor prevăzute la alin. (4), în urma rezolvării contestațiilor primite.

(6) Organizațiile cooperatiste care nu și-au înregistrat modificările statutelor până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) se dizolvă de drept și intră în lichidare, în condițiile prevederilor art. 85-88."

Autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, ale art. 44 alin. (1)-(4) referitoare la dreptul de proprietate privată și ale art. 136 alin. (1), (2) și (4) privind proprietatea.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 13 din 19 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, s-a pronunțat, în cadrul controlului a priori, asupra constituționalității Legii nr. 1/2005, în ansamblul său, în raport cu dispozițiile constituționale privind dreptul de asociere, reținând că acestea nu au incidență asupra constituirii înseși a societăților cooperative, care, astfel cum se precizează la art. 7 și art. 89 din lege, se constituie pe baza consimțământului liber exprimat al membrilor lor, în contractul de societate.

Totodată, prin aceeași decizie, Curtea a analizat și pretinsa contrarietate a prevederilor actului normativ criticat raportat la art. 44 din Constituție, însă din perspectiva încălcării dreptului de proprietate al societăților cooperative în procedura de reorganizare a acestora în asociații și uniuni.

Analizând motivele de neconstituționalitate invocate în prezenta speță, Curtea reține că, potrivit alin. (1) al art. 107 din Legea nr. 1/2005, terenurile transmise în folosință pe durată nedeterminată și cu titlu gratuit în vederea realizării de construcții pentru activitatea organizațiilor cooperației de consum și meșteșugărești, precum și a asociațiilor cooperatiste, existente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, care nu sunt revendicate și pe care au fost realizate construcții conform legii, își mențin acest regim juridic pe toată durata existenței construcțiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societății cooperative.

Curtea constată că obligarea autorităților administrației publice centrale sau locale, prin norme imperative, de a atribui în folosință gratuită terenurile, "pe toată durata existenței construcțiilor respective sau până la trecerea lor, cu plată, în proprietatea societății cooperative", determină încălcarea dreptului acestor autorități de a exercita stăpânirea efectivă, directă și nemijlocită, prin putere proprie și în interes propriu, a bunurilor imobile proprietate privată, de a le folosi și de a culege fructele civile.

Cooperativele și asociațiile de cooperative sunt persoane juridice private care prin obiectul lor de activitate nu sunt de utilitate publică, ceea ce ar justifica transmiterea folosinței gratuite a terenurilor prevăzute de art. 107 alin. (1).

De asemenea, instituirea prin Legea nr. 1/2005 a unor măsuri prin care statul sprijină dezvoltarea societăților cooperative, garantând un regim "care să nu fie mai puțin favorabil decât cel acordat altor agenți economici", nu poate justifica limitarea exercitării de către autoritățile administrației publice centrale sau locale, în proprietatea cărora se află terenurile în cauză, a atributelor esențiale ale dreptului de proprietate, în sensul transmiterii gratuite a folosinței acestora.

În aceste condiții, Curtea constată că prevederile art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 aduc atingere dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 44 privind garantarea și ocrotirea proprietății private, în măsura în care folosința terenurilor se face cu titlu gratuit.

În ceea ce privește celelalte prevederi ale art. 107 din Legea nr. 1/2005, Curtea reține că acestea, reglementând procedura de înstrăinare, concesionare sau închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a autorităților administrației publice centrale sau locale, cu respectarea dreptului de preemțiune, respectiv a dreptului de preferință a societăților/organizațiilor cooperative, nu contravin dispozițiilor constituționale invocate.

În ceea ce privește prevederile art. 117 din Legea nr. 1/2005, Curtea s-a pronunțat, în exercitarea controlului a posteriori, asupra prevederilor alin. (1) și (6) ale acestui articol, constatând, prin Decizia nr. 822 din 16 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 18 ianuarie 2007, că acestea sunt constituționale, nefiind contrare dreptului de asociere, consacrat constituțional. Pentru aceleași considerente, Curtea reține conformitatea celorlalte prevederi ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 cu dispozițiile constituționale privind dreptul de asociere. Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenței Curții Constituționale, atât considerentele, cât și soluția deciziei sus-menționate își mențin valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

1. Admite excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, excepție ridicată de Comuna Josenii Bârgăului în Dosarul nr. 3.421/190/2008 al Judecătoriei Bistrița, și constată că acestea sunt neconstituționale în măsura în care folosința terenurilor se face cu titlu gratuit.

2. Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 alin. (2), (3) și (4) și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului.

Pronunțată în ședința publică din data de 23 iunie 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...