Parlamentul României

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 28 februarie 2007.

În vigoare de la 01 octombrie 1993
Republicare (r2) aplicabilă de la 28 februarie 2007 până la 06 mai 2009, fiind înlocuită prin republicarea (r3) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 07 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani. Jurisprudență

(3) În situația tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, alocația de stat pentru copii se acordă până la terminarea acestora.

(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Art. 2. -

Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.

Art. 3. -

(1) Cuantumul alocației de stat pentru copii este de 0,35 lei lunar și se indexează în condițiile legii*). Modificări (3)

(2) Titular al dreptului la alocație de stat pentru copii este copilul.

*) Prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocației de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 26 ianuarie 2007, începând cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al alocației de stat pentru copii se stabilește la 25 lei, cu excepția alocației de stat acordate copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, al cărei cuantum este de 200 lei, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007. Cuantumul alocației de stat pentru copii este exprimat în monedă nouă potrivit dispozițiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.

(2) Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Alocația de stat pentru copii nu se plătește în lunile în care copiii titulari ai dreptului se află mai mult de 15 zile în instituții de ocrotire ori asistență socială sau în instituții de învățământ, care le asigură întreținerea completă din partea statului. Jurisprudență

(2) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București au obligația de a comunica direcțiilor de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, situația privind copiii care au decedat.

Art. 6. -

(1) Stabilirea dreptului la alocație de stat pentru copii se face pe baza cererii și a actelor din care rezultă îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui drept.

(2) Cererea se face în numele copilului de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) din prezenta lege. Modificări (1)

(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face și de către copil, cu încuviințarea reprezentantului său legal.

(4) Plata alocației de stat pentru copii se face începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul. Modificări (1)

(5) În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

(6) Plata alocației de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare. Modificări (3)

Art. 7. -

(1) Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii sunt obligate să comunice împrejurările care au determinat încetarea condițiilor de acordare, în termen de 15 zile de la apariția acestora.

(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocației de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit.

(3) Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere.

(4) Decizia de recuperare și angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.

Art. 8. -

Alocația de stat pentru copii nu este impozabilă și nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 9. - Modificări (1)

Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990**).

**) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată și înlocuită prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Pentru copiii preșcolari, precum și pentru cei de vârstă școlară care nu urmează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, plata alocației de stat se efectuează de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București.

(2) Plata alocației de stat pentru copiii în vârstă de peste 7 ani, care urmează o formă de învățământ organizată în condițiile legii, se efectuează de către Ministerul Educației și Cercetării, prin unitățile școlare.

(3) Pentru copiii cu handicap plata alocației de stat se efectuează de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, din fondurile cu această destinație alocate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap.

(4) Copiii de vârstă școlară care sunt înscriși în unități școlare din subordinea altor organe ale administrației publice, inclusiv militare, beneficiază de alocație de stat prin ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate care au în subordine/coordonare aceste unități școlare.

(5) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor prevăzute la alin. (1)-(4).

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Plata alocației de stat pentru copii prevăzută la art. 10 alin. (1) se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.

(2) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau în cont de card, direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(3) Comisionul bancar prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între direcțiile de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București, și unitățile bancare.

Art. 12. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 și anexa din Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...