Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 10.02.2009

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Denumirea, sediul și forma juridică

Art. 1. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare și OAMGMAMR, este înființat și organizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și este continuatorul de drept al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

(2) Denumirea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta, cu menționarea sediului, a codului fiscal și a conturilor OAMGMAMR.

Art. 2. - Modificări (1)

Sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este în municipiul București, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.

Art. 3. - Modificări (1)

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat și cuprinde toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită aceste profesii liberale de practică publică autorizate.

Art. 4. -

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are siglă, drapel, ștampilă și însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 5. -

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical.

Art. 6. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile naționale sau județene, are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;

b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist și de moașă pentru cetățenii altor state, în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state; Modificări (1)

c) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea normelor specifice și a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și asigură aplicarea acestora;

d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi; Modificări (1)

e) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională ale asistentului medical generalist, ale moașei și ale asistentului medical în exercitarea profesiei;

f) soluționează cererile și petițiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluționării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;

g) asigură respectarea de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;

h) elaborează criterii și standarde privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;

i) supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a activităților de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;

j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri și de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;

k) elaborează și adoptă Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;

l) întocmește, actualizează permanent Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, administrează pagina de internet pe care acesta este publicat; Modificări (1)

m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;

n) asigură schimbul de informații cu Ministerul Sănătății și cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali; Modificări (1)

o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

p) colaborează cu organizații de profil profesional-științific, patronal, sindical din domeniul sanitar și cu organizații neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei și asigurarea sănătății populației;

q) colaborează cu Ministerul Sănătății la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, desemnează reprezentanți în comisiile pentru concursuri și examene și elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice;

r) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare a acestuia;

s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;

t) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional și de activitatea desfășurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;

u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislația din domeniul sănătății;

v) participă împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și cu Ministerul Sănătății la stabilirea numărului de locuri pentru învățământul postliceal sanitar și pentru învățământul superior de asistență medicală; Modificări (1)

w) avizează fișa de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;

x) organizează și derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.

(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile sale naționale sau județene, colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, cu instituții, autorități și organizații la realizarea următoarelor activități:

a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical din România;

b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului de îngrijire în unitățile sanitare;

c) inițierea și promovarea de forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi;

d) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;

e) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenței profesionale;

f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical;

g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) avizarea înființării cabinetelor private ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, indiferent de forma lor juridică;

i) colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea elaborării metodologiei și a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competențe și de grade profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali; Modificări (1)

j) susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice și organizarea de manifestări științifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu sau în numele membrilor săi.

CAPITOLUL III Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

SECȚIUNEA 1 Dobândirea și pierderea calității de membru

Art. 8. - Derogări (1)

Pentru exercitarea profesiei, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, stabiliți în România, au obligația să se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 9. -

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se dobândește la cerere și este dovedită prin certificatul de membru, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.

(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.

(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România o pot păstra, la cerere, și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari.

Art. 10. -

Pierderea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele situații:

a) prin retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

b) prin decesul membrului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 11. -

Suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele condiții:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de suspendare temporară;

c) în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

SECȚIUNEA a 2-a Membrii fondatori. Membrii de onoare

Art. 12. -

(1) Titlul de membru fondator se acordă asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au avut merite deosebite la înființarea și organizarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel național și județean.

(2) Titlul de membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincție, care au contribuit în mod esențial și excepțional la promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la apărarea demnității, libertății și independenței profesionale a asistentului medical și moașei în exercitarea profesiei, precum și la promovarea imaginii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Conferirea titlului de membru fondator sau membru de onoare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este de competența Consiliului național/județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a Biroului consiliului județean/Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile membrilor

Art. 13. -

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele drepturi:

a) de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a filialelor acestuia;

c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, naționale sau teritoriale, și de a primi informațiile solicitate în legătură cu organizarea și funcționarea OAMGMAMR;

d) de a participa la acțiunile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de a fi informați despre desfășurarea acestora;

e) de a participa la programe de perfecționare și la alte forme de educație continuă pentru asistenți medicali generaliști, pentru moașe și pentru asistenți medicali;

f) de a contesta sancțiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;

g) dreptul persoanelor care exercită funcții de conducere la nivel teritorial sau național în structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de a-și rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcțiile respective;

h) de a li se acorda, de către Consiliul național, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și calitatea de membru de onoare;

i) dreptul membrilor birourilor consiliilor județene/al municipiului București și ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și a atribuțiilor conferite de funcția de conducere;

j) de a purta însemnele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumției de nevinovăție de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice și disciplinare.

Art. 14. -

(1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății;

b) să cunoască și să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și de asistent medical, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și regulamentele profesiei și hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;

d) să nu aducă prejudicii reputației Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;

e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;

f) să apere reputația și interesele legitime ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;

g) să ducă la îndeplinire hotărârile și deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

h) să rezolve sarcinile încredințate în calitate de membri sau reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

i) să achite în termenul stabilit cotizația lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...