Ordinul Asistenților Medicali Geneneraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - OAMGMAMR

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 10.02.2009

Modificări (6), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Denumirea, sediul și forma juridică

Art. 1. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare și OAMGMAMR, este înființat și organizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și este continuatorul de drept al Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România.

(2) Denumirea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele și înscrisurile care emană de la acesta, cu menționarea sediului, a codului fiscal și a conturilor OAMGMAMR.

Art. 2. - Modificări (1)

Sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este în municipiul București, str. Ing. Zablovschi nr. 76, sectorul 1.

Art. 3. - Modificări (1)

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizație profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat și cuprinde toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită aceste profesii liberale de practică publică autorizate.

Art. 4. -

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are siglă, drapel, ștampilă și însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispozițiilor legale.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 5. -

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are ca obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical.

Art. 6. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile naționale sau județene, are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea regulamentelor și normelor care organizează și reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare și de unitatea sanitară în care se desfășoară;

b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist și de moașă pentru cetățenii altor state, în cazul situațiilor de urgență, schimburilor de experiență, convențiilor bilaterale dintre România și aceste state; Modificări (1)

c) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea normelor specifice și a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical și asigură aplicarea acestora;

d) atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi; Modificări (1)

e) apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională ale asistentului medical generalist, ale moașei și ale asistentului medical în exercitarea profesiei;

f) soluționează cererile și petițiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluționării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;

g) asigură respectarea de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică;

h) elaborează criterii și standarde privind asigurarea calității serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;

i) supraveghează aplicarea și respectarea standardelor de calitate a activităților de asistent medical generalist, moașă și, respectiv, asistent medical;

j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri și de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătății;

k) elaborează și adoptă Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;

l) întocmește, actualizează permanent Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România, administrează pagina de internet pe care acesta este publicat; Modificări (1)

m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică și deontologie și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;

n) asigură schimbul de informații cu Ministerul Sănătății și cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali; Modificări (1)

o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activității profesionale de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

p) colaborează cu organizații de profil profesional-științific, patronal, sindical din domeniul sanitar și cu organizații neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei și asigurarea sănătății populației;

q) colaborează cu Ministerul Sănătății la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, desemnează reprezentanți în comisiile pentru concursuri și examene și elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice;

r) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și a normelor de aplicare a acestuia;

s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;

t) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional și de activitatea desfășurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali;

u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislația din domeniul sănătății;

v) participă împreună cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și cu Ministerul Sănătății la stabilirea numărului de locuri pentru învățământul postliceal sanitar și pentru învățământul superior de asistență medicală; Modificări (1)

w) avizează fișa de atribuții a posturilor de asistent medical generalist, moașă și asistent medical;

x) organizează și derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.

(2) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, prin structurile sale naționale sau județene, colaborează în domeniul său de competență cu Ministerul Sănătății, cu instituții, autorități și organizații la realizarea următoarelor activități:

a) formarea, specializarea și perfecționarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical din România;

b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calității actului de îngrijire în unitățile sanitare;

c) inițierea și promovarea de forme de educație continuă în vederea creșterii gradului de competență profesională a membrilor săi;

d) elaborarea criteriilor și standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;

e) promovarea și asigurarea cadrului necesar desfășurării unei concurențe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenței profesionale;

f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical;

g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) avizarea înființării cabinetelor private ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, indiferent de forma lor juridică;

i) colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea elaborării metodologiei și a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competențe și de grade profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali; Modificări (1)

j) susținerea activității și dezvoltării cercetării științifice și organizarea de manifestări științifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.

Art. 7. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are dreptul de a formula acțiune în justiție în nume propriu sau în numele membrilor săi.

CAPITOLUL III Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

SECȚIUNEA 1 Dobândirea și pierderea calității de membru

Art. 8. - Derogări (1)

Pentru exercitarea profesiei, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, stabiliți în România, au obligația să se înscrie în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 9. -

(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se dobândește la cerere și este dovedită prin certificatul de membru, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.

(2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.

(3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România o pot păstra, la cerere, și asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali pensionari.

Art. 10. -

Pierderea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele situații:

a) prin retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

b) prin decesul membrului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 11. -

Suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România intervine în următoarele condiții:

a) la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;

b) prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de suspendare temporară;

c) în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, de prezentul statut, de regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

SECȚIUNEA a 2-a Membrii fondatori. Membrii de onoare

Art. 12. -

(1) Titlul de membru fondator se acordă asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care au avut merite deosebite la înființarea și organizarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la nivel național și județean.

(2) Titlul de membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincție, care au contribuit în mod esențial și excepțional la promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la apărarea demnității, libertății și independenței profesionale a asistentului medical și moașei în exercitarea profesiei, precum și la promovarea imaginii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Conferirea titlului de membru fondator sau membru de onoare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este de competența Consiliului național/județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a Biroului consiliului județean/Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile membrilor

Art. 13. -

Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele drepturi:

a) de a alege și de a fi aleși în organele reprezentative ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și a filialelor acestuia;

c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, naționale sau teritoriale, și de a primi informațiile solicitate în legătură cu organizarea și funcționarea OAMGMAMR;

d) de a participa la acțiunile organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și de a fi informați despre desfășurarea acestora;

e) de a participa la programe de perfecționare și la alte forme de educație continuă pentru asistenți medicali generaliști, pentru moașe și pentru asistenți medicali;

f) de a contesta sancțiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;

g) dreptul persoanelor care exercită funcții de conducere la nivel teritorial sau național în structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de a-și rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcțiile respective;

h) de a li se acorda, de către Consiliul național, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și calitatea de membru de onoare;

i) dreptul membrilor birourilor consiliilor județene/al municipiului București și ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale la Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și a atribuțiilor conferite de funcția de conducere;

j) de a purta însemnele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumției de nevinovăție de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice și disciplinare.

Art. 14. -

(1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România au următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte reglementările privind exercitarea profesiei și legislația în domeniul sănătății;

b) să cunoască și să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moașă și de asistent medical, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și regulamentele profesiei și hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;

d) să nu aducă prejudicii reputației Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical;

e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;

f) să apere reputația și interesele legitime ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;

g) să ducă la îndeplinire hotărârile și deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

h) să rezolve sarcinile încredințate în calitate de membri sau reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

i) să achite în termenul stabilit cotizația lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

j) să execute cu bună-credință atribuțiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în filialele județene, respectiv a municipiului București;

k) să urmeze formele de educație continuă în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și a menținerii prestației profesionale sigure și eficace;

l) să semneze și să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul și codul pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate;

m) să respecte drepturile pacienților.

(2) Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv. Modificări (1)

(3) Asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali care nu plătesc cotizația datorată pe o perioada de 6 luni li se poate suspenda calitatea de membru până la plata cotizației datorate. Modificări (1)

CAPITOLUL V Structura organizatorică

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 15. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București.

(2) La nivelul fiecărui județ, respectiv la nivelul municipiului București se organizează o filială a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, formată din toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filială județeană, respectiv filiala municipiului București.

(3) Filialele județene și filiala municipiului București nu au personalitate juridică și beneficiază de autonomie organizatorică și funcțională, în limitele prevăzute de prezentul statut. Modificări (1)

(4) Filialele județene și filiala municipiului București nu pot încheia acte juridice în numele organizației naționale sub sancținea nulității absolute a actelor respective.

(5) Sediul filialei județene este în orașul reședință de județ, respectiv în municipiul București pentru filiala municipiului București.

SECȚIUNEA a 2-a Organele de conducere la nivel teritorial

Art. 16. -

Organele de conducere ale filialei județene, respectiv ale filialei municipiului București ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt:

a) adunarea generală;

b) Consiliul județean, respectiv Consiliul Municipiului București;

c) Biroul Consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București;

d) președintele.

Art. 17. -

(1) Adunarea generală este constituită din reprezentanții aleși ai tuturor asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali cu drept de liberă practică înscriși în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50. Modificări (1)

(2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului București, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși.

(3) Adunarea generală îndeplinește oricare alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Adunarea generală se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui filialei sau la cererea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii consiliului județean.

(5) Adunarea generală își desfășoară activitatea statutar, în prezența a două treimi din numărul membrilor acesteia.

Art. 18. -

(1) Consiliul județean, respectiv al municipiului București are un număr de membri proporțional cu numărul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali înscriși în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008. Modificări (1)

(2) Alegerile sunt validate în prezența a două treimi din numărul total al reprezentanților în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanților.

(3) Consiliul județean al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va alege dintre membrii săi un birou format din: un președinte, 3 vicepreședinți și un secretar. Modificări (1)

(4) Consiliul județean, respectiv al municipiului București are în principal următoarele atribuții:

a) promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea și independența profesională ale acestora;

b) alege dintre membrii săi un birou format din: un președinte, 3 vicepreședinți și un secretar; Modificări (1)

c) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activitații filialei, în limita competențelor stabilite de Consiliul național, cu respectarea legislației; Modificări (1)

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

e) aprobă raportul de activitate al biroului consiliului;

f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcția electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului; Modificări (1)

g) aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare și de excelență;

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(5) Consiliul județean, respectiv al municipiului București se întrunește în sesiune ordinară trimestrială și, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.

(6) Consiliul județean, respectiv al municipiului București este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și hotărăște cu majoritate simplă.

(7) Hotărârile consiliului județean, respectiv al municipiului București sunt obligatorii pentru toți membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.

(8) Participarea membrilor consiliului județean, respectiv al municipiului București la ședințe este obligatorie.

(9) Membrii consiliului județean, respectiv al municipiului București au dreptul la o indemnizație de ședință în cuantumul stabilit de consiliul județean/municipiului București, la propunerea biroului, în funcție de fondurile disponibile, numai cu condiția să fi participat la ședința respectivă. Modificări (1)

(10) Membrii consiliului care absentează nemotivat la 3 ședințe consecutive vor fi sancționați conform regulamentului. Modificări (1)

(11) La ședințele consiliului pot participa cu statut de invitat și alți membri care nu dețin nicio funcție electivă în cadrul OAMGMAMR, aceștia neavând drept de vot.

(12) Organele de conducere ale filialelor județene, respectiv ale filialei municipiului București se subordonează ierarhic Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 19. -

(1) Biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București este format din: președinte, 3 vicepreședinți și un secretar. Modificări (1)

(2) Biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București se întrunește statutar în prezența majorității membrilor săi și ia decizii valabile cu votul majorității membrilor prezenți. În situații de balotaj, votul președintelui este decisiv.

(3) Biroul consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a cel puțin 2 dintre membrii săi.

(4) Atribuțiile biroului consiliului județean, respectiv al Consiliului Municipiului București sunt:

a) coordonează și conduce activitatea filialei în perioada dintre sesiunile consiliului județean, respectiv al municipiului București;

b) ține evidența membrilor săi autorizați și aprobă transferul membrilor de la o filială la alta; Modificări (1)

c) comunică Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România orice modificare în legătură cu membrii consiliului județean, respectiv al municipiului București sau ai biroului consiliului;

d) coordonează activitatea departamentelor și compartimentelor din structura proprie;

e) aprobă desemnarea nominală a șefilor comisiilor de specialitate, departamentelor și compartimentelor din structura proprie;

f) eliberează membrilor filialei județene, respectiv a municipiului București certificatul de membru;

g) răspunde la sesizările, adresele, petițiile adresate filialei de membrii acesteia sau de alte persoane, în termen de 30 de zile lucrătoare; în caz contrar, petiționarul are dreptul de a sesiza organele ierarhice superioare, care vor analiza și soluționa, după caz, aceste petiții;

h) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității filialei, în limita competențelor stabilite de Consiliul național și cu respectarea legislației în vigoare;

i) întocmește raportul anual de activitate și gestiune pe care îl supune aprobării consiliului județean, respectiv al municipiului București și îl înaintează spre informare Biroului executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

j) informează consiliul județean, respectiv al municipiului București cu privire la deciziile emise între ședințele consiliului.

Art. 20. -

Președintele filialei are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea și coordonarea biroului consiliului;

b) primește și repartizează departamentelor, respectiv compartimentelor de specialitate petițiile, cererile adresate de membrii organizației sau de alte persoane;

c) aprobă angajarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului executiv al filialei; Modificări (1)

d) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului, în limita prevederilor legale;

e) stabilește atribuțiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate și ale personalului executiv;

f) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

g) exercită atribuțiile ordonatorului principal de credite la nivelul filialei; Modificări (2)

h) reprezintă filiala în relația cu autoritățile locale, instituțiile guvernamentale și organizațiile neguvernamentale, cu massmedia, cu alte persoane fizice și juridice;

i) conduce lucrările adunării generale județene, respectiv a municipiului București, ale consiliului județean, respectiv al municipiului București și ale biroului consiliului;

j) ia măsuri pentru a asigura participarea membrilor din cadrul filialei sale, care sunt consilieri naționali, la ședințele Consiliului național.

Art. 21. -

În lipsa președintelui, acesta poate mandata un vicepreședinte pentru exercitarea atribuțiilor sale, în tot sau numai în parte.

Art. 22. -

Vicepreședinții biroului consiliului au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc la sfârșitul fiecărui an sau la cererea președintelui filialei o informare privind activitatea departamentelor, respectiv a compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) exercită orice alte atribuții date de președintele biroului consiliului, în limitele legii.

Art. 23. -

Secretarul biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București are următoarele atribuții:

a) îndrumă și coordonează activitatea secretariatului și a serviciilor aflate în subordine;

b) răspunde de gestionarea patrimoniului instituției și ia măsuri pentru asigurarea integrității acestuia;

c) organizează activitatea de întreținere și stabilește măsuri pentru paza sediului instituției, prin structurile de resort;

d) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul instituției și prezintă biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București un raport asupra acestui inventar;

e) organizează activitatea pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii;

f) păstrează registrele de procese-verbale ale adunării generale județene, respectiv a municipiului București, consiliului județean, respectiv al municipiului București, precum și ale biroului consiliului județean, respectiv al municipiului București;

g) exercită orice alte atribuții date de președintele biroului consiliului.

SECTIUNEA a 3-a Organele de conducere la nivel național

Art. 24. -

(1) Organele de conducere ale Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, la nivel național, sunt: Modificări (1)

a) Adunarea generală națională;

b) Consiliul național;

c) Biroul executiv;

d) președintele;

e) președintele de onoare.

(2) Organele de conducere prevăzute la alin. (1) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 25. -

(1) Adunarea generală națională este constituită din reprezentanți aleși la nivelul filialelor județene și la nivelul filialei municipiului București, conform normei de reprezentare de 1 la 500.

(2) Adunarea generală națională alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși, cu excepția președinților filialelor județene, respectiv a președintelui filialei municipiului București și a reprezentantului autorității de stat. În cazul în care la Adunarea generală națională la care au loc alegeri nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanților, în termen de 14 zile se va organiza o altă Adunare generală națională de alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanților.

(3) Adunarea generală națională adoptă, în prezența a cel putin două treimi din numărul total al reprezentanților aleși, Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Lucrările Adunării generale naționale sunt conduse de președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 26. -

(1) Consiliul național este alcătuit din președinții fiecărei filiale județene, respectiv al filialei municipiului București, președintele de onoare, reprezentantul autorității de stat, câte un reprezentant al organizațiilor din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, câte un reperezentant al fiecărei filiale județene și 3 reprezentanți ai filialei municipiului București, aleși de Adunarea generală națională. Modificări (1)

(2) Consiliul național este legal constituit în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârile Consiliului național sunt obligatorii pentru toți membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Consiliul național se întrunește în sesiuni trimestriale și extraordinare.

(5) Consiliul național are următoarele atribuții:

a) alege prin vot secret membrii Biroului executiv al OAMGMAMR;

b) suspendă sau, după caz, revocă din funcție, la propunerea Biroului executiv, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care exercită funcții de conducere și care nu își îndeplinesc cu demnitate responsabilitățile funcției sau se află într-o stare de incompatibilitate;

c) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcția electivă rămasă vacantă în cadrul Biroului executiv; Modificări (1)

d) stabilește strategia și obiectivele generale ale OAMGMAMR;

e) aprobă desemnarea nominală a șefilor comisiilor de specialitate, departamentelor, compartimentelor din structură, la propunerea Biroului executiv, cu respectarea legislației în vigoare;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli; Modificări (1)

g) analizează și aprobă raportul de activitate al Biroului executiv;

h) stabilește, în funcție de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali;

i) aprobă Programul național de educație medicală continuă și stabilește numărul minim de credite ce trebuie cumulat anual, la propunerea Biroului executiv; Modificări (1)

j) soluționează, prin Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, abaterile date în competența sa, pronunțându-se în consecință;

k) analizează și soluționează abaterile săvârșite de membrii OAMGMAMR care dețin funcții elective și se pronunță în consecință;

l) stabilește cuantumul cotizației lunare datorate de fiecare membru, cota-parte ce va fi virată către structurile centrale ale organizației;

m) acordă recompense, diplome de onoare și de excelență, la propunerea Biroului executiv;

n) aprobă conferirea titlului de membru fondator, membru de onoare, la propunerea Biroului executiv;

o) aprobă afilierea OAMGMAMR la organizațiile internaționale profesionale ale asistenților medicali și moașelor, precum și cotele de contribuție la acestea;

p) aprobă aplicarea de sancțiuni, la propunerea Biroului executiv, pentru neîndeplinirea obligațiilor ce decurg din exercitarea funcțiilor elective;

r) stabilește indemnizația membrilor Biroului executiv și cuantumul indemnizației de ședință a membrilor Consiliului național; Modificări (1)

s) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Art. 27. -

Activitatea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este coordonată între sesiunile Consiliului național de Biroul executiv.

Art. 28. - Modificări (1)

Biroul executiv al Consiliului național este alcătuit din președinte, președintele de onoare, 4 vicepreședinți și un secretar național, aleși prin vot secret de membrii Consiliului național din rândul acestora.

Art. 29. -

Biroul executiv are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea și conducerea activității curente a OAMGMAMR între sesiunile Consiliului național;

b) convoacă Adunarea generală națională a OAMGMAMR și Consiliul național în ședințe ordinare și extraordinare; Modificări (1)

c) organizează ședințele Adunării generale naționale, ale Consiliului național, propune ordinea de zi și se asigură de consemnarea celor dezbătute; Modificări (1)

d) elaborează Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical, Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale OAMGMAMR, pe care le supune aprobării Adunării generale naționale; Modificări (1)

e) elaborează și propune spre aprobare Consiliului național proiecte de modificare a actelor statutare, în conformitate cu realitățile legislative;

f) elaborează Regulamentul electoral, pe care îl propune spre aprobare Consiliului național al OAMGMAMR;

g) elaborează Regulamentul de funcționare și organizare al Comisiei naționale de control financiar, pe care îl supune aprobării Consiliului național;

h) elaborează organigrama departamentelor/compartimentelor profesionale, comisiilor de specialitate din structura OAMGMAMR și aprobă regulamentul de funcționare al fiecărei structuri interne; Modificări (1)

i) analizează cererile, petițiile și reclamațiile membrilor OAMGMAMR nesoluționate la nivelul filialei județene, pe care le soluționează sau dispune soluționarea lor;

j) organizează și coordonează educația medicală continuă; Modificări (1)

k) elaborează metodologia și tematica concursurilor și examenelor, elaborează criteriile și standardele de dotare a cabinetelor de practică independentă, precum și celelalte acte normative incidente; Modificări (1)

l) analizează raportul anual de activitate și gestiune înaintat de filialele județene; Modificări (1)

m) efectuează în fiecare an controlul administrativ la filialele județene și prezintă Consiliului național concluziile și propunerile de îmbunătățire a activității; Modificări (1)

n) acceptă donațiile, legatele și sponsorizările făcute filialelor teritoriale;

o) gestionează eventualele conflicte ivite între membri și filiale sau între filiale;

p) răspunde la petițiile, cererile adresate de membrii organizației sau de alte persoane în termen de 30 de zile;

q) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului național și exercită orice alte atribuții stabilite de acesta;

r) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Art. 30. -

(1) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este ales de membrii Consiliului național, prin vot secret.

(2) Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea și coordonarea întregii activități a OAMGMAMR;

b) reprezintă OAMGMAMR în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

c) primește și repartizează departamentelor de specialitate, compartimentelor, celorlalte structuri ale organizației teritoriale cererile, petițiile, adresele și se asigură de soluționarea acestora;

d) semnează rapoartele, recomandările, precum și celelalte acte ale OAMGMAMR care se pot emite numai cu acordul său;

e) aprobă angajarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului executiv, acordă gradații, salarii de merit și alte drepturi, potrivit dispozițiilor legale; Modificări (1)

f) stabilește atribuțiile personalului din cadrul departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate și ale personalului executiv;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului executiv, în condițiile legii;

h) exercită atribuțiile ordonatorului principal de credite; Modificări (2)

i) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;

j) conduce lucrările Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroului executiv;

k) aprobă angajarea și efectuarea de cheltuieli necesare desfășurării activității OAMGMAMR, în limita cadrului legal;

l) încheie acte juridice în numele OAMGMAMR, cu aprobarea celorlalți membri ai Biroului executiv;

m) deleagă atribuții membrilor Biroului executiv;

n) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Art. 31. -

Vicepreședinții Biroului executiv au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea departamentelor, compartimentelor și comisiilor de specialitate aflate sub autoritatea lor;

b) întocmesc, la sfârșitul fiecărui an sau la cererea președintelui, o informare privind activitatea departamentelor și compartimentelor aflate sub autoritatea lor;

c) efectuează verificări periodice administrativ-organizatorice la nivelul filialelor județene și întocmesc un raport cu privire la rezultatele constatate, pe care îl prezintă Biroului executiv;

d) exercită orice alte atribuții date de președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 32. -

Secretarul național are următoarele atribuții:

a) îndrumă și coordonează activitatea secretariatului și a serviciilor aflate în subordine;

b) organizează activitatea de întreținere, de dotare și stabilește măsuri pentru paza sediului OAMGMAMR, prin structurile de resort;

c) ia măsuri pentru efectuarea inventarierii anuale a tuturor bunurilor din patrimoniul OAMGMAMR și prezintă Biroului executiv un raport asupra acestui inventar;

d) organizează activitatea pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, precum și activitatea de protecție a muncii;

e) păstrează registrele de procese-verbale ale Adunării generale naționale, Consiliului național, precum și ale Biroului executiv;

f) exercită orice alte atribuții date de președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1)

Președintele de onoare are următoarele atribuții:

a) participă alături de președinte la conducerea și coordonarea întregii activități a OAMGMAMR;

b) participă alături de președinte la conducerea lucrărilor Adunării generale naționale, ale Consiliului național și ale Biroului executiv;

c) participă la deciziile privind strategia, direcțiile de acțiune și obiectivele OAMGMAMR;

d) reprezintă OAMGMAMR în relațiile cu autoritățile și instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate, cu mass-media, cu alte persoane fizice sau juridice;

e) acționează în vederea promovării intereselor profesionale ale membrilor OAMGMAMR.

Art. 34. - Modificări (1)

Reprezentantul autorității statului îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008.

CAPITOLUL VI Departamente și compartimente de specialitate

Art. 35. -

(1) La nivelul Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România funcționează departamente, compartimente, comisia de specialitate a asistenților medicali generaliști, comisia de specialitate a moașelor, comisii de specialitate pentru asistenții medicali, Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și alte comisii propuse de Biroul executiv și aprobate prin hotărâre a Consiliului național. Modificări (1)

(2) Filialele județene, respectiv filiala municipiului București adoptă o structură organizatorică în concordanță cu structura Consiliului național. Modificări (1)

(3) Structura și atribuțiile departamentelor, compartimentelor și comisiilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

CAPITOLUL VII Patrimoniul, cotizațiile și alte surse financiare

Art. 36. -

(1) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România are patrimoniu propriu, pe care îl administrează cu diligența unui bun proprietar.

(2) Patrimoniul este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite în condițiile legii.

(3) Veniturile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se constituie din următoarele surse, obținute în condițiile legii:

a) taxe de înscriere;

b) cotizații lunare ale membrilor;

c) donații și sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, potrivit legii;

d) fonduri rezultate din diferite taxe pentru manifestări științifice, în condițiile legii;

e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice, inclusiv din organizarea de cursuri și alte forme de educație continuă;

f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

g) drepturi editoriale, publicitate în publicațiile editate de OAMGMAMR;

h) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor OAMGMAMR vor fi stabilite prin hotarâre a Consiliului național.

(5) Cotizația de membru al OAMGMAMR se încasează lunar de la fiecare asistent medical generalist/moașă sau asistent medical pe statul de plată și va fi în cuantum de 1% din valoarea salariului de încadrare, conform hotărârii Consiliului național. Modificări (1)

Art. 37. -

(1) Neplata cotizației datorate de filialele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 3 luni se sancționează cu suspendarea din funcție a președintelui filialei, prin hotărâre a Consiliului național, până la plata cotizației datorate, perioadă în care atribuțiile președintelui sunt preluate de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean/municipiului București, în termen de 30 de zile. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 3 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național, conform prevederilor legale, și se solicită blocarea contului filialei respective. Modificări (1)

(2) Ridicarea sancțiunii se pune în aplicare prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Neplata cotizației datorate de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate. În cazul întârzierii plății cotizației peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, conform prevederilor legale.

(4) Sancțiunea prevăzută la alin. (3) se aplică de biroul consiliului județean/municipiului București al filialei respective.

Art. 38. -

Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

CAPITOLUL VIII Răspunderea disciplinară Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Principiile anchetei disciplinare

Art. 39. -

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislației din domeniul profesiei, a Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, precum și pentru orice fapte săvârșite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea și prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin. (1) este angajată în funcție de gravitatea abaterii.

(3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare și funcționare al OAMGMAMR, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical, precum și ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.

Art. 40. -

(1) Sancțiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:

a) mustrarea;

b) avertismentul;

c) suspendarea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă; Modificări (1)

d) retragerea calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și informarea Ministerului Sănătății cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei. Modificări (1)

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică de consiliul județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

(4) Fac excepție sancțiunile aplicate conform art. 46 alin. (4) și art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, deoarece în acest caz competența revine consiliului județean/municipiului București al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. Modificări (1)

Art. 41. - Modificări (1)

(1) Contestația împotriva deciziei consiliului județean/municipiului București se adresează Biroului executiv al OAMGMAMAR în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Contestația împotriva deciziei Consiliului național se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își desfășoară activitatea asistentul medical sau moașa, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 42. -

Abaterile disciplinare săvârșite de membrii OAMGMAMR care exercită funcții elective se cercetează de către Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, iar aplicarea sancțiunii se face de către plenul Consiliului național.

Legalitatea

Art. 43. - Modificări (1)

Ancheta disciplinară se desfășoară în limitele prezentului statut, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, ale Regulamentului de organizare și funcționare al OAMGMAMR și ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

Art. 44. -

(1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea cauzei.

(2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârșirea unei abateri.

Art. 45. -

Respectarea demnității umane - orice persoană supusă procedurii de soluționare a plângerii trebuie tratată cu respect și demnitate umană.

Art. 46. -

Garantarea dreptului la apărare - orice persoană supusă procedurii de soluționare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părțile implicate au dreptul la asistență juridică.

Art. 47. -

Limba în care se desfășoară ancheta disciplinară și procedura de soluționare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înțeleg limba română au dreptul de a se exprima și/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.

SECȚIUNEA a 2-a Competența organelor jurisdicționale

Art. 48. -

(1) Plângerile sunt adresate în primă instanță organizațiilor județene/municipiului București, respectiv comisiilor teritoriale de etică și deontologie.

(2) Plângerile împotriva unor membri cu funcții elective în cadrul OAMGMAMR, precum și contestațiile la hotărârile comisiilor teritoriale de etică și deontologie se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR.

Art. 49. -

(1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni cu privire la abaterile simple sunt de competența referentului numit de biroul consiliului județean/municipiului București al filialei.

(2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor și propunerea unei sancțiuni cu privire la abaterile grave revin în competența comisiei teritoriale de etică și deontologie. Modificări (1)

Art. 50. - Modificări (1)

Membrii OAMGMAMR care au participat la soluționarea unei cauze în primă instanță nu pot face parte din organele de jurisdicție competente să soluționeze contestațiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.

Art. 51. - Modificări (1)

Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicție și care au vreun interes în soluționarea cauzei sau în care cauză sunt implicați în calitate de pârâți soții acestora, precum și rudele până la gradul al patrulea inclusiv sunt obligați să se abțină de la soluționarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abținerii.

Art. 52. - Modificări (1)

În cazul în care nu a fost formulată declarația de abținere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situațiile descrise mai sus poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluționarea cauzei.

Art. 53. - Modificări (1)

Biroul consiliului județean/municipiului București sau, după caz, Biroul executiv va dispune în maximum 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.

SECȚIUNEA a 3-a Plângerea

Art. 54. - Modificări (1)

Dreptul de a face sesizare/plângere aparține persoanei vătămate (pacient sau reprezentantul legal, după caz), precum și membrilor OAMGMAMR.

Art. 55. -

(1) Plângerea/sesizarea se adresează filialei județene/municipiului București în care își desfășoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia se depune plângerea, în termen de 30 de zile de la data săvârșirii sau cunoașterii săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni. Modificări (1)

(2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanții legali.

(4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.

(5) Dacă în cursul soluționării unei abateri se conturează elementele săvârșirii unei infracțiuni, organele competente au obligația de a sesiza organele de urmărire penală. Modificări (1)

Art. 56. -

(1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conține următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiționarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreaptă petiția, locul și contextul în care s-a săvârșit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiționarului.

(2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sancționează cu neadmiterea acesteia. Modificări (1)

Art. 57. -

(1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârșirii sau cunoașterii săvârșirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii ei.

(2) Introducerea plângerii după expirarea termenului de mai sus se sancționează cu decăderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectivă. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Procedura de soluționare a plângerilor

Art. 58. - Modificări (1)

La primirea plângerii, biroul consiliului județean/municipiului București o înaintează referentului sau comisiei teritoriale de etică și deontologie, după caz, care va verifica condițiile de admisibilitate și de competență și va formula concluziile.

Art. 59. - Modificări (1)

În baza art. 58, comisia teritorială de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va dispune:

- respingerea plângerii ca nefondată;

- declanșarea procedurii de soluționare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 și prezentului statut.

Art. 60. - Modificări (1)

Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului județean/municipiului București și se comunică petiționarului, cu motivare.

Art. 61. - Modificări (1)

Soluționarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.

Art. 62. -

Procedura de soluționare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluționarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancțiunii.

Cercetarea faptei

Art. 63. - Modificări (1)

Vinovăția există atunci când fapta este săvârșită cu intenție sau din culpă, prezintă pericol social și este prevăzută în Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România și în prezentul statut.

Art. 64. - Modificări (1)

Constituie abateri simple faptele:

a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum și onoarea, demnitatea confraților și celorlalte persoane cu care asistenții medicali și moașele intră în relații profesionale;

b) neîndeplinirea obligațiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijență, nepăsare, în mod repetat;

c) neparticiparea la programele de pregătire profesională și perfecționare, având drept consecință nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul național;

d) neplata sau refuzul la plată a cotizației de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Art. 65. - Modificări (1)

Constituie abateri grave faptele:

a) neîndeplinirea obligațiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;

b) neacordarea primului ajutor medical;

c) folosirea de mijloace de constrângere fizică și/sau psihică în exercitarea profesiei;

d) condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni privitoare la viața, integritatea fizică a persoanei sau ce are legătură cu exercitarea profesiei;

e) desfășurarea de activități politice în cadrul OAMGMAMR și cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;

f) orice faptă care îndeplinește criteriile de individualizare a acesteia prevăzute în prezentul statut și în Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România.

Art. 66. -

(1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părților, martorilor, strângerea depozițiilor, a înscrisurilor oficiale și apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluționarea cauzei.

(2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de etică și deontologie, echivalează cu recunoașterea săvârșirii faptei.

Art. 67. -

Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competență maximă pe anumite domenii, de la caz la caz - medici, juriști sau altor persoane abilitate.

Propunerea sancțiunii

Art. 68. -

(1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum și în procesul de individualizare a sancțiunii se va ține seama de următoarele elemente:

a) împrejurările în care a fost săvârșită fapta;

b) pericolul social al faptei;

c) rezultatul imediat și de durată al faptei;

d) prezența discernământului în momentul săvârșirii faptei;

e) modul și mijloacele de săvârșire;

f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfășurării anchetei.

(2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanță agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancțiunii.

(3) Comisia teritorială de etică și deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România întocmește un referat de soluționare către biroul consiliului județean/municipiului București, care cuprinde pe scurt:

a) descrierea în fapt;

b) probele administrate;

c) concluzia comisiei teritoriale de etică și deontologie;

d) încadrarea legală;

e) sancțiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România ori existența uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară.

SECȚIUNEA a 5-a Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară

Art. 69. -

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condițiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.

Art. 70. -

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârșirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situație în care nu se putea cunoaște în mod vădit ilegalitatea și nici nu se putea prevedea pericolul.

Art. 71. -

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedește a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgență.

Art. 72. -

Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârșită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.

Art. 73. -

Înțelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.

SECȚIUNEA a 6-a Aplicarea sancțiunii

Art. 74. -

(1) Aplicarea sancțiunilor este de competența consiliului județean/municipiului București, pentru abaterile simple, și de competența Consiliului național, pentru abaterile grave.

(2) Excepție fac sancțiunile aplicate pentru abateri prevăzute la art. 46 alin. (4) și art. 59 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008.

Art. 75. -

Biroul executiv, respectiv biroul consiliului județean/municipiului București emite hotărârea de sancționare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.

Art. 76. -

Hotărârea va cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele elemente:

a) arătarea organului competent care a soluționat plângerea;

b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancțiunii;

c) numele, prenumele, funcția, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;

d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;

e) sancțiunea aplicată și perioada pentru care se aplică, după caz;

f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancțiunea;

g) calea de atac, termenul de contestație și organul competent să soluționeze contestația;

h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.

Art. 77. -

Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, filialei județene/municipiului București a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă și, după caz, Ministerului Sănătății.

SECȚIUNEA a 7-a Căile de atac

1. Contestația

Art. 78. - Modificări (1)

Dreptul de a introduce contestație aparține atât persoanei vătămate, cât și membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a dispus sancțiunea.

Art. 79. - Modificări (1)

Sancțiunile emise de consiliul județean/municipiului București se contestă în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, la Biroul executiv al OAMGMAMR.

Art. 80. -

Contestația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:

a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;

b) indicarea deciziei de sancționare care se contestă; Modificări (1)

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestația și dovezile în susținerea acestor motive;

d) semnătura petiționarului.

Art. 81. -

Regulile procedurale cu privire la contestație sunt aceleași ca și în cazul plângerii, cu excepția situațiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauză. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în funcție de competență.

Art. 82. -

În condițiile în care Biroul executiv admite contestația, Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de etică și deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.

Art. 83. -

Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în soluționarea contestației, poate dispune păstrarea sancțiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancțiunii aplicate sau respingerea contestației ca nefondată.

2. Acțiunea judecătorească

Art. 84. -

Este dreptul oricărei părți să conteste hotărârea Comisiei naționale de etică și deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Art. 85. -

Contestația se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripție își desfășoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.

SECȚIUNEA a 8-a Semnificația sancțiunilor

Art. 86. -

Sancțiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR și constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.

Art. 87. -

Departamentul de jurisdicție, etică și deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare și evaluare spre monitorizare sancțiunile aplicate.

SECȚIUNEA a 9-a Prescripția sancțiunilor disciplinare

Art. 88. -

Sancțiunile disciplinare pronunțate se prescriu prin înlăturarea consecințelor sancționării, astfel:

a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;

b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;

c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară;

d) retragerea calității de membru al OAMGMAMR pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicției, cu condiția să nu fi intervenit o nouă sancțiune disciplinară.

Art. 89. -

Cursul termenului prescripției se întrerupe în momentul în care s-a pronunțat o nouă sancțiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție.

Art. 90. - Modificări (1)

Pe perioada aplicării unei sancțiuni pentru o abatere gravă, membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicții:

a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;

b) nu are drept de vot și nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripție);

c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-și practica profesia.

Art. 91. -

Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR în soluționarea abaterilor disciplinare constituie abatere simplă.

Art. 92. - Modificări (1)

Dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, ale Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, precum și ale regulamentului de organizare și funcționare, cu normele legale în materie pe specialități, cu modificările ulterioare.

Art. 93. -

Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nu exclude răspunderea civilă, contravențională și penală.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 94. -

(1) Funcțiile de conducere la nivel județean sau național din structurile Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcții de conducere din alte asociații profesionale din România.

(2) Membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România care exercită funcții de conducere și care nu își îndeplinesc cu demnitate responsabilitățile funcției sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendați din funcție de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Art. 95. -

(1) Organizarea alegerilor la nivel județean, respectiv al municipiului București și la nivel național se desfășoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și aprobat de Consiliul național. Modificări (1)

(2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România*), cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, așa cum prevede Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008, cu prevederile Codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România și cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

*) Abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

Art. 96. -

Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generală națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008.

Art. 97. -

(1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală națională și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.

ANEXA Nr. 1 la statut

FILIALELE JUDEȚENE
ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

1. Filiala Alba

2. Filiala Arad

3. Filiala Argeș

4. Filiala Bacău

5. Filiala Bihor

6. Filiala Bistrița

7. Filiala Botoșani

8. Filiala Brăila

9. Filiala Brașov

10. Filiala București

11. Filiala Buzău

12. Filiala Călărași

13. Filiala Caraș-Severin

14. Filiala Cluj

15. Filiala Constanța

16. Filiala Covasna

17. Filiala Dâmbovița

18. Filiala Dolj

19. Filiala Galați

20. Filiala Giurgiu

21. Filiala Gorj

22. Filiala Harghita

23. Filiala Hunedoara

24. Filiala Ialomița

25. Filiala Iași

26. Filiala Ilfov

27. Filiala Maramureș

28. Filiala Mehedinți

29. Filiala Mureș

30. Filiala Neamț

31. Filiala Olt

32. Filiala Prahova

33. Filiala Sălaj

34. Filiala Satu Mare

35. Filiala Sibiu

36. Filiala Suceava

37. Filiala Teleorman

38. Filiala Timiș

39. Filiala Tulcea

40. Filiala Vâlcea

41. Filiala Vaslui

42. Filiala Vrancea

ANEXA Nr. 2*) la statut Modificări (1)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr 3*)
la statut Modificări (1)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

CERTIFICATUL DE MEMBRU

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
FILIALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERTIFICAT DE MEMBRU Data:
Seria (județul) . . . . . . . . . . Nr. 00000
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
autorizează pe:
CNP:
Absolvent al:
Serie și număr document de studii: Promoția:
1.
2.
3.
Specialitate:
1.
2.
3.
Specializări și competențe:
Să practice profesia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform prevederilor O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Titularul Certificatului a depus jurământul profesional.
PREȘEDINTE,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notă: Certificatul de membru se avizează anual.

Modificări (1)

FIȘA DE EVIDENȚĂ

OAMGMAMR Filiala AVIZ ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. poliței de asigurare/data/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. credite SPECIALITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sancțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OAMGMAMR Filiala AVIZ ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. poliței de asigurare/data/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. credite SPECIALITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sancțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OAMGMAMR Filiala AVIZ ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. poliței de asigurare/data/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. credite SPECIALITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sancțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OAMGMAMR Filiala AVIZ ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. poliței de asigurare/data/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. credite SPECIALITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sancțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OAMGMAMR Filiala AVIZ ANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. poliței de asigurare/data/Societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. credite SPECIALITATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sancțiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...