Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu din 12.06.2009

Modificări (3), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2009 până la 17 martie 2016, fiind abrogat prin Ordin 889/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu Reviste (1)

1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale pentru impozitele, taxele și contribuțiile administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

2. Depunerea declarațiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: Jurisprudență

a) să nu desfășoare niciun fel de activitate;

b) să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;

d) să figureze, în evidența fiscală, cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;

f) să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscală, în curs de derulare;

g) să nu fie înscriși în lista contribuabililor declarați inactivi;

h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înființați în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerțului, conform prevederilor art. 237 din legea menționată.

4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidență fiscală aceștia sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții.

5. În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) și menționează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

6. În cazul societăților comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerțului privind starea societăților comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activității acestora.

7. Cererea se soluționează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atribuții în gestionarea declarațiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplinește cerințele menționate la pct. 5 și, după caz, la pct. 6.

9. Neîndeplinirea cerințelor prevăzute la pct. 5 și, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.

10. În vederea soluționării cererii, compartimentul de specialitate verifică situația fiscală a contribuabilului, respectiv îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).

11. Compartimentul de specialitate solicită informații de la compartimentele cu atribuții în:

a) organizarea și gestionarea evidenței pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligațiilor de plată;

b) soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA;

c) compensări/restituiri;

d) activitatea de inspecție fiscală;

e) gestionarea registrului contribuabililor.

12. În cazul neîndeplinirii condițiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

13. Cererea poate fi respinsă și în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la apariția unor cazuri de evaziune fiscală.

14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 2.

16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât și condițiile în care acesta a fost aprobat.

17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivația respingerii, cu referire la condițiile prevăzute la pct. 3 și 13.

18. Referatul și decizia se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal.

19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condițiilor prevăzute la pct. 3.

21. În situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare.

În această situație, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

22. Obligațiile de declarare aferente activității desfășurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mențin.

B. Încetarea regimului de declarare derogatoriu

1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat își încetează valabilitatea: Modificări (1)

- la data aprobată pentru încetarea acestuia;

- începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la cap. A pct. 3.

2. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii și a condițiilor prevăzute în prezentul ordin.

C. Depunerea declarațiilor fiscale

1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu

1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declarații fiscale: Modificări (1)

a) formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) formularul 101 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

c) formularul 102 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

d) formularul 103 "Declarație privind accizele", cod 14.13.01.03/a;

e) formularul 104 "Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;

f) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

g) formularul 130 "Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă", cod 14.13.01.05;

h) formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.

1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligațiile de declarare cuprinse în formularele de la pct. 1.1 și înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

2. Termene de depunere:

2.1. Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1, cu excepția situației prevăzute la pct. 2.2.

2.2. Pentru fracțiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligația depunerii declarațiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. b), f) și g) la termenele prevăzute de lege. Modificări (1)

D. Proceduri de administrare

1. Informația privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu și cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

2. Contribuabilii aflați în situația prevăzută la cap. C pct. 2.2 sunt supuși procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declarațiilor și de impunere din oficiu.

3. Notificarea contribuabililor care nu depun declarațiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declarațiile menționate la cap. C pct. 1.1 lit. b), f) și g). Modificări (1)

4. Pentru celelalte declarații fiscale sau declarații informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligația depunerii la organele fiscale, termenele de depunere și procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislația fiscală în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 14 octombrie 2015 - Regimul de declarare derogatoriu
;
se încarcă...