Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență

Art. 5. -

(1) În vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, practicienii în insolvență se selectează de către Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, desemnată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se aprobă și se actualizează prin decizie a Comisiei de agreare și selecție.

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ia măsuri în vederea actualizării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicării pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterii acesteia către organele fiscale.

Art. 6. -

(1) Procedurile de verificare a practicienilor în insolvență în vederea agreării și completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează semestrial.

(2) Procedura de verificare a practicienilor în insolvență în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) prin orice mijloace procedurale de comunicare.

(3) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menționată în anunțul publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, termen ce nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a comunicării către UNPIR.

(4) Termenul de deschidere a ofertelor depuse în vederea agreării va fi cel stabilit de către comisie în anunțul publicat.

Art. 7. -

(1) Pentru participarea la procedurile de verificare a cerințelor întocmirii sau completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6, ofertanții trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la selecția în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală - va fi completat formularul cuprins în anexa nr. 2;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că nu sunt înregistrate obligații fiscale restante;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax,

completată conform anexei nr. 3.

(2) Documentația va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu șină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate și semnate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum și adresa/sediul social, cu mențiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de selecție a practicienilor în insolvență - agreare".

Art. 8. -

(1) Oferta va fi descalificată în situația în care în documentație nu este prezentat unul dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Oferta va fi respinsă ca fiind tardiv depusă în situația în care nu este respectat termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6.

Art. 9. -

În situația în care se impun clarificări cu privire la documentația depusă, Comisia de agreare și selecție poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, Comisia de agreare și selecție va decide descalificarea ofertei.

Art. 10. -

(1) Comisia de agreare și selecție se va întruni și va deschide ofertele la data prevăzută în anunț. Ofertele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 sau 9 sunt descalificate sau respinse ca tardive de către comisie.

(2) În situația în care comisia constată înregistrarea de obligații fiscale restante pe certificatul de atestare fiscală, va dispune respingerea ofertantului în cauză.

(3) Comisia de agreare și selecție va analiza fiecare documentație în parte și va întocmi Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(4) Rezultatul procedurilor de verificare în vederea agreării va fi afișat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi consemnat într-un proces-verbal, ca urmare a finalizării dezbaterilor Comisiei de agreare și selecție. Ofertanții descalificați în condițiile prevăzute la art. 8 și 9 sau respinși în condițiile art. 10 alin. (2) au posibilitatea de a contesta procesul- verbal al comisiei în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

(5) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi publicată pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi comunicată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin intermediul Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 11. -

(1) La data suspendării calității de practician potrivit art. 74 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta va fi considerat suspendat de drept din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pe perioada aplicării sancțiunii.

(2) La data excluderii definitive din UNPIR, însoțite de pierderea calității de practician în insolvență, potrivit art. 74 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, practicianul sancționat va fi eliminat din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(3) Anularea sancțiunii în condițiile legii duce la restabilirea situației anterioare.

Art. 12. -

(1) Comisia de agreare și selecție va actualiza Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul eliminării practicienilor în insolvență agreați care nu mai îndeplinesc condițiile de la data agreării, sunt sancționați administrativ conform art. 11 alin. (2) sau au o colaborare defectuoasă cu organele fiscale.

(2) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înțelege acele măsuri vădit nelegale luate de practicianul în insolvență, infirmate definitiv de instanța competentă și care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvență. Astfel de măsuri vor fi aduse la cunoștința Comisiei de agreare și selecție într-un termen de maximum 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluției instanței competente, printr-un referat întocmit la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza, indicându-se în mod expres motivele care susțin o astfel de măsură.

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va analiza sesizările organelor fiscale prejudiciate, precum și orice alte sesizări care conțin motive de natură a conduce la eliminarea acestora din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și se va pronunța prin decizie motivată asupra măsurii de eliminare. Măsura eliminării va fi adusă la cunoștința celui în cauză și poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 13. -

Practicienii în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care, după data agreării, își schimbă denumirea și/sau forma de organizare vor fi considerați agreați până la următoarea procedura de agreare, în măsura în care aceștia aduc la cunoștința Comisiei de agreare și selecție acest fapt într-un termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
Dispoziții generale
Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Măsuri tranzitorii
;
se încarcă...