Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale

Art. 14. -

(1) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență prevăzută de prezentul capitol urmează a fi aplicată de Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru contribuabilii administrați de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, indiferent de categoria acestora, care înregistrează obligații fiscale în cuantum mai mare 20.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către Comisia de agreare și selecție constituită în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (2).

(3) Pentru contribuabilii administrați de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care înregistrează obligații fiscale în cuantum de până la 20.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (3).

(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecție conform anexelor nr. 6-8 la prezentul ordin, în funcție de natura (categoria) contribuabilului-debitor pentru care se dispune selecția.

(5) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menționată în anunțul care se publică pe site-ul organului fiscal, termen ce nu poate fi mai mic 10 zile de la data publicării anunțului pe site-ul antemenționat. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și UNPIR prin orice mijloace procedurale.

Art. 15. -

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui administrator sau a unui lichidator judiciar de către organele fiscale, Comisia de agreare și selecție sau, după caz, comisia de selecție va efectua selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență, la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul debitorilor dizolvați anterior în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenței a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnați, organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de prezentul ordin. În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat anterior de registrul comerțului, cu condiția ca acesta să se regăsească în lista celor agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În privința onorariului, organul fiscal urmează a fi de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 3% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA, onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA.

(3) În situația în care lichidatorul desemnat de registrul comerțului nu este înscris în lista practicienilor agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru societățile menționate la alin. (2), se va desemna de către organul fiscal un lichidator judiciar în mod aleatoriu, din lista agreaților. La stabilirea remunerației se vor avea în vedere criteriile prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru realizarea selecției, comisia competentă va publica pe pagina de internet a organului fiscal central/teritorial o invitație de participare conform anexei nr. 4. Invitația va fi comunicată în cursul aceleiași zile și către UNPIR.

Art. 16. -

(1) Pentru participarea la procedura de selecție organizată în conformitate cu prevederile art. 14, practicienii în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în sumă fixă, și onorariul de succes, sub formă procentuală exprimată prin raportare la sumele distribuite creditorilor, solicitate de practician, potrivit anexelor nr. 6-8, și va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și de dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal central competent, din care să nu rezulte obligații fiscale restante;

f) toate informațiile, documentele și dovezile prevăzute la anexele nr. 6-8, în funcție de natura (categoria) contribuabilului-debitor.

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate și semnate.

(3) Ofertele depuse vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) ofertanții nu sunt înscriși în lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat;

c) ofertele nu conțin o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

d) ofertele nu conțin copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) ofertele conțin documente nesemnate;

f) certificatul de atestare fiscală are înscrise sume datorate bugetului de stat;

g) ofertele nu conțin toate informațiile, documentele și dovezile prevăzute în anexele de punctare.

Art. 17. -

(1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi exprimat prin raportare la toate atribuțiile prevăzute de legea insolvenței în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar, neputând fi modificat ulterior în cadrul procedurii.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare 0 (zero), precum și cele vădit disproporționate raportat la societățile debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar.

(3) Onorariul procentual (de succes) se va aplica exclusiv la sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte mențiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

Art. 18. -

(1) Comisia competentă se va întruni și va puncta ofertele conform anexelor nr. 6-8 prevăzute la prezentul ordin, în funcție de categoria din care face parte contribuabilul-debitor, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj.

(2) În cazul în care există 2 ofertanți cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care și acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr de personal alocat procedurii mai mare. Dacă și în această situație punctajele sunt identice, va fi considerată câștigătoare oferta practicianului în insolvență care are o vechime mai mare în activitate.

(3) În situația în care nu se depune nicio ofertă, organul fiscal va desemna aleatoriu un practician cu care a avut o colaborare bună, din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În această situație, onorariul va fi stabilit în condițiile art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor de la art. 17.

(4) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, practicianul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal poate susține practicianul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. -

(1) Rezultatele selecțiilor vor fi comunicate practicienilor în insolvență care au depus ofertele, prin afișarea pe site, și organului fiscal care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție, conform competențelor stabilite prin prezentul ordin.

(2) La finalizarea selecției, dacă organul fiscal cunoaște procentul creanței fiscale din totalul creanțelor înscrise la masa credală pentru debitorul față de care a fost efectuată selecția, va înștiința practicianul în insolvență, concomitent cu rezultatul selecției, prin intermediul direcției/serviciului/biroului juridic, despre acest fapt, precum și dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate de prevederile art. 57 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se decide numirea în cadrul dosarului de instanță.

(3) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu condiția ca acesta să fie înscris pe lista practicienilor agreați, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăși suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

Art. 20. -

(1) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic și vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, în condițiile prezentului ordin, numai dintre cei înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Jurisprudență

(2) În cazul în care procedura de selecție pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvență deschise este contestată pe calea unei acțiuni în instanță, organele fiscale care au calitatea de creditori pot fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii, a practicianului în insolvență propus de alți creditori, instituții publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat, cu condiția ca practicianul propus să fie agreat.

Art. 21. -

Selecția practicienilor în vederea susținerii în dosarele în care Agenția Națională de Administrare Fiscală/unitățile teritoriale ale acesteia se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât și pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecție pentru fiecare fază procedurală.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
Dispoziții generale
Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Măsuri tranzitorii
;
se încarcă...