Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Modificări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 24 august 2016.

În vigoare de la 24 august 2016 până la 05 iunie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1443/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvență agreați de organul fiscal, conform criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare și selecție - comisia constituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite prin decizie a conducătorului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau al direcției generale regionale a finanțelor publice la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, când au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv;

c) agrearea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care Comisia de agreare și selecție verifică, la nivel național, îndeplinirea de către practicienii în insolvență doritori a cerințelor minimale prevăzute la art. 7 din prezentul ordin. În urma derulării procedurilor de agreare, Comisia de agreare și selecție întocmește și publică, la nivel național, Lista practicienilor în insolvență agreați pentru participarea la procedurile de selecție ce au ca obiect desemnarea acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) selectarea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care unul sau mai mulți practicieni în insolvență înscriși în lista celor acreditați la nivel național sunt selectați în dosarele de insolvență în care organul fiscal are calitatea de creditor.

Art. 3. -

Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se publică pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență efectuează proceduri de selecție în vederea agreării sau constată că a intervenit o situație care impune eliminarea practicienilor în insolvență din listă sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. -

(1) Procedurile de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 20.000.000 lei, se realizează de către Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, în cazul creanțelor mai mici de 20.000.000 lei inclusiv, de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare comisii de selecție/comisii competente/comisie competentă.

(2) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare a practicienilor în insolvență, precum și în vederea selecției practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii mici/mijlocii/mari cu obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei. Comisia se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având următoarea componență:

- președinte - directorul general al Direcției generale juridice;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de informații fiscale,

iar secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de membrul titular care absentează.

(3) La nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisii de selecție în vederea selectării practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul acesteia, se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mari sau egale cu 10.000.000 lei și până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - colectare - președinte;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

b) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din:

- șeful de administrație adjunct - colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al direcției generale regionale a finanțelor publice (DGRFP)/administrației județene a finanțelor publice a contribuabililor mijlocii - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

c) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul fiecărei administrații județene a finanțelor publice din cadrul regiunii se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din: Modificări (1)

- șeful de administrație adjunct - colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației județene a finanțelor publice (AJFP) - membru titular, iar secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

d) prin excepție de la lit. a)-c), la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București se constituie o singură comisie de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - juridic - președinte;

- directorul executiv - colectare - membru titular;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al structurii juridice. Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

e) prin decizie a conducătorului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, la nivelul acesteia se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul general adjunct - colectare - președinte;

- directorul general adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular.

(4) Comisiile astfel desemnate își vor desfășura activitatea conform procedurii instituite prin prezentul ordin și vor acorda punctajele în mod distinct, în funcție de natura contribuabililor- debitori, conform criteriilor evidențiate în anexele nr. 6-8.

CAPITOLUL II Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență

Art. 5. -

(1) În vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, practicienii în insolvență se selectează de către Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, desemnată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se aprobă și se actualizează prin decizie a Comisiei de agreare și selecție.

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ia măsuri în vederea actualizării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicării pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterii acesteia către organele fiscale.

Art. 6. -

(1) Procedurile de verificare a practicienilor în insolvență în vederea agreării și completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează semestrial.

(2) Procedura de verificare a practicienilor în insolvență în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) prin orice mijloace procedurale de comunicare.

(3) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menționată în anunțul publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, termen ce nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a comunicării către UNPIR.

(4) Termenul de deschidere a ofertelor depuse în vederea agreării va fi cel stabilit de către comisie în anunțul publicat.

Art. 7. -

(1) Pentru participarea la procedurile de verificare a cerințelor întocmirii sau completării Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6, ofertanții trebuie să depună următoarele documente:

a) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a participa la selecția în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală - va fi completat formularul cuprins în anexa nr. 2;

b) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

c) certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că nu sunt înregistrate obligații fiscale restante;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare la data depunerii ofertei;

e) o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în format hârtie) - se anexează o copie de pe actul justificativ;

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- telefon fix;

- fax,

completată conform anexei nr. 3.

(2) Documentația va fi depusă în original sau conform cu originalul, opisată, îndosariată în dosar cu șină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate și semnate. Participantul va menționa obligatoriu pe plic numele/denumirea, precum și adresa/sediul social, cu mențiunea "a nu se deschide - pentru Comisia de selecție a practicienilor în insolvență - agreare".

Art. 8. -

(1) Oferta va fi descalificată în situația în care în documentație nu este prezentat unul dintre documentele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Oferta va fi respinsă ca fiind tardiv depusă în situația în care nu este respectat termenul indicat în anunțul prevăzut la art. 6.

Art. 9. -

În situația în care se impun clarificări cu privire la documentația depusă, Comisia de agreare și selecție poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, Comisia de agreare și selecție va decide descalificarea ofertei.

Art. 10. -

(1) Comisia de agreare și selecție se va întruni și va deschide ofertele la data prevăzută în anunț. Ofertele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 8 sau 9 sunt descalificate sau respinse ca tardive de către comisie.

(2) În situația în care comisia constată înregistrarea de obligații fiscale restante pe certificatul de atestare fiscală, va dispune respingerea ofertantului în cauză.

(3) Comisia de agreare și selecție va analiza fiecare documentație în parte și va întocmi Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(4) Rezultatul procedurilor de verificare în vederea agreării va fi afișat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi consemnat într-un proces-verbal, ca urmare a finalizării dezbaterilor Comisiei de agreare și selecție. Ofertanții descalificați în condițiile prevăzute la art. 8 și 9 sau respinși în condițiile art. 10 alin. (2) au posibilitatea de a contesta procesul- verbal al comisiei în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

(5) Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi publicată pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi comunicată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, prin intermediul Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 11. -

(1) La data suspendării calității de practician potrivit art. 74 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta va fi considerat suspendat de drept din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pe perioada aplicării sancțiunii.

(2) La data excluderii definitive din UNPIR, însoțite de pierderea calității de practician în insolvență, potrivit art. 74 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, practicianul sancționat va fi eliminat din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(3) Anularea sancțiunii în condițiile legii duce la restabilirea situației anterioare.

Art. 12. -

(1) Comisia de agreare și selecție va actualiza Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în sensul eliminării practicienilor în insolvență agreați care nu mai îndeplinesc condițiile de la data agreării, sunt sancționați administrativ conform art. 11 alin. (2) sau au o colaborare defectuoasă cu organele fiscale.

(2) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înțelege acele măsuri vădit nelegale luate de practicianul în insolvență, infirmate definitiv de instanța competentă și care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvență. Astfel de măsuri vor fi aduse la cunoștința Comisiei de agreare și selecție într-un termen de maximum 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluției instanței competente, printr-un referat întocmit la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza, indicându-se în mod expres motivele care susțin o astfel de măsură.

(3) Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va analiza sesizările organelor fiscale prejudiciate, precum și orice alte sesizări care conțin motive de natură a conduce la eliminarea acestora din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și se va pronunța prin decizie motivată asupra măsurii de eliminare. Măsura eliminării va fi adusă la cunoștința celui în cauză și poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art. 13. -

Practicienii în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care, după data agreării, își schimbă denumirea și/sau forma de organizare vor fi considerați agreați până la următoarea procedura de agreare, în măsura în care aceștia aduc la cunoștința Comisiei de agreare și selecție acest fapt într-un termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

CAPITOLUL III Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale

Art. 14. -

(1) Procedura de selecție a practicienilor în insolvență prevăzută de prezentul capitol urmează a fi aplicată de Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru contribuabilii administrați de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, indiferent de categoria acestora, care înregistrează obligații fiscale în cuantum mai mare 20.000.000 lei, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către Comisia de agreare și selecție constituită în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (2).

(3) Pentru contribuabilii administrați de către unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care înregistrează obligații fiscale în cuantum de până la 20.000.000 lei inclusiv, selecția practicienilor care urmează a fi propuși judecătorului-sindic de către organul fiscal se efectuează de către comisiile de selecție constituite în condițiile prevăzute de art. 4 alin. (3).

(4) Punctajele vor fi acordate de comisiile de selecție conform anexelor nr. 6-8 la prezentul ordin, în funcție de natura (categoria) contribuabilului-debitor pentru care se dispune selecția.

(5) Termenul de depunere a ofertelor expiră la data menționată în anunțul care se publică pe site-ul organului fiscal, termen ce nu poate fi mai mic 10 zile de la data publicării anunțului pe site-ul antemenționat. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și UNPIR prin orice mijloace procedurale.

Art. 15. -

(1) Ori de câte ori se pune problema propunerii sau a susținerii/desemnării unui administrator sau a unui lichidator judiciar de către organele fiscale, Comisia de agreare și selecție sau, după caz, comisia de selecție va efectua selecția pentru desemnarea practicianului în insolvență, la solicitarea scrisă a organului fiscal care are calitatea de creditor fiscal.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul debitorilor dizolvați anterior în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care deschiderea procedurii insolvenței a fost deschisă la cererea lichidatorilor desemnați, organul fiscal nu va mai solicita efectuarea procedurii de selecție prevăzute de prezentul ordin. În aceste dosare urmează să fie confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul desemnat anterior de registrul comerțului, cu condiția ca acesta să se regăsească în lista celor agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În privința onorariului, organul fiscal urmează a fi de acord cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere a procedurii, fără a depăși suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 3% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA, onorariul va fi de 3.000 lei, exclusiv TVA.

(3) În situația în care lichidatorul desemnat de registrul comerțului nu este înscris în lista practicienilor agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru societățile menționate la alin. (2), se va desemna de către organul fiscal un lichidator judiciar în mod aleatoriu, din lista agreaților. La stabilirea remunerației se vor avea în vedere criteriile prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru realizarea selecției, comisia competentă va publica pe pagina de internet a organului fiscal central/teritorial o invitație de participare conform anexei nr. 4. Invitația va fi comunicată în cursul aceleiași zile și către UNPIR.

Art. 16. -

(1) Pentru participarea la procedura de selecție organizată în conformitate cu prevederile art. 14, practicienii în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală trebuie să depună o ofertă financiară care va conține onorariul lunar, în sumă fixă, și onorariul de succes, sub formă procentuală exprimată prin raportare la sumele distribuite creditorilor, solicitate de practician, potrivit anexelor nr. 6-8, și va fi însoțită de următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; declarația va fi însoțită de câte o prezentare a fiecărei persoane și de dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte;

c) un act justificativ eliberat de UNPIR din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele UNPIR, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal central competent, din care să nu rezulte obligații fiscale restante;

f) toate informațiile, documentele și dovezile prevăzute la anexele nr. 6-8, în funcție de natura (categoria) contribuabilului-debitor.

(2) Documentația va fi depusă în original la sediul unității fiscale unde se desfășoară selecția, în plic închis, toate paginile fiind numerotate și semnate.

(3) Ofertele depuse vor fi descalificate dacă nu conțin ori nu îndeplinesc următoarele condiții:

a) ofertanții nu sunt înscriși în lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) ofertele nu sunt depuse în plic închis și sigilat;

c) ofertele nu conțin o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situație de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

d) ofertele nu conțin copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data depunerii ofertei;

e) ofertele conțin documente nesemnate;

f) certificatul de atestare fiscală are înscrise sume datorate bugetului de stat;

g) ofertele nu conțin toate informațiile, documentele și dovezile prevăzute în anexele de punctare.

Art. 17. -

(1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi exprimat prin raportare la toate atribuțiile prevăzute de legea insolvenței în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar, neputând fi modificat ulterior în cadrul procedurii.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată. Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul lunar și/sau onorariul de succes cu valoare 0 (zero), precum și cele vădit disproporționate raportat la societățile debitoare față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judiciar.

(3) Onorariul procentual (de succes) se va aplica exclusiv la sumele distribuite creditorilor în cadrul procedurii, indiferent de orice alte mențiuni contrare exprimate de ofertant la momentul depunerii ofertei.

Art. 18. -

(1) Comisia competentă se va întruni și va puncta ofertele conform anexelor nr. 6-8 prevăzute la prezentul ordin, în funcție de categoria din care face parte contribuabilul-debitor, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj.

(2) În cazul în care există 2 ofertanți cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care și acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr de personal alocat procedurii mai mare. Dacă și în această situație punctajele sunt identice, va fi considerată câștigătoare oferta practicianului în insolvență care are o vechime mai mare în activitate.

(3) În situația în care nu se depune nicio ofertă, organul fiscal va desemna aleatoriu un practician cu care a avut o colaborare bună, din Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. În această situație, onorariul va fi stabilit în condițiile art. 57 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor de la art. 17.

(4) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, practicianul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal poate susține practicianul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. -

(1) Rezultatele selecțiilor vor fi comunicate practicienilor în insolvență care au depus ofertele, prin afișarea pe site, și organului fiscal care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție, conform competențelor stabilite prin prezentul ordin.

(2) La finalizarea selecției, dacă organul fiscal cunoaște procentul creanței fiscale din totalul creanțelor înscrise la masa credală pentru debitorul față de care a fost efectuată selecția, va înștiința practicianul în insolvență, concomitent cu rezultatul selecției, prin intermediul direcției/serviciului/biroului juridic, despre acest fapt, precum și dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate de prevederile art. 57 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se decide numirea în cadrul dosarului de instanță.

(3) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu condiția ca acesta să fie înscris pe lista practicienilor agreați, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăși suma de 3.000 de lei pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și procentul de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

Art. 20. -

(1) Organele fiscale care au calitatea de creditori fiscali în dosarele care au ca obiect procedura insolvenței vor propune judecătorului-sindic și vor vota desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, după caz, în condițiile prezentului ordin, numai dintre cei înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Jurisprudență

(2) În cazul în care procedura de selecție pentru desemnarea practicienilor în procedurile de insolvență deschise este contestată pe calea unei acțiuni în instanță, organele fiscale care au calitatea de creditori pot fi de acord cu propunerile de desemnare provizorie, până la soluționarea definitivă a acțiunii, a practicianului în insolvență propus de alți creditori, instituții publice sau operatori economici cu capital majoritar de stat, cu condiția ca practicianul propus să fie agreat.

Art. 21. -

Selecția practicienilor în vederea susținerii în dosarele în care Agenția Națională de Administrare Fiscală/unitățile teritoriale ale acesteia se realizează atât pentru calitatea de administrator, cât și pentru cea de lichidator judiciar, nefiind necesară câte o selecție pentru fiecare fază procedurală.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL IV Măsuri tranzitorii

Art. 23. -

Până la întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile prezentului ordin, comisiile de selecție vor analiza și vor ține cont de toate ofertele depuse în vederea efectuării procedurii de selecție de către practicienii în insolvență.

Art. 24. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 3 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 18 august 2016.

Nr. 2.442.

ANEXA Nr. 1

ANUNȚ

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., dosarele de participare la Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, Registratura generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență".

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și la Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

ANEXA Nr. 2

OFERTANTUL . . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

SCRISOARE DE INTENȚIE

Către

Agenția Națională de Administrare Fiscală

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) depunem documentația în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat sau incompatibil și că ofertantul nu a fost supus niciunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de agreare, de la pagina . . . la pagina . . .;

2. certificatul de atestare fiscală pentru ofertant, eliberat de organul fiscal central competent, de la pagina . . . . . . . . . . la pagina . . . . . . . . . .;

3. o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, în vigoare, de la pagina . . . . . . . . . . la pagina . . . . . . . . . .;

4. o declarație pe propria răspundere privind dotarea practicianului cu:

- computer;

- abonament la Buletinul insolvenței (acces pe pagina de internet sau în formă scrisă);

- acces la internet;

- adresă de e-mail;

- imprimantă;

- telefon mobil;

- fax (de la pagina . . . la pagina . . .).

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . .,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

OFERTANTUL . . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și cunoscând dispozițiile art. 326 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că beneficiem de următoarea dotare: . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . .,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 4

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Agenția Națională de Administrare Fiscală/ . . . . . . . . . .(se va trece organul fiscal competent care organizează procedura de selecție) invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală să depună, până cel târziu la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență privind pe debitoarea . . . . . . . . . . (se va menționa pentru fiecare societate în parte grupa contribuabilului conform evidențelor organului fiscal), dosar aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., întocmită conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

ANEXA Nr. 5

OFERTANTUL . . . . . . . . . .

nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . (denumirea/numele, sediul social, număr de telefon)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., având ca obiect insolvența debitorului . . . . . . . . . . (contribuabil mic/mijlociu/mare).

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de . . . . . . . . . . lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de . . . . . . . . . .% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; la această declarație sunt atașate scurte prezentări ale fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte; se va menționa totodată și vechimea contractului încheiat;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat și că ofertantul nu a fost supus vreunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data prezentei;

e) certificat de atestare fiscală din care rezultă că ofertantul nu înregistrează datorii;

f) documentele justificative - în funcție de natura contribuabilului-debitor - solicitate conform anexelor nr. 6-8 ce vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . .,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA Nr. 6

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii Punctaj
Financiare Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Exemplu situație 3 oferte:
- onorariu 4.000 lei - 2 puncte
- onorariu 3.000 lei - 2 + 1 punct
- onorariu 2.500 lei - 2 + 2 puncte
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Tehnice Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate La această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni). - 5 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 4 persoane - 8 puncte
- 3 persoane - 6 puncte
- 2 persoane - 4 puncte
- 1 persoană - 2 puncte
Valoare asigurată conform poliței de asigurare profesională Se va avea în vedere polița în vigoare. - pentru cabinete:
• valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 100.001 și 250.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată între 250.001 și 500.000 - se mai acordă 2 puncte
- pentru SPRL/IPURL:
• valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 500.001 și 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte
Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani Se va anexa o listă a societăților ale căror dosare de insolvență au fost instrumentate în ultimii 3 ani. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

ANEXA Nr. 7

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii PunctajFinanciare
Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Exemplu situație 3 oferte:
- onorariu 4.000 lei - 2 puncte
- onorariu 3.000 lei - 2 + 1 punct
- onorariu 2.500 lei - 2 + 2 puncte
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.


Tehnice
Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate La această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni). - 10 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 8 persoane - 8 puncte
- 6 persoane - 6 puncte
- 4 persoane - 4 puncte
- 2 persoane - 2 puncte
Sub numărul minim de 2 persoane se vor acorda 0 puncte.
Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal alocat desfășurării procedurii cu dublă calificare profesională
Notă: Persoanele cu dublă calificare profesională sunt acele persoane care dețin o diplomă de licență de studii de învățământ superior de lungă durată, membri UNPIR, care sunt și membri ai altor profesii liberale (CECCAR, ANEVAR; UNBR, CAFR sau organisme internaționale).
Se vor avea în vedere persoanele care au dublă calificare profesională din cele menționate la categoria anterioară și se vor anexa dovezi în acest sens - 5 persoane sau mai multe -10 puncte
- 4 persoane - 8 puncte
- 3 persoane - 6 puncte
- 2 persoane - 4 puncte;
- 1 persoană - 2 puncte
Valoare asigurată conform poliței de asigurare profesională Se va avea în vedere media pe ultimii 3 ani și se vor anexa dovezi. - pentru cabinete:
• valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 100.001 și 250.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată între 250.001 și 500.000 - se mai acordă 2 puncte
- pentru SPRL/IPURL:
• valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 500.001 și 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte
Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani Se va anexa o listă a societăților ale căror dosare de insolvență au fost instrumentate în ultimii 3 ani. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.
Numărul societăților (dosarelor) aflate în instrumentare a căror valoare totală a masei credale este mai mare de 10 mil. lei (RON) Se va anexa lista acestor societăți (dosare) cu indicarea numărului de dosar înregistrat la instanța competentă. Vor fi avute în vedere doar dosarele de insolvență, nu și dosarele asociate derivate din acestea. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

NOTĂ:

În situația în care numărul de personal este unul impar se va acorda punctaj intermediar; de exemplu, 3 persoane - 3 puncte; 5 persoane - 5 puncte etc.

ANEXA Nr. 8

Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii Punctaj
Financiare Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Exemplu situație 3 oferte:
- onorariu 4.000 lei - 2 puncte
- onorariu 3.000 lei - 2 + 1 punct
- onorariu 2.500 lei - 2 + 2 puncte
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 2 puncte
Prin raportare la pragul determinat, ofertele în ordine descrescătoare vor fi punctate cu câte 1 punct suplimentar/ofertă, urmând ca cel mai mic onorariu solicitat să obțină punctajul maxim.
Tehnice Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate La această declarație va fi atașată câte o prezentare a fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte, la respectiva societate (fiecare contract cu valabilitate de minimum 6 luni). - 12 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 10 persoane - 8 puncte
- 8 persoane - 6 puncte
- 6 persoane - 4 puncte
- 4 persoane - 2 puncte
Sub numărul minim de 4 persoane se vor acorda 0 puncte.
Declarația pe propria răspundere privind numărul de personal alocat desfășurării procedurii cu dublă calificare profesională. Notă: Persoanele cu dublă calificare profesională sunt acele persoane care dețin o diplomă de licență de studii de învățământ superior de lungă durată, membrii UNPIR, care sunt și membri ai altor profesii liberale (CECCAR, ANEVAR; UNBR, CAFR sau organisme internaționale) Se vor avea în vedere persoanele care au dublă calificare profesională din cele menționate la categoria anterioară și se vor anexa dovezi în acest sens - 10 persoane sau mai multe - 10 puncte
- 8 persoane - 8 puncte
- 6 persoane - 6 puncte
- 4 persoane - 4 puncte
- 2 persoane - 2 puncte
Sub numărul minim de 2 persoane se vor acorda 0 puncte.
Valoare asigurată conform poliței de asigurare profesională - pentru cabinete:
• valoare asigurată minimă de 100.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 100.001 și 250.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată între 250.001 și 500.000 - se mai acordă 2 puncte
- pentru SPRL/IPURL:
• valoare asigurată minimă de 500.000 lei - 2 puncte
• valoare asigurată între 500.001 și 2.000.000 - se mai acordă 2 puncte
• valoare asigurată peste 2.000.001 - se mai acordă 2 puncte
Numărul dosarelor din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani Se va anexa o listă a societăților ale căror dosare de insolvență au fost instrumentate în ultimii 5 ani. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.
Numărul societăților (dosarelor) aflate în instrumentare a căror valoare totală a masei credale este mai mare de 15 mil. lei (RON) Se va anexa lista acestor societăți (dosare) și va fi indicat dosarul de instanța privind procedura insolvenței. Vor fi avute în vedere doar dosarele de insolvență, nu și dosarele asociate derivate din acestea. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare, vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.
Numărul dosarelor calificate drept mari proiecte instrumentate în ultimii 5 ani Se vor avea în vedere debitorii care au o valoare mare a masei credale, număr mare de angajați, probleme sociale, economice și/sau juridice complexe, obiect de activitate specific, numărul litigiilor conexe procedurii insolvenței etc. și se vor anexa scurte prezentări ale acestor dosare și dovezi de identificare ale acestora. Ofertantul cu cel mai mic număr de proiecte - 2 puncte
Celelalte oferte, în ordine crescătoare vor fi punctate, cu pas de urcare, cu câte 1 punct.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...