FORMULAR DE OFERTĂ | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5 -
FORMULAR DE OFERTĂ

Către

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) ne manifestăm interesul de a fi numiți în calitatea de administrator judiciar/lichidator judiciar în Dosarul nr. . . . . . . . . . ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., având ca obiect insolvența debitorului . . . . . . . . . . (contribuabil mic/mijlociu/mare).

II. Onorariul lunar pe care îl solicităm, exclusiv TVA, este de . . . . . . . . . . lei.

III. Onorariul de succes pe care îl solicităm este de . . . . . . . . . .% din sumele distribuite creditorilor, exclusiv TVA.

IV. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente:

a) o declarație pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul nu se află în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

b) o declarație pe propria răspundere privind numărul de personal calificat și de specialitate care va fi alocat pentru realizarea activităților legate de procedura insolvenței la respectiva societate; la această declarație sunt atașate scurte prezentări ale fiecărei persoane și dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte; se va menționa totodată și vechimea contractului încheiat;

c) un act justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România din care rezultă calitatea de practician în insolvență a ofertantului, faptul că nu este suspendat și că ofertantul nu a fost supus vreunei sancțiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

d) o copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, valabilă la data prezentei;

e) certificat de atestare fiscală din care rezultă că ofertantul nu înregistrează datorii;

f) documentele justificative - în funcție de natura contribuabilului-debitor - solicitate conform anexelor nr. 6-8 ce vor fi avute în vedere la acordarea punctajelor.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (semnătura), în calitate de . . . . . . . . . .,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili
;
se încarcă...