Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (10), Referințe (6), Derogări (4), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, nu constituie organizare de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet sau intranet, precum și prin intermediul altor sisteme de comunicații (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) activitățile se desfășoară de către organizatorii de jocuri de noroc pe baza regulamentelor de joc aprobate;

b) sistemele de comunicare sunt utilizate strict de organizatori în vederea exploatării jocurilor de noroc pentru care au fost autorizați sau facilitează numai comunicarea între organizator și participanți.

Art. 24. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani organizarea și desfășurarea de jocuri sau activități, indiferent de denumirea lor, prin care se propune unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă, făcându-le să spere câștiguri financiare rezultate din creșterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indiferent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă fapta de a propune în mod repetat unor persoane să depună sau să colecteze bani ori să se înscrie pe o listă în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 25. - Jurisprudență (1)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care:

a) alterează sau înlocuiește prin orice mijloc rezultatul unui joc după ce acesta a fost stabilit;

b) plasează sau modifică o miză după ce rezultatul unui joc a fost stabilit;

c) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de șansă și metodele de selecție prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvența plății într-un joc de noroc; Jurisprudență (1)

d) folosește sau deține în vederea folosirii într-o sală de jocuri jetoane - sau orice alt suport material al taxei de participare la jocurile respective - false, știind că acestea sunt falsificate;

e) organizează sau exploatează jocuri frauduloase.

Art. 26. - Modificări (2)

Reclama, publicitatea sau orice activitate promoțională pentru activitățile și jocurile interzise potrivit prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Art. 27. - Modificări (1), Referințe (1)

(1) Licențele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin valabilitatea până la data expirării, cu condiția plății taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc la termenele și în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, dar nu mai mult decât cuantumurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, constituind în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență autorizații de exploatare a jocurilor de noroc.

(2) Operatorii economici care dețin licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și doresc continuarea activității pentru care au fost autorizați sunt obligați să solicite, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, licență de organizare a jocurilor de noroc, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) În situația în care operatorii economici care dețin licențe pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu doresc continuarea activității pentru care au fost autorizați, vor achita taxa de autorizare aferentă licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, în cuantumul și la termenele prevăzute de legislația în vigoare la momentul acordării licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

a) notifică renunțarea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora; Jurisprudență (1)

b) anexează la notificare o declarație a administratorului operatorului economic din care să rezulte că mijloacele de joc sunt dezafectate și nu sunt utilizate în scopul pentru care a fost emisă licența pentru exploatarea jocurilor de noroc. Jurisprudență (1)

(4) În cazul organizatorilor de jocuri de noroc care nu depun solicitări de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc în termenul prevăzut la alin. (2) sau ale căror solicitări obțin aviz negativ, o nouă solicitare poate fi depusă după expirarea termenului de valabilitate a tuturor licențelor pentru exploatarea jocurilor de noroc emise în favoarea acestora până data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Licențele acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru exploatarea de jocuri de noroc care, conform prezentei ordonanțe de urgență, nu se încadrează în categoria activităților care pot fi autorizate își pierd valabilitatea de drept în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 28. -

(1) Controlul respectării regimului legal al activităților din domeniul jocurilor de noroc, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate și al Ministerului Administrației și Internelor. Modificări (1)

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Regulamentele de joc și cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie. Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc și/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge. Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin comisiei. Modificări (2)

(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții. Modificări (2)

(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc și pot fi atacate la instanța competentă conform legii. Modificări (2), Jurisprudență (1)

Art. 29. -

(1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să constituie un fond de garanție, pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locație, după caz, până la data depunerii documentației în vederea acordării licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrați, prin: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) consemnare de mijloace bănești la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;

b) scrisoare/scrisori de garanție bancară emisă/emise de o societate bancară. În conținutul acesteia emitentul va menționa expres că se angajează irevocabil și necondiționat, renunțând expres la beneficiul discuțiunii, opozițiunii și diviziunii, să achite obligațiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

(2) În situația în care în cadrul termenului de valabilitate a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garanție existent.

(3) Organizatorii activității de pariuri sunt obligați să reîntregească fondul de garanție înainte de depunerea notificării privind extinderea activității cu o nouă locație.

(4) Organizatorii au obligația de a menține sau completa fondul de garanție constituit la nivelul corespunzător numărului de mașini electronice cu câștiguri, mese de joc din cazinou sau locații, după caz, pentru care dețin sau solicită autorizații de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanție existent, conform alin. (1) și (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licenței acordate organizatorului în cauză.

(6) În situația în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanția constituită în condițiile alin. (1)-(3), vor înștiința organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligația reconstituirii garanției până la primul termen de plată a obligațiilor care le revin față de bugetul general consolidat.

(7) În situația în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligația de a prezenta o nouă scrisoare de garanție sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară anterioare.

(8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul: Modificări (1)

a) 250 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;

b) 50.000 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;

c) 20.000 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;

d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă și câte 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) în care acesta își desfășoară activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;

e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune și câte 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) prin care acesta asigură distribuția biletelor care asigură dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator.

(9) În situația în care organizatorul de jocuri specifice activității de cazinou exploatează în incinta acestuia și mașini electronice cu câștiguri, este obligat să constituie fondul de garanție prin însumarea obligațiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) și b).

(10) Pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv. Modificări (2)

Art. 30. -

(1) Pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice.

(2) Dispozițiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică corespunzător pentru faptele penale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(3) Dispozițiile art. 214 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a art. 22, 23, 24, 25, 26 și 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia. Jurisprudență (1)

Art. 32. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare, Statutul Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. modificându-se în mod corespunzător;

c) art. 3 lit. a), c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare;

d) art. 13 alin. (1) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006;

f) art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) și art. 74 lit. d) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea

București, 24 iunie 2009.

Nr. 77.

ANEXĂ Modificări (1)

1. Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc

I. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile loto: 500.000 lei
B. Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei
C. Pentru pariuri în cotă fixă: 100.000 lei
D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor: 400.000 lei
E. Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei
F. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 40.000 lei
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 200.000 lei
II. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile loto: 800.000 lei
B. Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei
C. Pentru pariuri în cotă fixă: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 250.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic
D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor:
(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 250.000 lei
(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul București: 120.000 lei
E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei
F. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: pentru fiecare sală, precum și 5 % din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor 30.000 lei
G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 20% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puțin de 400.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență prezentate de operatorul economic
Modificări (2)

2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc1) Modificări (1)

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: 2.000.000 lei
B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: 1.000.000 lei
C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: 1.000.000 lei
D. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor: 1.000.000 lei
E. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: 30.000 lei
F. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 100.000 lei
G. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 1.000.000 lei
Modificări (1)

1) În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...