Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (10), Referințe (6), Derogări (4), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

e) mijloacele de joc și locațiile/spațiile propuse îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autorităților prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condițiile de avizare pentru entitățile care adiționează sistemele de tip "black-box", instalarea acestora și monitorizarea activității sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 30 de zile înainte de obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spațiu în care se desfășoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puțin 15 zile înainte de a fi operațională; Modificări (2)

h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune dețin un aviz emis de Compania Națională "Loteria Română" - S.A., conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate și nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi și totalul premiilor acordate. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situația în care se solicită în același timp atât acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, cât și acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acordă licență de organizare a jocurilor de noroc sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situația în care operatorii economici organizatori:

a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligații de plată restante față de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garanția pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență.

(5) Nu se consideră obligații de plată restante în sensul alin. (4) lit. a):

a) obligațiile restante pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentației;

b) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanța judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;

c) obligațiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condițiile legii, după caz.

(6) Numărul minim de mijloace de joc, locații sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Dacă numărul autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de: Modificări (2)

(i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spațiile în care, pe lângă celelalte activități care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc; Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spațiile în care se desfășoară cu precădere alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației;

(iii) minimum două mijloace de joc pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto; Modificări (1)

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situația în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două locații;

(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locației în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; 10 în alte locații decât în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; jocul direct între participanți se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puțin la mesele de ruletă;

c) locațiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere și înregistrare video, precum și cu mijloace de joc și tehnică de bază și complementară specifică la nivelul practicat pe plan internațional, în condițiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

d) organizatorii activității de tip cazinou vor ține evidența datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locațiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani; Modificări (1)

e) în cadrul fiecărei locații în care se organizează și se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afișaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive și accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spații în care poate fi exploatată activitatea de același operator economic este de 15;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru punctul de lucru (agenție): minimum un terminal specializat pentru emiterea și înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locația centrală;

(iii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.); Modificări (2)

i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, numărul minim de agenții prin care se realizează distribuția biletelor de către același operator economic este de 150; Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.).

(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de mașini prevăzut la alin. (6). Modificări (1)

(8) Forma și conținutul licenței de organizare a jocurilor de noroc, a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locație, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de același tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt comisiei cu cel puțin 10 zile înainte de data de începere a exploatării activității, precum și seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem și locația/locațiile în care sunt exploatate acestea. Modificări (4)

(2) În cadrul sistemelor de tip "jack-pot" se pot interconecta numai jocuri tip slot-machine aparținând aceluiași operator economic și numai în perioada în care pentru acestea există autorizație de exploatare a jocurilor de noroc valabilă.

(3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții minime: același sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având același protocol de comunicare, software specializat și algoritm aleatoriu de acordare a premiului. Modificări (1)

Art. 17. - Jurisprudență (1)

(1) Comisia poate dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situație, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puțin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanților la jocurile de noroc care au acționat cu bună-credință. Modificări (3), Acțiuni respinse (1)

(2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situații: Modificări (2)

a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii; Jurisprudență (3)

b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;

c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) reprezentanții legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;

f) menținerea poziției deținute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociații sau reprezentanții legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;

h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) și (7), art. 16 și la art. 21 alin. (2) - (4). Modificări (1)

(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanților la jocul de noroc respectiv, sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență măsura de suspendare a autorizației, după caz. Modificări (3)

(4) Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (3)

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atribuții de control prevăzute la art. 28 alin. (1). Modificări (2)

(6) În situația în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se mențin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungește până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.

(7) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc în situațiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel puțin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac.

(8) Neprezentarea la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a documentelor care atestă plata obligațiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz. Modificări (2)

(9) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și după încetarea activității de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați să achite diferența rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 18. -

(1) Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, organizarea și exploatarea de jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1). Modificări (2)

(2) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. beneficiază de licență, respectiv autorizație, pentru jocurile de noroc desfășurate în condițiile alin. (1), prin efectul legii, cu condiția achitării taxelor pentru obținerea licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(3) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate organiza și exploata, cu personal, mijloace și în locațiile proprii sau în comun, sub orice formă, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai pe bază de licență, respectiv autorizație, obținută în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate organiza și exploata activitățile pentru care, potrivit alin. (1), deține exclusivitate, în comun cu alte loterii naționale afiliate la European State Lotteries and Toto Association, în condițiile prevăzute la alin. (2). Modificări (1)

(5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la alin. (1), în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc, cu excepția celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală. Modificări (2)

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condițiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deținătorul de drept al programului informatic. Modificări (2)

(3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și tarifele practicate pentru activitățile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei și al ministrului finanțelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului sunt valabile tarifele din anul anterior. Modificări (2)

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde și verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidențierea distinctă a verificării efectuate și a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală. Modificări (2)

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc se va desfășura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeași dată. Modificări (1)

(7) Costul activităților de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

Art. 20. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achiziții intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligați ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operațiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (4)

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operațiunii comisiei, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și se poate realiza numai în condițiile în care se face dovada înregistrării declarației respective la registratura Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (3)

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul României în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanță de urgență, sub orice formă, de către persoanele fizice. Modificări (2)

(4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligați să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacției comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia. Modificări (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(5) Deținătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării și care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziție, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligați să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Modificări (2)

(6) Operatorii economici care intenționează să producă în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligați să obțină avizul comisiei pentru desfășurarea acestui gen de activități, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență produc în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligați să solicite avizul comisiei în termen de 60 de zile. Modificări (4)

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Răspunderea pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență revine în totalitate persoanelor juridice care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să asigure jucătorilor participarea la joc cu șanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați:

a) să desfășoare exploatarea activităților pentru care au fost autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de tipul acestora, numai cu personal utilizat pe baze contractuale și să țină o evidență unitară a activității desfășurate, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea;

b) să facă dovada deținerii legale în proprietate sau în folosință prin asociere în participațiune, pe baza unui contract de leasing sau prin contract de închiriere, pentru mijloacele de joc pentru care au fost autorizați și pentru instalațiile auxiliare aferente, cu excepția programelor informatice care pot fi utilizate pe bază de licență;

c) să nu utilizeze denumirea de "cazinou", "casino" sau derivate din acestea, cu excepția organizatorilor care exploatează acest gen de activitate și numai pentru locațiile autorizate în acest sens.

(4) Organizatorii de pariuri sunt obligați să desfășoare exploatarea activităților pentru care au fost autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate.

Art. 22. - Puneri în aplicare (1)

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2) și la art. 21 alin. (2), (3) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. Modificări (1)

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective și/sau sumele provenite din operațiunile economice aferente, după caz, se confiscă. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Constituie infracțiune fapta săvârșită de administratorul, directorul sau alt reprezentant legal al unei persoane juridice ori de o persoană fizică, după caz, de desfășurare fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență (5)

(2) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet sau intranet, precum și prin intermediul altor sisteme de comunicații (sisteme de telefonie fixă sau mobilă) ori asimilate acestora;

b) organizarea de jocuri de noroc prin intermediul rețelelor de radio ori prin intermediul altor mijloace de transmisie asimilate;

c) organizarea de pariuri bazate pe rezultatele unor concursuri clandestine organizate în alte condiții decât cele prevăzute de normele legale în vigoare; Puneri în aplicare (1)

d) organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obținerii unor venituri; Puneri în aplicare (1)

e) organizarea de jocuri de bingo, în baza aceleiași autorizații de exploatare a jocurilor de noroc, în mai mult de o locație;

f) organizarea de jocuri-concurs cu câștiguri de orice fel prin intermediul liniilor telefonice sau al altor sisteme de telecomunicație, televiziune ori radio, prin care se condiționează obținerea unor avantaje materiale ca rezultat al răspunsurilor formulate la întrebări de cultură generală, inteligență sau perspicacitate și care presupun o taxă de participare.

(3) Înțelesul noțiunilor de concursuri clandestine și jocuri clandestine va fi cel prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...