Art 29 | Ordonanță de urgență 77/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 28 Art 30

Art. 29. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să constituie un fond de garanție, pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locație, după caz, până la data depunerii documentației în vederea acordării licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistrați, prin: Modificări (1), Practică judiciară (1)

a) consemnare de mijloace bănești la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;

b) scrisoare/scrisori de garanție bancară emisă/emise de o societate bancară. În conținutul acesteia emitentul va menționa expres că se angajează irevocabil și necondiționat, renunțând expres la beneficiul discuțiunii, opozițiunii și diviziunii, să achite obligațiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv.

(2) În situația în care în cadrul termenului de valabilitate a licenței pentru exploatarea jocurilor de noroc organizatorul în cauză solicită acordarea altor autorizații pentru exploatarea jocurilor de noroc sau suplimentarea numărului de mijloace de joc înscrise pe cele în vigoare, după caz, este obligat să reîntregească, înainte de depunerea solicitării, fondul de garanție existent.

(3) Organizatorii activității de pariuri sunt obligați să reîntregească fondul de garanție înainte de depunerea notificării privind extinderea activității cu o nouă locație.

(4) Organizatorii au obligația de a menține sau completa fondul de garanție constituit la nivelul corespunzător numărului de mașini electronice cu câștiguri, mese de joc din cazinou sau locații, după caz, pentru care dețin sau solicită autorizații de exploatare a jocurilor de noroc.

(5) Neprezentarea documentelor care atestă constituirea sau suplimentarea fondului de garanție existent, conform alin. (1) și (2), atrage respingerea solicitării sau, pentru organizatorii care se încadrează în prevederile alin. (3), revocarea licenței acordate organizatorului în cauză.

(6) În situația în care organele fiscale teritoriale vor utiliza garanția constituită în condițiile alin. (1) - (3), vor înștiința organizatorii despre acest fapt, organizatorii având obligația reconstituirii garanției până la primul termen de plată a obligațiilor care le revin față de bugetul general consolidat.

(7) În situația în care perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară expiră în cadrul termenului de valabilitate a licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, organizatorul în cauză are obligația de a prezenta o nouă scrisoare de garanție sau un alt document emis de societatea bancară, din care să rezulte prelungirea acesteia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție bancară anterioare.

(8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul: Modificări (1)

a) 250 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul sau 500 lei pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 250.000 lei la nivelul unui singur organizator;

b) 50.000 lei pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 750.000 lei la nivelul unui singur organizator;

c) 20.000 lei pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 25.000 lei la nivelul unui singur organizator;

d) 25.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri în cotă fixă și câte 500 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) în care acesta își desfășoară activitatea, dar nu mai mult de 500.000 lei la nivelul unui singur organizator;

e) 50.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune și câte 250 lei pentru fiecare punct de lucru (agenție) prin care acesta asigură distribuția biletelor care asigură dreptul de joc, dar nu mai mult de 900.000 lei la nivelul unui singur organizator.

(9) În situația în care organizatorul de jocuri specifice activității de cazinou exploatează în incinta acestuia și mașini electronice cu câștiguri, este obligat să constituie fondul de garanție prin însumarea obligațiilor care îi revin din aplicarea prevederilor alin. (8) lit. a) și b).

(10) Pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (6) sau (7), comisia poate dispune măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc emise în favoarea organizatorului respectiv. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...