Art 17 | Ordonanță de urgență 77/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Comisia poate dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situație, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puțin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanților la jocurile de noroc care au acționat cu bună-credință. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Comisia poate dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situații: Modificări (2), Jurisprudență

a) neîndeplinirea obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat sau plata acestora, conform prevederilor legale în vigoare, cu o întârziere mai mare de 30 de zile de la data la care obligațiile respective sunt scadente în condițiile legii; Jurisprudență

b) organizatorul nu mai are ca obiect de activitate principal organizarea de jocuri de noroc;

c) după retragerea avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, aceștia își mențin poziția respectivă după parcurgerea unui interval de 30 de zile de la data comunicării retragerii avizului;

d) împotriva persoanei juridice s-a pronunțat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

e) reprezentanții legali ai operatorului economic se află într-o stare de incompatibilitate pentru o perioadă mai mare de 30 de zile de la data la care a intervenit starea de incompatibilitate;

f) menținerea poziției deținute pentru mai mult de 30 de zile de către oricare dintre asociații sau reprezentanții legali ai persoanei juridice împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

g) organizarea de jocuri de noroc frauduloase;

h) neconstituirea garanției în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (5), art. 12 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) B, art. 15 alin. (2) și (7), art. 16 și la art. 21 alin. (2) - (4). Modificări (1)

(3) Comisia poate dispune, pentru o perioadă de cel mult 6 luni, măsura suspendării licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru nerespectarea regulamentelor de joc care au făcut obiectul aprobării, având ca rezultat prejudicierea participanților la jocul de noroc respectiv, sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru cazurile pentru care s-a prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență măsura de suspendare a autorizației, după caz. Modificări (3), Jurisprudență

(4) Comisia poate dispune măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (3)

(5) În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la alin. (1)-(3), comisia se poate sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizării efectuate de organele cu atribuții de control prevăzute la art. 28 alin. (1). Modificări (2)

(6) În situația în care se constată că, după expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (3), se mențin motivele care au stat la baza deciziei de suspendare, perioada de suspendare se prelungește până la remedierea neregulilor care au atras dispunerea măsurii de suspendare.

(7) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc în situațiile prevăzute la alin. (2), o nouă solicitare poate fi făcută după cel puțin un an de la data la care decizia de revocare a rămas irevocabilă în sistemul căilor de atac. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(8) Neprezentarea la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a documentelor care atestă plata obligațiilor pentru care termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată atrage revocarea aprobării acordate de comisie, fără a se mai emite licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc respectivă, după caz. Modificări (2)

(9) După revocarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, pe perioada suspendării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și după încetarea activității de jocuri de noroc, sub orice formă, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligați să achite diferența rămasă de plată din taxa anuală aferentă autorizației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 77/2009:
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 23
Art 24
Art 25
Art 26
Art 27
Reviste:
Organizarea jocurilor de noroc. Monopol. Restrângerea concurenței .Prevederilor O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și a dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Respingere excepție de neconstituționalitate
;
se încarcă...