Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc - Art 15

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← Art 14 Art 16 →

Art. 15. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca: Modificări (2)

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;

(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.

(2) Pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

a) dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc;

b) spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

c) spațiul propus nu este situat în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor;

d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinația de locuință sau în locații care fac parte din hoteluri având o clasificație, conform normelor naționale în vigoare, de cel puțin 3 stele;

e) mijloacele de joc și locațiile/spațiile propuse îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în normele de aplicare a acesteia;

f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un sistem electronic integrat de monitorizare, înregistrare și evidențiere a tuturor operațiunilor de exploatare, făcând parte integrantă constructivă din mijlocul de joc respectiv sau adăugat ulterior acestora (tip "black-box"), care permite controlul autorităților prevăzute la art. 28 asupra modului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condițiile de avizare pentru entitățile care adiționează sistemele de tip "black-box", instalarea acestora și monitorizarea activității sunt prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum și evidența terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 30 de zile înainte de obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spațiu în care se desfășoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puțin 15 zile înainte de a fi operațională; Modificări (2)

h) jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune dețin un aviz emis de Compania Națională "Loteria Română" - S.A., conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate și nu împietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia, iar mijloacele de joc utilizate, indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate și totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija și pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanțelor Publice, pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi și totalul premiilor acordate. Modificări (1)

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) nu se aplică în situația în care se solicită în același timp atât acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, cât și acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

(4) Nu se acordă licență de organizare a jocurilor de noroc sau autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situația în care operatorii economici organizatori:

a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligații de plată restante față de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garanția pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență.

(5) Nu se consideră obligații de plată restante în sensul alin. (4) lit. a): Jurisprudență (1)

a) obligațiile restante pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plată, aflate în vigoare la data depunerii documentației;

b) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanța judecătorească a dispus suspendarea executării silite sau în cazul în care suspendarea executării silite a avut loc ca urmare a deschiderii procedurii de reorganizare judiciară;

c) obligațiile de plată pentru care s-a dispus suspendarea actului administrativ-fiscal sau care sunt suspendate în condițiile legii, după caz. Jurisprudență (1)

(6) Numărul minim de mijloace de joc, locații sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de același operator economic este de 50 de aparate, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași locații sau în locații diferite. Dacă numărul autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locație, este de: Modificări (2)

(i) minimum 20 de mijloace de joc pentru spațiile în care, pe lângă celelalte activități care se desfășoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc; Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

(ii) minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru spațiile în care se desfășoară cu precădere alte activități cu caracter economic, amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locației;

(iii) minimum două mijloace de joc pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto; Modificări (1)

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc "jack-pot", în situația în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două locații;

(v) minimum 4 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locației în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; 10 în alte locații decât în municipiul București, dintre care cel puțin două mese de ruletă; jocul direct între participanți se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puțin la mesele de ruletă;

c) locațiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere și înregistrare video, precum și cu mijloace de joc și tehnică de bază și complementară specifică la nivelul practicat pe plan internațional, în condițiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

d) organizatorii activității de tip cazinou vor ține evidența datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locațiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani; Modificări (1)

e) în cadrul fiecărei locații în care se organizează și se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afișaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive și accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spații în care poate fi exploatată activitatea de același operator economic este de 15;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru punctul de lucru (agenție): minimum un terminal specializat pentru emiterea și înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locația centrală;

(iii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon etc.); Modificări (2)

i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, numărul minim de agenții prin care se realizează distribuția biletelor de către același operator economic este de 150; Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locația centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.);

(ii) pentru locația aflată la Ministerul Finanțelor Publice: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare și raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.).

(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate și sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de mașini prevăzut la alin. (6). Modificări (1)

(8) Forma și conținutul licenței de organizare a jocurilor de noroc, a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la regulamentele de joc și regulamentele de ordine interioară în vederea acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...