Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Modificări (10), Puneri în aplicare (1), Referințe (10), Derogări (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai 2007, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, și ale Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 6.664 din 14 decembrie 2007;

- criza financiară existentă la nivel global ce va afecta și fermierii români potențiali beneficiari ai fondurilor nerambursabile acordate prin politica comunitară în domeniul agricol și al pescuitului;

- că producătorii agricoli se află în prezent sub presiunea limitării posibilităților de creditare generată de criza financiară și sunt din ce în ce mai afectați de lipsa de lichidități din economie;

- necesitatea realizării de investiții în agricultură, a introducerii și dezvoltării de tehnologii noi, a diversificării producției, a adaptării exploatațiilor la standardele comunitare;

- că în prezent actualul cadru juridic privind gestionarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin bugetul propriu, a Fondului European de Garantare pentru Agricultură, a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și a Fondului European de Pescuit nu cuprinde ultimele modificări ale clasificației bugetare:

- necesitatea asigurării cadrului juridic pentru efectuarea plăților reprezentând prefinanțarea, cofinanțarea și finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European de Garantare pentru Agricultură, Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondului European de Pescuit;

- urgența efectuării plăților către beneficiarii finali ai schemelor de sprijin direct și măsuri (finanțate din) FEGA, ai Programului Național de Dezvoltare Rurală și ai Programului operațional de pescuit;

- urgența deschiderii unui cont al Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României, prin care se vor derula fondurile nerambursabile pentru a asigura o protecție a fondurilor comunitare;

- urgența modificării cadrului juridic pentru efectuarea plăților aferente derulării Programului operațional de pescuit finanțat din Fondul European de Pescuit, în sensul că din acest an Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va efectua plățile către beneficiarii finali și nu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;

- reglementarea unitară a fluxurilor financiare privind gestionarea fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit, în conformitate cu prevederile bugetare naționale, în vederea optimizării fluxurilor financiare și a creșterii capacității de absorbție a fondurilor comunitare,

luând în considerare:

- necesitatea asigurării cofinanțării de la bugetul de stat a instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare, pentru implementarea programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului, a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 14 iunie 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 15 iulie 2000, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 60 din 5 martie 2008, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 261 din 20 octombrie 1993, cu modificările și completările ulterioare,

de asemenea, având în vedere că până în prezent au fost executate de către băncile comerciale unele dintre garanțiile acordate de fondurile de garantare din fondurile alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în condițiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, rezultând creanțe bugetare ce nu pot fi executate în nume propriu de fondurile de garantare, iar în Legea nr. 218/2005, republicată, nu sunt prevăzute metodologia și competențele în acest domeniu al instituțiilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice,

ținând seama de faptul că în prezent s-a declanșat procedura reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la debitorii în cauză, pentru a evita pierderea fondurilor alocate de la bugetul de stat din care s-au constituit garanțiile respective, cu urmări grave asupra procesului de reformă și modernizare a spațiului rural românesc, impunându-se cu necesitate completarea, printr-un act normativ în regim de urgență, a prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, - Lege notificată la Bruxelles prin Planul Național de Dezvoltare Rurală - cu prevederi speciale privind modalitatea de desfășurare a executării silite de competența Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat

CAPITOLUL I Obiectul reglementat. Definiții

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din Fondul european de garantare agricolă, denumit în continuare FEGA, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, și Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.

Art. 2. -

(1) Termenii nereguli, creanțe bugetare rezultate din nereguli, autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și în regulamentele comunitare în materie.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) contribuția financiară a Comunității Europene - sumele care se transferă Guvernului României de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut prin Acordul interinstituțional și alocările prevăzute pentru România de către Comisia Europeană;

b) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din FEADR și FEP sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru pescuit, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;

c) sprijin financiar aferent FEGA - sumele alocate temporar de la buget și/sau din alte surse prevăzute de lege pentru finanțarea cheltuielilor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, potrivit art. 14 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune, cu modificările și completările ulterioare, până la transferarea plăților lunare de la Comisia Europeană, inclusiv a avansurilor acordate beneficiarilor FEGA pentru măsurile prevăzute de următoarele regulamente:

- Regulamentul (CEE) nr. 3.14/92 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere în aplicare a furnizării de alimente din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 313 din 30 octombrie 1992, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 3 din 5 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare ale Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 147 din 6 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 17 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.146/2007 al Comisiei din 2 octombrie 2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exercițiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenție pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 3 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în sectorul cărnii de vită și mânzat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 105 din 3 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 21 august 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și produselor lactate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 160 din 26 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 105/2008 al Comisiei din 5 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește intervenția pe piața untului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 32 din 6 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a unor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate elevilor din instituții școlare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 11 iulie 2008;

- Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al Comisiei din 9 noiembrie 2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile de comercializare a smântânii, untului și untului concentrat pe piața comunitară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 308 din 25 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 58 din 28 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare ale regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 și (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor și legumelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 350 din 31 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 507/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul inului și cânepei pentru fibre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 149 din 7 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.043/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3.448/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul de acordare a restituirilor la export pentru anumite produse agricole exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor respective, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 5 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 983/2008 al Comisiei din 3 octombrie 2008 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exercițiului financiar 2009 pentru furnizarea de produse alimentare din stocurile de intervenție persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 268 din 9 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, și orice alte regulamente care apar în perioada următoare;

d) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 14 și 24; Modificări (1)

e) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. d), aferentă proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Comunității Europene, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

g) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, și a Programului operațional pentru pescuit, denumit în continuare POP, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, a celor din PNDR și POP, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției financiare a comunității europene, cofinanțarea publică și/sau privată, precum și din cheltuieli publice/private, altele decât cele eligibile;

i) Acordul interinstituțional - este acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară și managementul financiar sănătos;

j) programe - documente de programare elaborate de România și aprobate de Comisia Europeană, respectiv: PNDR, finanțat din FEADR, și POP, finanțat din FEP;

k) structuri de implementare - autoritățile de management, agențiile de plată, precum și alte entități prevăzute în regulamentele comunitare și în legislația națională din domeniul politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului, așa cum sunt definite la lit. l)-r);

l) autorități de management - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, responsabile pentru: Modificări (1)

- managementul PNDR, caz în care Autoritatea de management este Direcția generală dezvoltare rurală din cadrul MAPDR;

- managementul POP, caz în care Autoritatea de management este Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA;

m) agenții de plată - structuri organizatorice din cadrul și din subordinea MAPDR, responsabile cu: Modificări (1)

- plăți aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA;

- plăți aferente programului PNDR, caz în care agenția de plată este Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, denumită în continuare APDRP; Modificări (1)

- plăți aferente programului POP, caz în care rolul agenției de plată este îndeplinit de Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul MAPDR;

n) autoritatea de certificare pentru FEGA și FEADR - organism responsabil cu certificarea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de organismul de coordonare a agențiilor de plăți, structură din subordinea MAPDR;

o) autoritatea de certificare pentru FEP - organism responsabil cu certificarea declarațiilor de cheltuieli și a cererilor de plată, înaintea transmiterii acestora către Comisia Europeană, reprezentat de Autoritatea de certificare și plată, structură organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

p) organismul de certificare - organismul responsabil de certificarea realității, integralității și acurateței conturilor agențiilor de plăți acreditate care derulează fonduri transferate României din FEGA și FEADR, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

r) autoritatea de audit pentru FEP - organism responsabil de verificarea bunei funcționări a sistemului de management și control și care funcționează independent de autoritatea de management și de autoritatea de certificare, reprezentat de Autoritatea de audit constituită pe lângă Curtea de Conturi a României;

s) beneficiari - cei prevăzuți în PNDR, POP și în regulamentele comunitare care reglementează managementul fondurilor FEGA, FEADR și FEP.

CAPITOLUL II Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferente FEGA, FEADR și FEP

SECȚIUNEA 1 Managementul financiar al FEGA, FEADR și FEP

Art. 3. -

Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia, conform reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.

Art. 4. -

(1) MAPDR este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Comunității Europene, în limita plafoanelor anuale și alocărilor pentru România convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.

(2) MAPDR asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României.

(3) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Comunității Europene și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice.

(4) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare. Jurisprudență

Art. 5. -

Contribuția financiară a Comunității Europene, aferentă FEGA, FEADR și FEP, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare în materie și a deciziilor Comisiei Europene.

SECȚIUNEA a 2-a Sprijinul financiar aferent FEGA

Art. 6. -

În bugetul MAPDR se cuprinde valoarea integrală aferentă implementării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, cu respectarea prevederilor art. 8, astfel:

a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurat de la bugetul de stat;

b) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat;

c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;

d) sumele pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene;

e) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; Referințe (2)

f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR; Referințe (1)

g) sumele aferente efectuării plăților cu întârziere către beneficiari, conform art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare; Referințe (2)

h) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor și a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Referințe (2)

Art. 7. -

Sumele aferente fondurilor comunitare se transferă de către MAPDR, prin intermediul APIA, către beneficiarii schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA la termene prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene.

Art. 8. -

Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 6 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite pe baza estimării valorii schemelor de sprijin direct și măsurilor ce se vor finanța din FEGA și se includ în bugetul de stat.

Art. 9. -

Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană până în a 3-a zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către APIA și încasate de MAPDR se virează de către MAPDR în contul de venituri ale bugetului de stat.

Art. 10. -

(1) Beneficiarii publici și privați ai schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA pot solicita APIA plata unui avans, potrivit regulamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c). Modificări (1)

(2) Cuantumul avansului acordat beneficiarului FEGA este cel prevăzut în regulamentele Comisiei Europene prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) și plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții care corespunde procentului prevăzut în aceleași regulamente. Derogări (1)

(3) Beneficiarii privați vor constitui garanția sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului. Derogări (1)

(4) La efectuarea plăților către beneficiari, reprezentând finanțarea schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate.

(5) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenele specificate în regulamentele comunitare vor fi recuperate de APIA prin executarea garanțiilor. Sumele astfel recuperate, inclusiv sumele în numerar, constituite sub forma depozitelor în trezorerie înainte de acordarea avansurilor, se vor restitui MAPDR, care la rândul său va transfera sumele în contul de venituri ale bugetului de stat.

(6) În cazul nejustificării avansurilor la termenele prevăzute în regulamentele comunitare, recuperarea sumelor de către APIA se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APIA la MAPDR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat.

(7) Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor FEGA care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite în regulamentele europene.

Art. 11. -

Plățile aferente finanțării cheltuielilor de înființare și susținere a sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură se efectuează de MAPDR.

Art. 12. -

Disponibilitățile din fonduri externe nerambursabile FEGA și fonduri publice aferente sprijinului financiar și a cofinanțării publice prevăzute la art. 6, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

SECȚIUNEA a 3-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEADR

Art. 13. -

În bugetul MAPDR în calitate de autoritate de management se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 19, următoarele:

a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor cuprinse în PNDR, alții decât cei prevăzuți la art. 14;

b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din PNDR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;

d) sumele necesare acoperirii plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unități administrativ-teritoriale, asociații ale acestora legal constituite și organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

e) sumele necesare finanțării valorii totale a cheltuielilor directe, așa cum sunt definite la cap. 16 "Operațiuni de asistență tehnică" din PNDR; Modificări (2)

f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR;

g) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a FEADR, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

h) sumele rezultate din punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene de lichidare a conturilor și cele referitoare la conformitate;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 14. - Modificări (1)

În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEADR.

Art. 15. - Modificări (1)

În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEADR.

Art. 16. -

(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. Modificări (1)

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din FEADR. Modificări (1)

(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) - (3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. - Modificări (1)

Sumele aferente finanțării proiectelor cuprinse în PNDR din FEADR se transferă de către MAPDR beneficiarilor prin intermediul APDRP. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

(1) După încasarea contribuției financiare a Comunității Europene, aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MAPDR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.

(2) După autorizarea plăților de către APDRP pentru cheltuielile directe efectuate în cadrul măsurii de asistență tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri ale bugetului de stat. Modificări (1)

(3) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 14, APDRP virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. Modificări (1)

(4) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 16 alin. (1), APDRP virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene aferentă proiectelor proprii în contul de venituri ale bugetelor locale. Modificări (1)

(5) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 15 și art. 16 alin. (2), APDRP virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene aferentă proiectelor proprii în contul de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Modificări (1)

Art. 19. -

Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii contractelor de finanțare aferente proiectelor din cadrul măsurii de asistență tehnică aflate în implementare, a proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul PNDR și se includ în bugetul de stat.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Beneficiarii publici și privați ai unui sprijin pentru investiții, finanțat din FEADR, pot solicita APDRP plata unui avans, în conformitate cu prevederile din PNDR. Modificări (1)

(2) Cuantumul avansului nu poate depăși 20% din contribuția financiară a Comunității Europene și contribuția publică națională pentru investiții, iar plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții eliberate de fondurile de garantare care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finanțare încheiat între beneficiar și agenția de plată. Modificări (1)

(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare, în cazul investițiilor pentru care se încheie contracte de finanțare în perioada 2009-2010, cuantumul avansului este de 50% din contribuția financiară publică. Modificări (1)

(4) Garanția este eliberată în cazul în care APDRP constată că suma cheltuielilor reale efectuate care corespund contribuției financiare a Comunității Europene și contribuției publice naționale pentru investiții depășește suma avansului. Modificări (2)

(5) Suma avansului se justifică pe bază de documente până la expirarea duratei inițiale de execuție a proiectului prevăzute la momentul semnării contractului de finanțare. Modificări (1)

(6) Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către APDRP a procedurii de achiziții, conform procedurilor de lucru ale acesteia. Modificări (1)

(7) Sumele reprezentând avansuri acordate și nejustificate până la termenul prevăzut la alin. (5) vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garanție. Sumele astfel recuperate se vor restitui MAPDR, care la rândul său le va transfera în contul de venituri ale bugetului de stat. Modificări (2)

(8) În cazul nejustificării avansurilor la termenul prevăzut la alin. (5), recuperarea sumelor de către APDRP se face cu perceperea dobânzilor și penalităților de întârziere existente pentru creanțe bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat și până în momentul recuperării. Sumele astfel încasate se vor vira de APDRP la MAPDR, care la rândul său le va transfera în conturile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru componenta de finanțare externă și în contul de venituri ale bugetului de stat pentru componenta de cofinanțare publică.

(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a beneficiat anterior de avans și pe care nu l-a justificat sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene.

Art. 21. -

Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEADR și fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contribuției financiare a Comunității Europene și a cofinanțării publice prevăzute la art. 13, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

SECȚIUNEA a 4-a Mecanismul de finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat aferent FEP

Art. 22. -

În bugetul MAPDR se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 29, următoarele:

a) sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii proiectelor finanțate din FEP, alții decât cei prevăzuți la art. 24;

b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanțarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, aferente măsurilor din POP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

c) sumele necesare finanțării costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MAPDR în scopul efectuării plăților;

d) sumele pentru plata taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene, și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unități admninistrativ-teritoriale, asociații ale acestora legal constituite și organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

e) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul măsurii de Asistență tehnică din POP; Modificări (1)

f) sumele necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de MAPDR;

g) sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 23. - Modificări (1)

În bugetul ANPA în calitate de ordonator de credite și autoritate de management pentru POP se va include suma necesară finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul măsurii de Asistență tehnică.

Art. 24. - Modificări (1)

În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, finanțate din FEP.

Art. 25. - Modificări (1)

În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii finanțate din FEP.

Art. 26. -

(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. Modificări (1)

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din FEP. Modificări (1)

(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) - (3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. - Modificări (1)

Sumele aferente finanțării proiectelor din FEP se transferă de către MAPDR beneficiarilor, așa cum sunt definiți în POP.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) După încasarea contribuției financiare a Comunității Europene aferente plăților efectuate către beneficiari din sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe nerambursabile pentru componenta de finanțare externă, MAPDR virează sumele respective în contul de venituri ale bugetului de stat.

(2) Lunar, după verificarea documentelor justificative privind plățile efectuate de către ANPA în cadrul măsurii de Asistență tehnică, MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri ale bugetului de stat. Modificări (1)

(3) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 24, MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene în contul de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(4) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 26 alin. (1), MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene, aferentă proiectelor proprii în contul de venituri ale bugetelor locale.

(5) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 25 și art. 26 alin. (2), MAPDR virează sumele reprezentând contribuția financiară a Comunității Europene, aferentă proiectelor proprii în contul de disponibil prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 29. - Modificări (1)

Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 22 se stabilesc de MAPDR în calitate de ordonator principal de credite cu rol de organism de plată și cosemnatar al contractelor de finanțare, pe baza valorii contractelor de finanțare și a proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul POP, comunicate de ANPA, în calitate de autoritate de management, și se includ în bugetul de stat.

Art. 30. -

Disponibilitățile din fonduri nerambursabile FEP și fonduri publice, aferente sumelor alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a contribuției financiare a Comunității Europene și a cofinanțării publice prevăzute la art. 22, rămase la sfârșitul anului bugetar în contul MAPDR, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

SECȚIUNEA a 5-a Alte dispoziții privind mecanismul financiar al FEGA, FEADR și FEP

Art. 31. -

(1) Fondurile prevăzute la art. 8, 19 și 29, cuprinse în bugetul MAPDR în calitate de ordonator principal de credite, sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat. Derogări (1)

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din FEGA, FEADR și FEP.

(3) Se autorizează MAPDR să efectueze pe tot parcursul exercițiului bugetar redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare din FEGA, FEADR și FEP, precum și virări de credite de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 32. -

(1) Sumele prevăzute la art. 13 lit. d) și art. 22 lit. d) se acordă prin APDRP și MAPDR următorilor beneficiari: Modificări (1)

a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;

b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora;

c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;

d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării rurale și de pescuit;

e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial.

(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1), care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din FEADR și FEP, au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice.

Art. 33. - Modificări (1)

Pentru derularea operațiunilor financiare aferente derulării schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din FEGA și a proiectelor finanțate din FEADR și FEP, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții financiar-bancare.

CAPITOLUL III Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA și celor de la nivelul programelor PNDR și POP

Art. 34. -

(1) Proiectele implementate în cadrul programelor PNDR și POP sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor PNDR și POP pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programelor PNDR și POP se stabilesc având în vedere deciziile Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MAPDR.

(4) În cazul plăților aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor FEGA, APIA efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.

(5) În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul programului PNDR, APDRP efectuează angajarea cheltuielilor, lichidarea, ordonanțarea și plata acestora. Modificări (1)

(6) În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul programului POP, MAPDR efectuează angajarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, iar ANPA lichidarea acestora, cu excepția cheltuielilor privind implementarea proiectelor aferente măsurii de Asistență tehnică, situație în care angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor se efectuează de ANPA. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 35. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 36. -

Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în contul de disponibil al MAPDR "Disponibil fonduri externe nerambursabile FEGA" se utilizează în continuare pentru finanțarea schemelor de sprijin direct și a măsurilor finanțate din FEGA, până la lichidarea lui.

Art. 37. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 168/2008.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile contrare acesteia nu sunt aplicabile derulării schemelor de sprijin direct, măsurilor finanțate din FEGA și proiectelor/propunerilor de proiecte finanțate din FEADR și FEP.

Art. 38. -

Până la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență se aplică în mod corespunzător, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prevederile:

a) Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.014/2008;

c) Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 236/2008;

d) Instrucțiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 620/2008.

TITLUL II Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului

CAPITOLUL I Obiectul reglementat. Definiții

Art. 39. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum și a cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor comunitare acordate pentru implementarea programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 40. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) fonduri externe nerambursabile - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunității Europene, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, în conformitate cu deciziile Comisiei;

b) prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană sub forma avansurilor pentru susținerea începerii implementării proiectelor finanțate în cadrul programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului;

c) fonduri publice - așa cum sunt definite de Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare;

d) structuri de implementare - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA;

e) cofinanțarea publică - suma alocată de la bugetul de stat, pentru finanțarea contribuției naționale, ca parte a cheltuielilor publice totale eligibile alocate prin programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și prin programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, conform Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării, Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului, Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului, cu modificările și completările ulterioare;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de ANPA pentru implementarea Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, care pot fi finanțate atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

g) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

h) programe - documente de programare elaborate de ANPA și aprobate de Comisia Europeană, respectiv Programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului;

i) beneficiarul programelor - ANPA;

j) valoare totală a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementării proiectelor aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului, format din contravaloarea contribuției financiare a Comunității Europene, cofinanțarea publică, precum și din cheltuieli publice, altele decât cele eligibile;

k) Acordul interinstituțional - acordul încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 mai 2006, cu privire la disciplina bugetară și managementul financiar sănătos.

CAPITOLUL II Managementul financiar al Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și al Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului

Art. 41. -

Guvernul, prin MAPDR, garantează corecta gestionare a contribuției financiare a Comunității Europene și asigură respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin Programul de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și prin Programul de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului.

Art. 42. -

(1) MAPDR asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la instituții financiar-bancare, la Trezoreria Statului sau printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia în cadrul contului de valută al Ministerului Finanțelor Publice, deschis la Banca Națională a României.

(2) Conturile aferente gestionării contribuției financiare a Comunității Europene și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 43. -

Alocarea fondurilor externe nerambursabile de către Comunitatea Europeană se efectuează potrivit cerințelor prevăzute în cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituțional sau în alte documente, încheiate ori convenite între Comisia Europeană și Guvernul României.

Art. 44. -

(1) Fondurile externe nerambursabile aferente implementării Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se alocă și se derulează în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.543/2000 al Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.847/1993 al Consiliului și a programelor aprobate de Comisia Europeană.

(2) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului se virează de către Comisia Europeană în două tranșe, astfel: o prefinanțare reprezentând echivalentul a 50% din contribuția comunitară stipulată în decizia de aprobare a programului național și o plată anuală a soldului după finalizarea programului.

(3) Fondurile externe nerambursabile destinate efectuării cheltuielilor Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se virează de către Comisia Europeană astfel: o prefinanțare reprezentând un avans de până la 50% din contribuția financiară prevăzută în decizia de aprobare a programului, plăți intermediare și plata finală a contribuției.

CAPITOLUL III Contribuția publică națională

Art. 45. -

Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și Programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind integral în bugetul MAPDR, ca ordonator principal de credite.

Art. 46. -

După autorizarea cheltuielilor, conform prevederilor comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate din fonduri externe nerambursabile se virează de MAPDR, în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 47. -

În limita creditelor bugetare aprobate, MAPDR virează sumele cuvenite la ANPA.

Art. 48. -

Disponibilitățile din fondurile aferente derulării programelor, destinate finanțării acestora, rămase în conturile MAPDR la sfârșitul anului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 49. -

(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere deciziile anuale ale Comisiei Europene de adoptare a acestora și se reflectă în anexa la bugetul MAPDR, în calitate de ordonator principal de credite.

(2) Angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (1), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora se efectuează de ANPA.

Art. 50. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

TITLUL III Modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Art. 51. -

Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției Fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituțiile de credit, au regim de creanță bugetară și sunt venituri ale bugetului de stat. Modificări (1)

(2) Executarea silită a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, transmis de fondurile de garantare.

(3) În cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la alin. (1) se efectuează de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. sau Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii IFN - S.A., după caz.

(4) Sumele încasate potrivit alin. (2) și (3) sunt venituri ale bugetului de stat.

(5) În biletul la ordin prevăzut la alin. (2), suma pe care debitorul se obligă să o plătească va fi înscrisă în moneda în care a fost acordat creditul.

(6) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale."

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 17 iunie 2009.

Nr. 74.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2019
;
se încarcă...