Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Modificări (5), Puneri în aplicare (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (39), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (86), Derogări (2), Reviste (17), Doctrine (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare dificultățile întâmpinate până în prezent în ceea ce privește executarea hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,

având în vedere influența substanțială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condițiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,

având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a hotărârilor judecătorești prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,

ținând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea menținerii echilibrelor bugetare și în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: Modificări (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (10), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (8)

a) în anul 2010 se plătește 34% din valoarea titlului executoriu; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

b) în anul 2011 se plătește 33% din valoarea titlului executoriu; Modificări (2)

c) în anul 2012 se plătește 33% din valoarea titlului executoriu. Modificări (2), Jurisprudență

(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice cerere de executare silită se suspendă de drept. Modificări (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin sectorul bugetar se înțelege autoritățile și instituțiile publice a căror finanțare se asigură astfel: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii.

Art. 2. - Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 1. Referințe (1)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Plățile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, și a prevederilor Ordinului ministrului justiției, al ministrului economiei și finanțelor, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de eșalonare a plății sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției se execută cu respectarea prevederilor art. 1 și 2.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice, Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Pogea Ilie Sârbu
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor, p. Ministrul turismului,
Dan Nica Sorin Munteanu,
Ministrul justiției și libertăților cetățenești, secretar de stat
Cătălin Marian Predoiu Ministrul sănătății,
Ministrul mediului, Ion Bazac
Nicolae Nemirschi Ministrul afacerilor externe,
p. Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului Cristian Diaconescu
și mediului de afaceri, Ministrul economiei,
Maria Pârcălăbescu, Adriean Videanu
secretar de stat Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Vasile Blaga
Marian Sârbu Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
Ministrul apărării naționale, Theodor Paleologu
Mihai Stănișoară Ministrul tineretului și sportului,
Ministrul educației, cercetării și inovării, Monica Maria Iacob-Ridzi
Ecaterina Andronescu Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Gabriel Sandu
Marin Anton, Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
secretar de stat Victor-Viorel Ponta

București, 17 iunie 2009.

Nr. 71.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Conflict de muncă având ca obiect despăgubiri constând din dobânda aferentă drepturilor salariale plătite cu întârziere. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune. Aplicabilitatea dispozițiilor Deciziei nr. 7/27.04.2015 pronunțată de îCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Apel admis
Recurs în interesul legii. Respingere. Procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Recurs în interesul legii. Respingere. Procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Probleme de practică judiciară neunitară. Plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturi salariale, efectuată în conformitate cu acte normative cu caracter special. Efectele plăților parțiale asupra cursului prescripției extinctive a dreptului de a solicita dobânda legală pentru aceste sumele. Sesizarea înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Drepturi salariale. Spor pentru muncă în ture vs. spor de noapte. Tichete de masă
Concediere ilegală. Despăgubiri. Inaplicabilitatea O.U.G. nr. 71/2009
6. Termen de grație. Eșalonarea plății sumei recunoscute prin hotărâre judecătorească. Drepturi de natură salarială. Inaplicabilitatea art. 2 și art. 6 alin. (2) - alin. (5) din O.G. nr. 22/2002
Drepturile salariale obținute prin titluri executorii pot fi purtătoare de dobânzi!
Dreptul la daune-interese pentru salarii amânate la plată
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1082 și art. 1088 din Codul civil din 1864, respectiv art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I și art. 1.535 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. Acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în condițiile art. 1 și 2 din O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 7/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești - Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 16 alin. 1 lit. a) și b) și art. 17 alin. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), raportate la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011 (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009), în sensul dacă introducerea acțiunii pentru debitul principal și plățile voluntare, eșalonate în temeiul unui act normativ, efectuate în baza unui titlu executoriu, întrerup sau nu termenul de prescripție a dreptului material la acțiune și pentru drepturile accesorii debitului principal, termen ce a început să curgă de la data scadenței dreptului principal
;
se încarcă...