Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Modificări (20), Puneri în aplicare (5), Referințe (29), Derogări (4), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea optimizării fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale și asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri, cât și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Obiectul reglementat. Definiții

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României pentru obiectivul convergență al politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum și a prefinanțării și cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor provenite din instrumente structurale.

Art. 2. -

(1) Termenii program operațional, Autoritate de management, organism intermediar, obiectiv convergență, beneficiar, corecții financiare, dezangajare automată au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. Reviste (1)

(2) Termenii neregulă, creanțe bugetare rezultate din nereguli, autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) instrumente structurale - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european și Fondului de coeziune;

b) Autoritate de certificare și plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale și transferul către beneficiari/unități de plată de pe lângă autoritățile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum și a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe;

c) Unitate de plată - structura din cadrul unui ordonator principal de credite, cu rol de autoritate de management, având responsabilitatea managementului financiar al fondurilor aferente unui program operațional care utilizează mecanismul plății indirecte, precum și responsabilitatea efectuării plăților către contractori în cadrul proiectelor de asistență tehnică, după caz; Jurisprudență

d) prefinanțare - sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul inițial pentru susținerea începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanțare încheiat între un beneficiar și Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale; Modificări (1)

e) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), precum și alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006; Modificări (1), Jurisprudență

f) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. e), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale;

g) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor; Jurisprudență

h) contribuția publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor operaționale, format din cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

i) plată directă - transferul direct din contul Autorității de certificare și plată în contul beneficiarului al sumelor reprezentând prefinanțare și/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale; Modificări (1)

j) plată indirectă - transferul, prin intermediul Unității de plată, în contul beneficiarului, al sumelor reprezentând prefinanțarea și/sau rambursarea cheltuielilor eligibile, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale; Modificări (2)

k) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contribuției din instrumente structurale, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și din valoarea cheltuielilor publice și/sau private altele decât cele eligibile.

CAPITOLUL II Managementul financiar al instrumentelor structurale

Art. 3. - Jurisprudență

Fondurile aferente instrumentelor structurale se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare, precum și a prevederilor Cadrului strategic național de referință și ale programelor operaționale, aprobate de Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al instrumentelor structurale, precum și coordonarea managementului financiar al contribuției publice naționale totale. Modificări (2), Referințe (1)

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor finanțate din instrumente structurale la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri din instrumente structurale între programele operaționale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. Modificări (2)

(3) Ministerul Finanțelor Publice asigură gestionarea instrumentelor structurale prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau Trezoreria Statului. Modificări (1)

(4) Conturile aferente gestionării instrumentelor structurale și a contribuției publice naționale totale se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Modificări (1)

(5) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate din instrumente structurale, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Contribuția publică națională totală

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență

(3) În bugetul Ministerului Mediului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor al căror beneficiar este Administrația Națională "Apele Române". Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

(4) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.

(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 7. - Derogări (1)

(1) După certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare și plată, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. Modificări (2)

(2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective.

(3) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, cu excepția Autorității de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică", se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2)

b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale prin programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1)

c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;

e) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și din cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

h) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică" se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2)

b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

d) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operațional "Asistență tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, structurile din cadrul acesteia sau Autoritatea de certificare și plată au calitatea de beneficiar; Modificări (1)

e) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;

f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a Programului operațional "Asistență tehnică" ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe se cuprind:

a) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

b) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată;

c) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

d) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțare publică din bugetul de stat pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2), Jurisprudență

b) sumele necesare asigurării prefinanțării proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale; Modificări (1), Referințe (2)

c) sumele necesare continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale; Referințe (1)

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile beneficiarilor/unităților de plată de pe lângă autoritățile de management;

e) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale din programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1), Jurisprudență

f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare și plată;

g) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

h) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) și art. 10 lit. a).

Art. 12. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), art. 9 lit. a) și b) și art. 11 lit. a) și e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale, aferente altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3). Modificări (1)

(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1)

(3) Avizul de principiu al Autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din instrumente structurale și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat. Derogări (1)

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din instrumente structurale.

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale și cofinanțare publică. Modificări (3), Derogări (1)

(2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din instrumente structurale se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 14. -

(1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă.

(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare și plată din instrumente structurale la momentul primirii acestora de la Comisia Europeană sau cu sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăților directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăților indirecte, și se virează la bugetul de stat. Modificări (2)

(3) Din sumele prevăzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) și art. 10 lit. b), Autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare și plată cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și plată și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă, prin plată directă, respectiv plată indirectă, următorilor beneficiari: Jurisprudență

a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;

b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora; Reviste (1)

c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;

d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale;

e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial;

f) unități de cult și structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

g) societăți comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfășoară numai activități scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1), Jurisprudență

h) operatori regionali de apă, definiți în baza art. 2 lit. g1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă beneficiarilor menționați la alin. (1), numai cu condiția nedepășirii intensității maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.

(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 16. -

(1) Disponibilitățile din fondurile aferente instrumentelor structurale și fondurilor publice destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile Autorității de certificare și plată, unităților de plată, precum și ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanțare în cadrul unui program operațional, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

(2) Disponibilitățile din fondurile de la bugetul de stat, aflate în conturile Autorității de certificare și plată, destinate finanțării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităților temporare, se realocă prefinanțării/continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumentele structurale, după încheierea programelor de preaderare.

CAPITOLUL IV Prefinanțarea Puneri în aplicare (3)

Art. 17. -

(1) Sumele acordate ca prefinanțare în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Beneficiarii pot avansa din prefinanțare sume partenerilor și contractorilor, după caz, în limita și în condițiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Prefinanțarea acordată se restituie de către beneficiar Autorității de management/Autorității de certificare și plată, dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă de acesta în termenul stabilit conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanțarea acordată, provenind din instrumente structurale, se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.

(5) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

CAPITOLUL V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) Proiectele implementate în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program operațional se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program.

(4) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea acestora, Autoritatea de certificare și plată urmând să efectueze ordonanțarea și plata.

(5) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora.

(6) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, autoritățile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor operaționale.

(7) În cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, autoritățile de management au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile Autorității de certificare și plată și cele ale beneficiarilor, pe baza documentelor transmise de Autoritatea de certificare și plată, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor respective.

Art. 19. -

(1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale ordonatorilor de credite cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituții implicate și/sau pe baza acordului de delegare de atribuții încheiat între Autoritatea de management și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare. Ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 18 alin. (3), cu avizul Autorității de management, și poate efectua unele operațiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional regional, poate delega agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuții încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare.

CAPITOLUL VI Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 20. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaționale se exercită la nivelul Autorității de management/organismului intermediar și Autorității de certificare și plată, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Autorității de management/organismului intermediar/Autorității de certificare și plată în vederea gestionării financiare a programelor operaționale finanțate din instrumente structurale, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare și plată are calitatea de beneficiar. Puneri în aplicare (1)

Art. 21. -

(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din instrumente structurale are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006.

(2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din instrumente structurale, cofinanțarea și finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

Art. 22. -

(1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea de certificare și plată recuperează de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plățile din instrumente structurale efectuate către Autoritatea de certificare și plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autoritățile române.

(3) Autoritatea de certificare și plată recuperează de la ordonatorul de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operațional, orice sume din instrumentele structurale și din categoriile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c) și e), plătite beneficiarilor în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, precum și din categoriile prevăzute la art. 11 lit. b) și c), transferate unităților de plată în cazul programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte și care, ulterior plăților efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de Autoritatea de management/Autoritatea de certificare și plată în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene ca urmare a sesizării unor nereguli și nu au fost recuperate de la beneficiari.

CAPITOLUL VII Proiecte implementate în parteneriat Puneri în aplicare (1)

Art. 23. -

Proiectele finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale pentru obiectivul convergență pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiția desemnării ca lider al parteneriatului a unei entități înregistrate fiscal în România, excepție făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.

Art. 24. -

Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, autoritățile sau instituțiile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente și nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat.

Art. 25. -

Aspectele legale, financiare și de altă natură privind proiectele implementate în parteneriat, finanțate în cadrul programelor operaționale pentru obiectivul convergență, vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 26. -

În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare.

Art. 27. -

Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008, rămase în conturile de disponibilități ale beneficiarilor care au în implementare proiecte finanțate din instrumente structurale, se utilizează în continuare din conturile respective în scopul pentru care au fost acordate, până la lichidarea lor.

Art. 28. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dispozițiile contrare acesteia, cuprinse în Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanțate din instrumente structurale.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș

București, 3 iunie 2009.

Nr. 64.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
Considerații asupra DCC nr. 66/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și art. 66 din O.U.G. nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 47/2014 și aplicarea ei după Hotărârea CJUE din 26 mai 2016 în cauzele conexate C-260/14 și C-261/14
;
se încarcă...