Contribuția publică națională totală | Ordonanță de urgență 64/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Contribuția publică națională totală

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind integral sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 12. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12 și a prevederilor legislației naționale și comunitare privind ajutorul de stat, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor ai căror beneficiari sunt Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R" - S.A., Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență

(3) În bugetul Ministerului Mediului se cuprind integral, cu respectarea prevederilor art. 12, sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor al căror beneficiar este Administrația Națională "Apele Române". Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

(4) În bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) În bugetele beneficiarilor care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării proiectelor proprii finanțate din instrumente structurale.

(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 7. - Derogări (1)

(1) După certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare și plată, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele din instrumente structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. Modificări (2)

(2) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finanțate proiectele respective.

(3) După autorizarea cheltuielilor de către autoritățile de management, conform prevederilor legale comunitare și naționale, sumele cuvenite a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) și art. 6 alin. (1), conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, se virează de către autoritățile de management/Autoritatea de certificare și plată în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, cu excepția Autorității de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică", se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2)

b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale prin programele operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1)

c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;

e) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății indirecte, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și din cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

f) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

h) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată.

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

În bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional "Asistență tehnică" se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din instrumente structurale ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2)

b) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

d) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor propuse în cadrul Programului operațional "Asistență tehnică", în cazul proiectelor în care Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, structurile din cadrul acesteia sau Autoritatea de certificare și plată au calitatea de beneficiar; Modificări (1)

e) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor;

f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a Programului operațional "Asistență tehnică" ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe se cuprind:

a) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programului operațional gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari a acestora;

b) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorității de certificare și plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, la solicitarea Autorității de certificare și plată;

c) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale suspendării plăților de către Autoritatea de certificare și plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; Modificări (1)

d) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană" se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțare publică din bugetul de stat pentru programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, în cazul proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3); Modificări (2), Jurisprudență

b) sumele necesare asigurării prefinanțării proiectelor ai căror beneficiari sunt alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3), în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale; Modificări (1), Referințe (2)

c) sumele necesare continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale; Referințe (1)

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanțelor Publice în conturile beneficiarilor/unităților de plată de pe lângă autoritățile de management;

e) sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale din programele operaționale care utilizează mecanismul plății directe, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 15 alin. (1); Modificări (1), Jurisprudență

f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare și plată;

g) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor operaționale care utilizează mecanismul plății directe, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program operațional, din instrumente structurale și cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, conform prevederilor art. 13; Modificări (1)

h) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 8 lit. c), art. 9 lit. c) și art. 10 lit. a).

Art. 12. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), art. 9 lit. a) și b) și art. 11 lit. a) și e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale, aferente altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3). Modificări (1)

(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1)

(3) Avizul de principiu al Autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din instrumente structurale și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat. Derogări (1)

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din instrumente structurale.

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Autoritățile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară, din instrumente structurale și cofinanțare publică. Modificări (3), Derogări (1)

(2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din instrumente structurale se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 14. -

(1) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c) se transferă la beneficiar prin plată directă sau plată indirectă.

(2) Sumele prevăzute la art. 11 lit. b) și c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizează de Autoritatea de certificare și plată din instrumente structurale la momentul primirii acestora de la Comisia Europeană sau cu sumele recuperate de la beneficiari, în cazul plăților directe, ori de la Autoritatea de management, în cazul plăților indirecte, și se virează la bugetul de stat. Modificări (2)

(3) Din sumele prevăzute la art. 8 lit. h), art. 9 lit. i) și art. 10 lit. b), Autoritatea de management reîntregește conturile Autorității de certificare și plată cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 și, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programului operațional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare și plată și le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă, prin plată directă, respectiv plată indirectă, următorilor beneficiari: Jurisprudență

a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;

b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora; Reviste (1)

c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;

d) organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale;

e) organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, pentru activitatea desfășurată fără scop patrimonial;

f) unități de cult și structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

g) societăți comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfășoară numai activități scutite de taxa pe valoare adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1), Jurisprudență

h) operatori regionali de apă, definiți în baza art. 2 lit. g1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis, sumele prevăzute la art. 8 lit. b), art. 9 lit. b) și art. 11 lit. e) se acordă beneficiarilor menționați la alin. (1), numai cu condiția nedepășirii intensității maxime admise a ajutorului de stat/de minimis.

(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul programelor operaționale au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile stabilite prin normele metodologice. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 16. -

(1) Disponibilitățile din fondurile aferente instrumentelor structurale și fondurilor publice destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile Autorității de certificare și plată, unităților de plată, precum și ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanțare în cadrul unui program operațional, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

(2) Disponibilitățile din fondurile de la bugetul de stat, aflate în conturile Autorității de certificare și plată, destinate finanțării proiectelor aferente programelor de preaderare, în cazul indisponibilităților temporare, se realocă prefinanțării/continuării finanțării proiectelor în cadrul programelor operaționale, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumentele structurale, după încheierea programelor de preaderare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2009:
Obiectul reglementat Definiții
Managementul financiar al instrumentelor structurale
Contribuția publică națională totală
Prefinanțarea
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Proiecte implementate în parteneriat
Dispoziții finale
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
;
se încarcă...