Art 12 Contribuția publică națională totală | Ordonanță de urgență 64/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contribuția publică națională totală -
Art. 12.
-

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 8 lit. a) și b), art. 9 lit. a) și b) și art. 11 lit. a) și e) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor operaționale, aferente altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3). Modificări (1)

(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor proprii pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor operaționale, avizate de principiu de către autoritățile de management, inclusiv în funcție de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1)

(3) Avizul de principiu al Autorității de management se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) și (2) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din instrumente structurale și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat. Derogări (1)

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din instrumente structurale.

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2009:
Art 2 Obiectul reglementat. Definiții
Art 3 Managementul financiar al instrumentelor structurale
Art 4 Managementul financiar al instrumentelor structurale
Art 5 Contribuția publică națională totală
Art 6 Contribuția publică națională totală
Art 7 Contribuția publică națională totală
Art 8 Contribuția publică națională totală
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Prefinanțarea
Art 18 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale
Art 19 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale
Art 20 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 21 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 22 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
;
se încarcă...