Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 3411/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă planurile-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Începând cu anul școlar 2009-2010, la clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, se aplică planurile-cadru de învățământ aprobate prin prezentul ordin.

Art. 2. -

Planurile-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferențiat - CD, curriculum în dezvoltare locală - CDL. Trunchiul comun și curriculumul diferențiat cuprind disciplinele de învățământ/modulele, cu alocările orare corespunzătoare, care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unui domeniu de pregătire de bază. Curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatorii economici.

Art. 3. -

(1) Pentru toate profilurile/domeniile de pregătire care organizează învățământ în limbile minorităților naționale, planurile-cadru pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, cuprind în cadrul ariei curriculare "Limbă și comunicare" disciplina Limba și literatura maternă.

(2) Disciplinelor Limba și literatura maternă și Limba și literatura română li se alocă același număr de ore, în trunchiul comun.

(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia școlii.

Art. 4. -

(1) Planul-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi, include Religia - ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinților sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină.

Art. 5. -

(1) În învățământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase, pentru studierea disciplinei Limba modernă 1 se alocă 4 ore pe săptămână, ore în care sunt incluse și cele prevăzute în trunchiul comun.

(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6. -

(1) În învățământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase, pentru studierea disciplinei Limba modernă 1 se alocă 5 ore pe săptămână, ore în care sunt incluse și cele prevăzute în trunchiul comun.

(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, o (una) oră pe săptămână pentru studierea disciplinei Geografie - specifică spațiului lingvistic respectiv. Această disciplină se include în aria curriculară "Om și societate" și este predată în Limba modernă 1.

(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. -

(1) Pentru cazurile prevăzute la art. 3, 5 și 6, în care numărul de ore pe săptămână alocat pentru studierea disciplinelor Limba și literatura maternă, respectiv Limba modernă 1 și Geografie - specifică spațiului lingvistic respectiv nu poate fi asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferența de ore necesare se alocă prin depășirea numărului total de ore prevăzute în planul-cadru de învățământ cuprins în anexa la prezentul ordin.

(2) Pentru buna funcționare a claselor prevăzute la art. 5 și 6, conducerile unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare răspund direct atât de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității acestor clase, cât și de asigurarea acestor condiții fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învățământ respectivă.

Art. 8. -

(1) Pentru constituirea și pregătirea formațiilor sportive și/sau artistice ale școlilor, participante la competițiile interșcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcție de resursele materiale și umane ale unității de învățământ, un număr de câte două ore pe săptămână, pentru o formație sportivă și/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.

(2) La solicitarea scrisă a elevilor, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfășoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniți din mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.

(3) Numărul ansamblurilor sportive, al formațiilor sportive și/sau artistice ale școlii, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate.

Art. 9. -

Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere și orientare" intră în atribuțiile personalului didactic care îndeplinește funcția de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.

Art. 10. -

(1) Planurile-cadru de învățământ cuprinse în anexă sunt parte integrantă a curriculumului național și reprezintă ofertă centrală obligatorie - pentru toate profilurile/domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi, respectiv învățământ seral.

(2) Inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ răspund de aplicarea integrală și corectă, la clasă, a planului-cadru de învățământ în vigoare, pentru învățământul de zi, respectiv pentru învățământul seral.

Art. 11. -

(1) Pentru învățământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a-a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.051/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul seral.

(2) Pentru învățământul seral, filiera tehnologică a liceului, școala de arte și meserii și anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul școlar 2009-2010 se află în:

a) clasa a X-a, școala de arte și meserii;

b) clasa a XI-a, anul de completare;

c) clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;

d) clasele a XII-a și a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

Art. 12. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 13. -

Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 16 martie 2009.

Nr. 3.411.

ANEXĂ

1. Planul-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a ciclul inferior al
liceului - filiera tehnologică- învățământ de zi -

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/an școlar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 7 - - 30 36 + 3**) 252
Limba și literatura română 3 - -
Limba modernă 1 2 - -
Limba modernă 2 2 - -
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 6 2 - 288
Matematică 2 1 -
Fizică 2 - -
Chimie 1 1 -
Biologie 1 - -
OM ȘI SOCIETATE 4 - - 144
Istorie 1 - -
Geografie 1 - -
Socioumane/Educație pentru societate 1 - -
Religie 1 - -
ARTE - - - -
Educație muzicală - - -
Educație plastică - - -
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 - - 36
Educație fizică 1 - -
CONSILIERE ȘI ORIENTARE - - - -
- - -
TEHNOLOGII 1 9 - 360
Tehnologia informației și a comunicațiilor 1 - -
Educație antreprenorială - - -
Cultură de specialitate - 6 -
Pregătire practică săptămânală - 3 -
Total ore TC/CD 19 11 - 1.080
Stagii de pregătire practică CDL - - 30 30 3 90
Total ore/an școlar 684 396 90 de ore/an*) 1.170

*) În clasa a IX-a, stagiul de pregătire practică comasată se desfășoară în atelierele-școală.

**) 3 săptămâni reprezintă stagiul de pregătire practică.

2. Planul-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a ciclul inferior al
liceului - filiera tehnologică- învățământ seral -

Aria curriculară/Disciplină/Modul Alocarea orelor de studiu
Nr. de ore/săptămână Nr. total de ore/săptămână Nr. de săptămâni Nr. de ore/an școlar
TC CD CDL Arii curriculare
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 7 - - 23 36 252
Limba și literatura română 3 - -
Limba modernă 1 2 - -
Limba modernă 2 2 - -
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 6 - - 216
Matematică 2 - -
Fizică 2 - -
Chimie 1 - -
Biologie 1 - -
OM ȘI SOCIETATE 3 - - 108
Istorie 1 - -
Geografie 1 - -
Socioumane/Educație pentru societate 1 - -
ARTE - - - -
- - -
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - - - -
- - -
CONSILIERE ȘI ORIENTARE - - - -
- - -
TEHNOLOGII 1 6 - 252
Tehnologia informației și a comunicațiilor 1 - -
Educație antreprenorială - - -
Cultură de specialitate - 6 -
Pregătire practică săptămânală - - -
Total ore TC/CD 17 6 - 828
Stagii de pregătire practică CDL - - - - - -
Total ore/an școlar 612 216 - 828

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...