Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 597/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 mai 2009 până la 28 iulie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 816/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Școlii Superioare de Aviație Civilă, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată din venituri proprii și alocații de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Superioare de Aviație Civilă reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și doar cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Școala Superioară de Aviație Civilă poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 7 mai 2009.

Nr. 597.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

BUGETUL
Școlii Superioare de Aviație Civilă pe anul 2009

- mii lei -
Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumire indicator Program 2009
0 1
VENITURI TOTAL 28.832,00
VENITURI PROPRII 12.100,00
VENITURI CURENTE 12.100,00
VENITURI NEFISCALE 12.100,00
C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 12.100,00
33.10 Venituri din prestări servicii 11.500,00
08 Venituri din prestări servicii 3.300,00
Venituri din org. cursuri calific. și conversie profesională
17 specializare și perfecționare 7.300,00
50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 900,00
39.10 VENITURI DIN CAPITAL 600,00
01 Venituri din valorificare unor bunuri ale instituțiilor publice 600,00
VENITURI DIN ALOCAȚII DE LA BUGET 16.732,00
I. CHELTUIELI, din care: 28.832,00
01 CHELTUIELI CURENTE 18.600,00
10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 8.500,00
10.01 Cheltuieli salariale în bani 6.512,00
Venituri proprii 3.906,00
Alocații de la buget de stat 2.606,00
01 Salarii de bază 3.283,00
Venituri proprii 2.004,00
Alocații de la buget de stat 1.279,00
03 Indemnizație de conducere 67,00
Venituri proprii 50,00
Alocații de la buget de stat 17,00
04 Spor de vechime 814,00
Venituri proprii 474,00
Alocații de la buget de stat 340,00
05 Sporuri pentru condiții de muncă 462,00
Venituri proprii 257,00
Alocații de la buget de stat 205,00
06 Alte sporuri 1.500,00
Venituri proprii 780,00
Alocații de la buget de stat 720,00
07 Ore suplimentare
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat
08 Fond de premii 256,00
Venituri proprii 256,00
Alocații de la buget de stat
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10,00
Venituri proprii 5,00
Alocații de la buget de stat 5,00
13 Indemnizații de delegare 30,00
Venituri proprii 18,00
Alocații de la buget de stat 12,00
30 Alte drepturi salariale în bani 90,00
Venituri proprii 62,00
Alocații de la buget de stat 28,00
10.03 Contribuții 1.988,00
Venituri proprii 1.194,00
Alocații de la buget de stat 794,00
01 Contribuții pentru asigurările sociale de stat 1.516,00
Venituri proprii 910,00
Alocații de la buget de stat 606,00
02 Contribuții pentru asigurările de șomaj 35,00
Venituri proprii 21,00
Alocații de la buget de stat 14,00
03 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 340,00
Venituri proprii 204,00
Alocații de la buget de stat 136,00
04 Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă 41,00
Venituri proprii 25,00
Alocații de la buget de stat 16,00
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 56,00
Venituri proprii 34,00
Alocații de la buget de stat 22,00
07 Contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat
20 Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII 10.100,00
Venituri proprii 6.400,00
Alocații de la buget de stat 3.700,00
20.01 Bunuri și servicii 4.965,00
Venituri proprii 3.083,00
Alocații de la buget de stat 1.882,00
01 Furnituri de birou 70,00
Venituri proprii 66,00
Alocații de la buget de stat 4,00
02 Materiale pentru curățenie 65,00
Venituri proprii 64,00
Alocații de la buget de stat 1,00
03 Încălzit, iluminat și forță motrică 160,00
Venituri proprii 125,00
Alocații de la buget de stat 35,00
04 Apă, canal și salubritate 60,00
Venituri proprii 50,00
Alocații de la buget de stat 10,00
05 Carburanți și lubrifianți 2.500,00
Venituri proprii 1.428,00
Alocații de la buget de stat 1.072,00
06 Piese de schimb 1.260,00
Venituri proprii 750,00
Alocații de la buget de stat 510,00
07 Transport 10,00
Venituri proprii 10,00
Alocații de la buget de stat
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet 110,00
Venituri proprii 100,00
Alocații de la buget de stat 10,00
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 590,00
Venituri proprii 390,00
Alocații de la buget de stat 200,00
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 140,00
Venituri proprii 100,00
Alocații de la buget de stat 40,00
20.02 Reparații curente 1.800,00
Venituri proprii 950,00
Alocații de la buget de stat 850,00
20.03 Hrană 370,00
Venituri proprii 50,00
Alocații de la buget de stat 320,00
01 Hrană pentru oameni 370,00
Venituri proprii 50,00
Alocații de la buget de stat 320,00
20.04 Medicamente și materiale sanitare 10,00
Venituri proprii 10,00
Alocații de la buget de stat
01 Medicamente 10,00
Venituri proprii 10,00
Alocații de la buget de stat
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00
Venituri proprii 60,00
Alocații de la buget de stat 40,00
01 Uniforme și echipament 30,00
Venituri proprii 10,00
Alocații de la buget de stat 20,00
03 Lenjerie 8,00
Venituri proprii 3,00
Alocații de la buget de stat 5,00
30 Alte obiecte de inventar 62,00
Venituri proprii 47,00
Alocații de la buget de stat 15,00
20.06 Deplasări, detașări, transferări 87,00
Venituri proprii 87,00
Alocații de la buget de stat
01 Deplasări interne, detașări, transferări 46,00
Venituri proprii 46,00
Alocații de la buget de stat
02 Deplasări în străinătate 41,00
Venituri proprii 41,00
Alocații de la buget de stat
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat
20.12 Consultanță și expertiză 140,00
Venituri proprii 140,00
Alocații de la buget de stat
20.13 Pregătire profesională 20,00
Venituri proprii 20,00
Alocații de la buget de stat
20.14 Protecția muncii 10,00
Venituri proprii 10,00
Alocații de la buget de stat
20.30 Alte cheltuieli 2.598,00
Venituri proprii 1.990,00
Alocații de la buget de stat 608,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.232,00
Venituri proprii 600,00
Alocații de la buget de stat 9.632,00
71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 10.232,00
Venituri proprii 600,00
Alocații de la buget de stat 9.632,00
71.01 Active fixe 6.805,00
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat 6.805,00
01 Construcții 3.973,00
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat 3.973,00
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport 2.832,00
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat 2.832,00
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active
Venituri proprii
Alocații de la buget de stat
71.03 Reparații capitale aferente mijloacelor fixe 3.427,00
Venituri proprii 600,00
Alocații de la buget de stat 2.827,00

Deficit de acoperit din alocație de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009:

1. Numărul mediu de personal: 112 persoane.

2. Câștigul mediu brut lunar: 4.799 lei/salariat.

3. În câștigul mediu brut lunar prevăzut la pct. 2 nu sunt cuprinse suma destinată plății conducătorului unității (suma de 80 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (10 mii lei), precum și indemnizațiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

4. Câștigul mediu brut lunar este influențat de art. 10.01.06 "Alte drepturi", în sumă de 1.500 mii lei, care provine din:

- indemnizație orară de zbor - suma de 96 lei/oră de instruire practică în zbor;

- indemnizație de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/oră;

- indemnizație de exploatare - suma de 10 lei/oră de funcționare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare și repunere în serviciu a aeronavelor.

5. Menționăm că de aceste indemnizații beneficiază un număr de 33 de salariați (piloți-instructori și personal tehnic) și că sunt prevăzute a se plăti conform contractului colectiv de muncă înregistrat la Direcția de muncă și protecție socială sub nr. 2.326 din 14 mai 2007.

;
se încarcă...