Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 544/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale art. 16 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 și 858 bis din 19 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 "Continuarea aplicabilității Directivei 76/135/CEE" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru acele construcții navale care nu fac obiectul art. 2 alin. (1) și (2), dar care se supun prevederilor art. 1 lit. (a) din Directiva Consiliului 76/135/CEE*), trebuie aplicate prevederile acesteia din urmă. Autoritatea Navală Română va emite acestor nave, în urma unei inspecții tehnice, Certificatul tehnic pentru navigație interioară, care va conține informațiile minime prevăzute în anexa nr. 10."

2. Apendicele II "Instrucțiuni administrative" al anexei nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Titlul anexei nr. 10 "Model de certificat tehnic pentru navigație interioară" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Informații minime înscrise în certificatul tehnic pentru navigație interioară"

*) Directiva Consiliului 76/135/CEE din 20 ianuarie 1976 privind recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigație pentru navele de navigație interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 21 din 29 ianuarie 1976, astfel cum a fost modificată.

**) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. II. -

Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin transpune Directiva 2008/126/CE a Comisiei din 19 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 31 ianuarie 2009.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anton Marin,
secretar de stat

București, 22 aprilie 2009.

Nr. 544.

ANEXĂ

Apendice II
INSTRUCȚIUNI ADMINISTRATIVE

;
se încarcă...