Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ordinul nr. 140/2009 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 166/216/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 140/27

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ministerul Administrației și Internelor

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 1 și art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și locuinței și viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emit următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței", iar denumirea "Ministerul Economiei și Finanțelor" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice".

2. La articolul 1, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Contestațiile cu privire la stabilirea dreptului la subvenții pentru construirea unei locuințe proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (5)."

3. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) La stabilirea cuantumului subvenției de care pot beneficia solicitanții eligibili, stabiliți potrivit prevederilor art. 1 alin. (8), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 30% la valoarea echivalentă în euro a locuinței, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire.

(3) Cuantumul subvenției este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul în care aceasta nu depășește valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro și nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro și/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat."

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Limitarea subvenției la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, prevăzută la alin. (3), se stabilește, după caz, și se comunică de către primar beneficiarului subvenției care intră sub incidența acestei prevederi, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

(5) Valoarea subvențiilor ale căror cuantumuri au fost aprobate până la data de 16 decembrie 2008 pentru solicitanții eligibili cuprinși în listele nominale prevăzute la art. 1 alin. (8), destinate unor locuințe care se află în construcție și nu sunt finalizate până la această dată, se recalculează, cuantumul subvenției fiind stabilit astfel:

a) se multiplică valoarea subvenției cu 1,5, suma fiind rotunjită în lei prin eliminarea fracțiunilor de leu rezultate;

b) suma rezultată nu trebuie să depășească atât valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire, cât și valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, inclusiv a creditelor suplimentare la creditul inițial, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare inițial și, după caz, a creditelor suplimentare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro și/sau la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate."

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru solicitanții înscriși în listele prevăzute la art. 1 alin. (8), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverință întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deținătorii acesteia au dreptul la subvenția prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cât și cuantumul subvenției."

6. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul în care cuantumul subvenției stabilit în condițiile prevederilor art. 2 alin. (4) este mai mare decât cel aprobat anterior, pentru diferența dintre aceste cuantumuri, primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverință întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că deținătorii acesteia au dreptul la o subvenție suplimentară prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și cuantumul subvenției."

7. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Adeverințele emise conform alin. (2) și (21) au valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării."

8. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinței emise conform art. 3 alin. (2) și neacceptarea de către instituția financiar-bancară a cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligația asigurării alocațiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvențiilor respective."

9. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

"

(3) Posesorii adeverințelor emise conform art. 3 alin. (21) au obligația ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), pentru cuantumul de subvenție suplimentară.

(4) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (3), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverinței emise conform art. 3 alin. (21) și neacceptarea de către instituția financiar-bancară a cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligația asigurării alocațiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvențiilor suplimentare.

(5) În situația în care contul bancar în care urmează a fi virată subvenția nu poate fi comunicat de instituția financiarbancară la data emiterii scrisorii bancare prevăzute la alin. (1) lit. b), acesta poate fi comunicat ulterior, după încheierea contractului de creditare cu beneficiarul subvenției, într-o perioadă de maximum 60 de zile. Confirmarea contului se face printr-o nouă scrisoare bancară.

(6) Beneficiarul subvenției care la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) se află în situația prevăzută la alin. (3) este obligat ca, în termen de 90 de zile de la această dată, să efectueze demersurile necesare și să depună la compartimentul de specialitate al primarului o copie a contractului de împrumut încheiat cu instituția financiar-bancară și scrisoarea bancară pentru confirmarea contului bancar în care urmează a fi virată subvenția, sub sancțiunea exonerării ordonatorilor de credite de obligația asigurării alocațiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subvențiilor respective."

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) În baza datelor prezentate de solicitanții eligibili, cuprinși în listele nominale aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (8), se vor determina sumele reprezentând subvențiile, sume care se vor repartiza pe ani și trimestre, în funcție de datele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor, comunicate de solicitanți."

11. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) În baza adeverințelor emise conform art. 3 alin. (21) se vor determina sumele reprezentând subvențiile suplimentare, sume care se vor repartiza pe ani și trimestre, în funcție de datele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor, comunicate de solicitanți. Eventualele subvenții suplimentare stabilite pentru locuințele care au fost finalizate în perioada 17-31 decembrie 2008 se repartizează pentru finanțare în trimestrul I al anului 2009.

(22) Propunerile anuale de subvenții suplimentare stabilite conform alin. (21) și întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice se transmit de către consiliile locale Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, până la sfârșitul lunii martie 2009, pentru fundamentarea programelor anuale. Pentru subvențiile suplimentare care urmează a fi acordate în trimestrul I al anului 2009, inclusiv pentru cele stabilite pentru locuințele care au fost finalizate în perioada 17-31 decembrie 2008, se transmit lunar și cereri de fonduri conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a)."

12. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În baza propunerilor de subvenție prevăzute la alin. (2) și (22), Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței va fundamenta creditele bugetare necesare și va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual."

13. La articolul 6 alineatul (1), partea dispozitivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Pentru primirea efectivă a subvențiilor și, după caz, a subvențiilor suplimentare, beneficiarii acestora le vor solicita la primăriile la care sunt luați în evidență, după finalizarea și recepționarea locuinței, la cererea respectivă atașând în mod obligatoriu următoarele documente:

...............................................................................................................................

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) și/sau conform prevederilor art. 4 alin. (3), după caz."

14. La capitolul III "Dispoziții finale", după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

Pentru recalcularea subvențiilor prevăzute la art. 2 alin. (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, primarii vor notifica solicitanților eligibili, după caz, obligația acestora de a depune în termen de 10 zile lucrătoare documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), actualizate la zi, în caz contrar recalcularea subvenției urmând a se efectua după documentele prezentate pentru stabilirea subvenției inițiale."

15. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

16. După anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 166/216/2007, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
p. Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Cristian Făiniși,
secretar de stat

ANEXĂ (Anexa nr. 5
la normele metodologice)

Consiliul Local al ........................

Primăria .....................................

Nr. .................... din ..................

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ................................................................, născut/născută în ......................................., județul/sectorul ..............................., la data de .................., fiul/fiica lui .......................... și al/a ..........................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. ......................, eliberat/eliberată de ................. la data de ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ......................, întrunește condițiile prevăzute de Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru a beneficia de o subvenție suplimentară de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală în .......................................................... (adresa) conform Contractului .............. (nr./data) ................, încheiat cu .................................................. (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subvenția totală este de în cuantum de .....................lei, din care un cuantum de ..................lei a fost confirmat prin Adeverința nr. ...... și a fost acceptat de .......................(denumirea unității financiar-bancare) ca rată de plată a împrumutului contractat de sus-numitul/sus-numita prin Contractul nr. ......../data ..............., cu scadență după data recepției la terminarea lucrărilor de construcție a locuinței, iar restul, în cuantum de ...................... lei, reprezintă subvenție suplimentară ce devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în următoarele condiții:

- cuantumul total al subvenției nu poate depăși valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul total al subvenției, acesta se aliniază la valoarea creditului;

- instituția financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă și confirmă prin scrisoare bancară:

1. ca subvenția suplimentară de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadență după data recepției la terminarea lucrărilor de construcție a locuinței;

2. că își ia obligația de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea parțială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în condițiile prevăzute de lege, a subvenției totale primite pentru construcția locuinței finanțate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverință este valabilă în condițiile în care este acceptată de instituția financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

Nevalidarea prezentei adeverințe nu are efect asupra drepturilor la subvenție stabilite anterior pentru titularul acesteia.

Primar,
............................

L.S.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...