Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 17.03.2009

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prin prezentele norme metodologice se reglementează modul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, acțiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor locale, precum și conținutul-cadru al contractului de mandat și al documentelor pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

CAPITOLUL II Acțiunile corespunzătoare fiecărei etape necesare implementării programelor de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe

SECȚIUNEA 1 Etapa I - Identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe

Art. 2. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, coordonatorul local desfășoară următoarele acțiuni: Modificări (1)

a) identificarea blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 în cadrul unității administrativteritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului București; Modificări (1)

b) completarea fișei tehnice pentru fiecare bloc de locuințe identificat conform lit. a), după modelul prevăzut în anexa nr. 1;

c) inventarierea blocurilor de locuințe identificate, pe cartiere/cvartale/puncte termice.

(2) Blocurile de locuințe inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupează, de obicei, pe regimuri de înălțime - până la P+4 etaje inclusiv și, respectiv, peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se poate realiza pe tipuri de blocuri cu soluții constructive similare ale anvelopei, în funcție de perioadele de proiectare. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) În vederea implementării programelor multianuale local și național, coordonatorul local realizează și actualizează lunar baza de date specifice prin includerea și gestionarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 2. Modificări (1)

(2) Datele și informațiile incluse în bazele de date sunt de interes public.

(3) Coordonatorul local pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței datele și informațiile din baza de date specifice. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Etapa a II-a - Înștiințarea asociației de proprietari privind înscrierea în programul local multianual Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Coordonatorul local înștiințează asociațiile de proprietari asupra posibilității înscrierii în programul local multianual și transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale. Modificări (1)

(2) Modelul înștiințării și conținutul-cadru al contractului de mandat sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Art. 5. -

(1) Președintele fiecărei asociații de proprietari înștiințate afișează la avizierul asociației înștiințarea și proiectul contractului de mandat și convoacă, în condițiile legii, adunarea generală a proprietarilor.

(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăște, cu acordul majorității proprietarilor, înscrierea în programul local, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, și semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local. Modificări (1)

(3) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 4.

SECȚIUNEA a 3-a Etapa a III-a - Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local

Art. 6. -

(1) În temeiul hotărârii adunării generale a proprietarilor, președintele asociației de proprietari semnează contractul de mandat și solicită, în scris, coordonatorului local înscrierea în programul local.

(2) Solicitarea asociației de proprietari este însoțită de documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modelul-cadru al solicitării privind înscrierea în programul local și modelul listei proprietarilor din imobil sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6. Modificări (1)

(3) Coordonatorul local centralizează solicitările asociațiilor de proprietari și întocmește programul local.

(4) Programul local cuprinde date și informații privind blocurile de locuințe inventariate, precum și solicitările asociațiilor de proprietari de includere în program și stadiul acțiunilor întreprinse.

(5) Coordonatorul local actualizează lunar programul local.

SECȚIUNEA a 4-a Etapa a IV-a - Proiectarea lucrărilor de intervenție

Art. 7. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează printr-un singur contract de servicii, atribuit printr-o procedură unică de achiziție publică.

(2) Caietul de sarcini al procedurii de atribuire a contractului de servicii privind executarea lucrărilor de intervenție conține în mod obligatoriu următoarele cerințe:

a) efectuarea expertizei tehnice;

b) înștiințarea, după caz, a coordonatorului local asupra necesității efectuării lucrărilor de reparații/consolidări care condiționează executarea lucrărilor de intervenție;

c) efectuarea auditului energetic, cu elaborarea certificatului de performanță energetică a blocului de locuințe, corespunzător stării tehnice inițiale, precum și după realizarea lucrărilor de intervenție;

d) elaborarea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție;

e) elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea avizelor și acordurilor necesare emiterii autorizației de construire;

f) întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și verificarea acestora pentru respectarea cerinței esențiale "rezistență mecanică și stabilitate", precum și pentru respectarea cerinței esențiale "securitate la incendiu"; Modificări (1)

g) elaborarea caietului de sarcini aferent documentației de atribuire de către coordonatorul local a contractului pentru executarea lucrărilor de intervenție;

h) asigurarea asistenței tehnice pe perioada executării lucrărilor de intervenție, inclusiv participarea la inspecție în fazele determinante;

i) elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, precum și punerea la dispoziția coordonatorului local a certificatului de performanță energetică corespunzător blocului de locuințe izolat termic.

(3) Contractul de servicii prevede în mod expres obligativitatea efectuării plăților numai după finalizarea și recepția de către coordonatorul local a fiecărei faze cerute și înscrise în contract.

Art. 8. -

(1) Prima fază a proiectării lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe este expertizarea tehnică pentru analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe cuprins în programul local.

(2) Expertiza tehnică se realizează de către un expert tehnic, persoană fizică atestată pentru cerința esențială "rezistență mecanică și stabilitate". Modificări (1)

(3) Conținutul-cadru al expertizei tehnice este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 9. -

(1) În cazul în care expertiza tehnică nu prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, se trece la cea de-a doua fază a proiectării lucrărilor de intervenție, respectiv la efectuarea auditului energetic.

(2) Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul I, specialitatea construcții și/sau construcții și instalații. Modificări (1)

(3) Conținutul-cadru al auditului energetic este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 10. -

(1) După efectuarea auditului energetic se trece la cea de-a treia fază a proiectării lucrărilor de intervenție, și anume la întocmirea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție.

(2) Conținutul-cadru al documentației de avizare pentru lucrările de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 11. -

(1) După elaborarea documentației de avizare prevăzute la art. 10, coordonatorul local propune spre aprobare consiliului local, în condițiile legii, indicatorii tehnico-economici pentru fiecare obiectiv de investiții. Modificări (3)

(2) Indicatorii tehnico-economici aprobați stau la baza completării, prin act adițional, a contractului de mandat cu valoarea și durata executării lucrărilor de intervenție, precum și cu sumele aferente cotelor de participare la finanțarea acestora, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) După aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, coordonatorul local notifică asociația de proprietari cu privire la aprobarea acestora și transmite semnat, în două exemplare originale, proiectul actului adițional la contractul de mandat.

(2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociației de proprietari documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și indicatorii tehnico-economici, cu specificarea cotei-părți ce revine asociației de proprietari pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție, precum și a duratei de execuție a acestora. Modificări (1)

(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 10.

Art. 13. -

(1) Președintele asociației de proprietari notificate afișează la avizierul asociației notificarea și proiectul actului adițional la contractul de mandat și convoacă, în condițiile legii, adunarea generală a proprietarilor.

(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăște, cu acordul majorității proprietarilor, semnarea actului adițional la contractul de mandat de către președintele asociației de proprietari pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție și stabilește cota de participare la fondul de reparații ce revine fiecărui proprietar, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.

(3) În termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării, președintele asociației de proprietari transmite coordonatorului local actul adițional la contractul de mandat, semnat și însoțit de hotărârea adunării generale a proprietarilor.

(4) Netransmiterea actului adițional la contractul de mandat coordonatorului local, semnat, în termenul prevăzut la alin. (3), conduce la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociația de proprietari.

(5) În cazuri temeinic motivate, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit, cu acordul scris al coordonatorului local, cu cel mult 15 zile lucrătoare. La expirarea celor 15 zile lucrătoare, contractul de mandat se reziliază, în condițiile în care președintele asociației de proprietari nu transmite coordonatorului local, semnat, actul adițional la contractul de mandat.

(6) Modelul hotărârii adunării generale a asociației de proprietari este prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 14. -

După semnarea și transmiterea actului adițional la contractul de mandat, coordonatorul local emite autorizația de construire și se trece la faza a patra a proiectării lucrărilor de intervenție, și anume la întocmirea și verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și la elaborarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului de execuție.

SECȚIUNEA a 5-a Etapa a V-a - Executarea lucrărilor de intervenție

Art. 15. - Modificări (1)

Contractarea executării lucrărilor de intervenție se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 16. -

(1) Materialele și sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenție trebuie să fie însoțite de declarațiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificațiile tehnice recunoscute în condițiile legii.

(2) Declarațiile de conformitate se anexează la documentele ce completează cartea tehnică a construcției.

Art. 17. -

Coordonatorii locali, asociațiile de proprietari și executanții lucrărilor de intervenție sunt obligați să ia toate măsurile tehnico-organizatorice și financiare care le revin, potrivit legii, pentru continuarea lucrărilor conform graficului de execuție stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobați și în durata de execuție stabilită prin autorizația de construire.

Art. 18. -

(1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție se realizează prin diriginți de șantier autorizați conform legislației în vigoare. Obligațiile și răspunderile diriginților de șantier sunt cele prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

(2) Programul de control al executării lucrărilor de intervenție cuprinde inspecția în următoarele faze determinante:

a) inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de locuințe pregătite în vederea aplicării sistemului termoizolant;

b) inspecția suprafețelor exterioare ale anvelopei blocului de locuințe privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzător specificației producătorului.

SECȚIUNEA a 6-a Etapa a VI-a - Recepția la terminarea lucrărilor și eliberarea certificatului de performanță energetică, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire

Art. 19. -

La terminarea lucrărilor de intervenție, coordonatorul local organizează recepția la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari, și pune la dispoziția acesteia certificatul de performanță energetică a blocului de locuințe, cu evidențierea consumului anual specific pentru încălzire al blocului de locuințe izolat termic.

Art. 20. -

Recepția finală se organizează de către coordonatorul local, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 3 ani, cu participarea reprezentantului desemnat al asociației de proprietari.

CAPITOLUL III Finanțarea lucrărilor de intervenție din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Fundamentarea necesarului de alocații de la bugetul de stat

Art. 21. -

Autoritățile administrației publice locale centralizează blocurile de locuințe cu indicatori tehnicoeconomici aprobați conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 12 și incluse în programele locale, pe care le înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (1)

Art. 22. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței examinează centralizatoarele cu blocurile de locuințe care au indicatori tehnico-economici aprobați și sunt cuprinse în programul local, fundamentează și prezintă Ministerului Finanțelor Publice propunerile pentru includerea în proiectul bugetului de stat a sumei necesare pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție în condițiile prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modificări (1)

Art. 23. -

În limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței repartizează și comunică coordonatorilor locali sumele aprobate pentru finanțarea de la bugetul de stat a executării lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

Art. 24. -

În limita sumelor aprobate pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței definitivează lista de priorități a blocurilor de locuințe și elaborează programul național privind executarea lucrărilor de intervenție, care se aprobă prin ordin al ministrului. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței Modificări (1)

Art. 25. -

Coordonatorul local asigură cu prioritate, din bugetul local, cota-parte ce îi revine pentru executarea și finalizarea lucrărilor de intervenție potrivit prevederilor art. 13 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, pentru blocurile de locuințe cuprinse în programul național multianual. Modificări (2)

Art. 26. -

Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenție prezintă coordonatorului local, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situația lucrărilor executate și situația de plată lunară, verificate și avizate conform legislației specifice în vigoare.

Art. 27. -

Coordonatorul local aprobă decontul justificativ întocmit conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 13 și îl înregistrează, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (1)

Art. 28. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: Modificări (1)

a) examinează deconturile justificative;

b) întocmește nota de fundamentare, conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 14, în vederea deschiderii de credite bugetare;

c) solicită Ministerului Finanțelor Publice deschiderea de credite bugetare privind plata de la bugetul de stat, în condițiile art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, a cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

Art. 29. -

În limita creditelor bugetare deschise, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței virează sumele aprobate în contul de venituri al bugetului local 21.42.02.12 "Venituri ale bugetului local - Subvenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Modificări (1)

Art. 30. -

(1) Concomitent cu transmiterea lunară a decontului justificativ la Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, coordonatorul local solicită fiecărei asociații de proprietari virarea sumei corespunzătoare cotei-părți de participare pentru lucrările executate în luna precedentă, înaintându-se, în copie, factura emisă de contractorul executării lucrărilor de intervenție și situația de lucrări executate, verificată și avizată conform legislației specifice. Modificări (1)

(2) Asociația de proprietari virează suma prevăzută la alin. (1), până la data de 25 a lunii în curs, unității administrativteritoriale în contul de sume de mandat deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. Modificări (1)

Art. 31. -

Pentru finanțarea executării lucrărilor de intervenție, coordonatorii locali deschid la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.02.40 "Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe", în care se virează sumele corespunzătoare primite din alocații de la bugetul de stat, sumele prevăzute cu această destinație în bugetul local și sumele aferente cotei-părți de participare ce revine fiecărei asociații de proprietari, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modificări (1)

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Sumele din alocații de la bugetul de stat și din fondul de reparații al asociației de proprietari se virează de coordonatorul local în contul prevăzut la art. 31, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării acestora în conturile prevăzute la art. 29 și art. 30 alin. (2).

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în contul prevăzut la art. 31, coordonatorul local virează sumele în conturile contractorilor nominalizați în deconturile justificative.

Art. 33. -

Coordonatorii locali răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat, precum și a celor primite de la asociațiile de proprietari pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție.

Art. 34. -

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanțarea executării lucrărilor de intervenție neutilizate până la închiderea anului se restituie la bugetul de stat.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 35. -

(1) Înainte de efectuarea recepției finale, coordonatorul local preia toate documentele de la contractorii proiectării și, respectiv, ai executării lucrărilor de intervenție și le predă asociației de proprietari, împreună cu actele de recepție, în vederea completării cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Documentele necesare pentru completarea cărții tehnice a construcției se predau asociației de proprietari pe bază de proces-verbal și sunt prevăzute în anexa nr. 15.

Art. 36. -

Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

Județul ........................

Municipiul/Orașul/Comuna ........../Sectorul ...... al municipiului București

FIȘA TEHNICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE
nr. ....... din .............*)

*) Numărul și data înregistrării fișei tehnice la autoritatea administrației publice.

1. Identificare generală:

Adresa blocului de locuințe: str. ............. nr. ......, bl. ....., cartier/cvartal ...........
Zona climatică:

2. Date generale tehnice:

Anul construirii:
Perioada de proiectare:
Tipul proiectului: unicat, tip, refolosibil
Regimul de înălțime: (S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă)
Aria construită: (m2)
Aria desfășurată: (m2)
Aria utilă: (m2)
Nr. total apartamente: din care:
1 cameră ........................
2 camere ........................
3 camere ........................
4 camere ........................
5 camere ........................
Spații cu altă destinație (la parter/mezanin, după caz): DA/NU
Număr și tip tronsoane (de capăt, de mijloc): ........................

3. Alcătuirea generală constructivă și de arhitectură

Subsol:
[] tehnic vizitabil
[] canal termic
[] spații cu altă destinație decât cea de locuință
Forma în plan:
[] simetrică
[] nesimetrică
Poziția în ansamblu:
[] Izolată
[] Cu vecinătăți
Terasa:
[] Circulabilă
[] Necirculabilă
[] Acoperiș tip șarpantă
Structura anvelopei opace (pereții exteriori):
[] Cărămidă plină (37,5 cm);
[] Cărămidă cu goluri (37,5 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (27 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vată minerală (vm) (22 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA GBN (27 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și polistiren expandat (polist.) (27 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vm (27 cm);
[] Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (30 cm);
[] Alta: .................................................................
Structura de rezistență:
- verticală:
[] Zidărie simplă;
[] Zidărie cu stâlpișori și centuri de beton armat;
[] Grinzi și stâlpi de beton armat;
[] Cadre din beton armat;
[] Pereți structurali din beton armat monolit;
[] Panouri mari prefabricate;
[] Structură mixtă (cadre și pereți structurali);
- orizontală:
[] Planșee din beton armat monolit;
[] Planșee din beton armat prefabricat.
Instalația interioară de încălzire:
[] Sistem de încălzire districtuală;
[] Centrală termică de bloc care utilizează:
[] gaz metan;
[] combustibil lichid (CLU, motorină):
[] lemn;
[] cărbune;
[] Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporție de ........% din numărul total de apartamente.
Întocmit
.................................................. (numele și prenumele persoanei desemnate de coordonatorul local să completeze fișa tehnică)

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

- model -

Județul ........................

Municipiul/Orașul/Comuna ........./Sectorul .... al municipiului București

Către
Asociația de proprietari
localitatea ..........., județul/sectorul ........., str. ..............
nr. ........, bl. ........., cod poștal ...................

Dnei/Dlui Președinte
ÎNȘTIINȚARE

În aplicarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin prezenta vă înștiințăm asupra posibilității de înscriere în programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Modificări (2)

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin realizarea unor lucrări de izolare termică a blocurilor de locuințe, are ca efect reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, respectiv reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, se realizează și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Prin actul normativ sus-menționat se stabilesc:

- lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990; Modificări (1)

- etapele necesare realizării lucrărilor de intervenție;

- modul de finanțare a lucrărilor de intervenție;

- obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și ale asociațiilor de proprietari.

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție menționate anterior se asigură astfel:

a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței; Modificări (1)

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Anexat la prezenta înștiințare vă transmitem contractul de mandat, semnat, în două exemplare originale.

Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociația de proprietari în vederea stabilirii măsurilor și acțiunilor ce se impun în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe. Modificări (1)

În cazul în care solicitați înscrierea în programul local privind creșterea performanței energetice și semnați contractul de mandat anexat, după aprobarea conform legii a indicatorilor tehnico-economici veți fi notificat/notificată asupra valorii investiției și a sumelor corespunzătoare cotei ce revine asociației de proprietari.

În cazul în care veți fi de acord cu valoarea investiției, va trebui să transmiteți, semnat, actul adițional la contractul de mandat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la notificare.

Vă rugăm să afișați contractul de mandat și prezenta înștiințare la avizierul asociației și să convocați, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî asupra înscrierii în programul local, precum și asupra semnării contractului de mandat de către președintele asociației de proprietari.

Înscrierea în programul local se face prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local, însoțită de:

- contractul de mandat semnat de ambele părți;

- hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociației de proprietari, cu acordul majorității proprietarilor; Modificări (1)

- lista proprietarilor din imobil.

Primar (coordonator local),
..............................................
(numele și semnătura)
L.S.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

- conținut-cadru -

CONTRACT DE MANDAT*)
Nr. ........./..........

*) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime și obligatorii, părțile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.

Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în baza înștiințării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/orașul/comuna/sectorul ........ al municipiului București) nr. ............. din data ...... și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ........................ nr. .............. din data ........ .

Prezentul contract se încheie între următoarele părți:

1. Municipiul/Orașul/Comuna ............../Sectorul ... al municipiului București, cu sediul în localitatea/sectorul......, județul/municipiul București ....................., str. .................. nr. ...., telefon ..................., fax, reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

și

2. Asociația de proprietari ......................., cu sediul în localitatea .................., județul ..../sectorul ......., str. ........................ nr. ...., bl. ......, telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la ................................, cod fiscal ............................................., reprezentată prin dna/dnul ..............................., în calitate de președinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria ......... nr. ....................., eliberat de ....................... la data de ................................, domiciliată/domiciliat în (localitatea) ......................................., str. ............... nr. .........., bl. .........., sc. ......, et. ......, ap. ........, sectorul/județul .................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) .................... în (localitatea) ............................., sectorul/județul ............., fiica/fiul lui ......................... și a/al ...................., cod numeric personal .................................. în calitate de mandant.

CAPITOLUL I Obiectul contractului

Art. 1. -

Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociația de proprietari (mandant), beneficiar al investiției, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească și să efectueze, în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile și acțiunile ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe.

CAPITOLUL II Obligațiile părților contractante

Art. 2. -

Obligațiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele:

a) să elaboreze documentația de atribuire a contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție;

b) să organizeze procedurile de achiziție publică, să semneze și să gestioneze contractele de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de intervenție;

c) să asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

d) să notifice mandantului documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și indicatorii tehnico-economici care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adițional, cu valorile și durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare ale celor două părți;

e) să transmită mandantului actul adițional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenție, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor și durata de execuție a lucrărilor de intervenție;

f) să contracteze executarea lucrărilor de intervenție după semnarea actului adițional la contractul de mandat;

g) să emită certificatul de urbanism, autorizația de construire și ordinul de începere a lucrărilor;

h) să organizeze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

i) să predea mandantului documentația legală pentru completarea cărții tehnice a construcției;

j) să deschidă un cont separat în numele unității administrativ-teritoriale la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru finanțarea execuției lucrărilor de intervenție, în condițiile legii;

k) să efectueze plata lucrărilor de intervenție executate, în cotele și în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, conform documentelor de plată;

l) să solicite mandantului virarea sumei aferente părții ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate;

m) să desfășoare orice acțiuni necesare executării în condiții de eficiență a lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe;

n) să înștiințeze mandantul asupra existenței oricărei situații de natură să îi prejudicieze interesele, precum și asupra acțiunilor întreprinse.

Art. 3. -

Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terților.

Art. 4. -

Obligațiile mandantului (asociația de proprietari) sunt următoarele:

A. Obligațiile membrilor asociației de proprietari sunt:

a) să își însușească valorile și durata de execuție cuprinse în documentația de avizare pentru lucrările de intervenție și în indicatorii tehnico-economici;

b) să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze actul adițional la contractul de mandat;

c) să constituie suma necesară cofinanțării corespunzătoare cotei-părți prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009;

d) să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală.

B. Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

a) să informeze membrii asociației de proprietari, prin afișarea la avizierul asociației a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar;

b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor imediat după primirea de la mandatar a documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la cunoștință a valorilor și a duratei de execuție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor:

- lucrările de intervenție fundamentate în documentația de avizare a lucrărilor de intervenție;

- cuantumul sumei necesare cofinanțării executării lucrărilor de intervenție, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009;

- cotele de participare la fondul de reparații stabilite în sarcina fiecărui proprietar, direct proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanțării executării lucrărilor de intervenție;

d) să semneze și să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrătoare, actul adițional la prezentul contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenție;

e) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrărilor de intervenții executate.

Art. 5. -

Mandantul nu poate solicita modificări ale proiectului în baza căruia s-a emis autorizația de construire.

Art. 6. -

În cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația de avizare, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.

CAPITOLUL III Termenul contractului

Art. 7. -

(1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

(2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepție finală.

CAPITOLUL IV Încetarea contractului

Art. 8. -

Prezentul contract încetează de plin drept, fără somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului;

b) mandantul hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștință a documentației de avizare pentru lucrările de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici;

c) la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe nr. ...... .

CAPITOLUL V Forța majoră

Art. 9. -

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art. 10. -

Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art. 11. -

Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 12. -

Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 13. -

Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VI Notificări

Art. 14. -

În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 15. -

În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 16. -

Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

Art. 17. -

Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la articolele precedente.

CAPITOLUL VII Litigii

Art. 18. -

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

CAPITOLUL VIII Clauze finale

Art. 19. -

(1) În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 20. -

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 21. -

Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din data de ........ (în original);

- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuințe.

Art. 22. -

Prezentul contract de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autoritățile administrației publice locale în condițiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 și nerecuperate de la mandatar (asociațiile de proprietari) până la recepția finală a lucrărilor de intervenție executate.

Art. 23. -

Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 24. -

Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 25. -

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 26. -

Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Mandant (asociația de proprietari, prin președinte), ....................................... Mandatar (coordonator local, primar), .......................................
(numele și semnătura) L.S. (numele și semnătura) L.S.
Nr. ............. din data ............... Nr. ............. din data ..................

ANEXĂ la contractul de mandat

ACT ADIȚIONAL Nr. 1*)
la Contractul de mandat nr. ................/...

*) Prezentul act adițional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime și obligatorii, părțile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.

Prezentul act adițional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil și ale art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în baza notificării primarului (coordonator local) al .......... (municipiul/orașul/comuna/sectorul ... al municipiului București) nr. ............. din data ................ și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............................................................ nr. .............. din data ........ .

Prezentul act adițional se încheie între următoarele părți:

1. Municipiul/Orașul/Comuna ...................../Sectorul ........ al municipiului București, cu sediul în localitatea ........................, județul/sectorul ................, str. .................. nr. ........, telefon ..................., fax .................., reprezentat de dna/dnul ........................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,

și

2. Asociația de proprietari .................., cu sediul în localitatea ........................................, județul/sectorul ...................., str. ............................................. nr. ............., bl. ..................., telefon ..................., fax ..................., cont IBAN .......................... deschis la .........................., cod fiscal ................., reprezentată prin dna/dnul .........................., în calitate de președinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ...... seria .......... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de .............., domiciliată/domiciliat în (localitatea) .............................., str. ................................................. nr. .............., bl. .........., sc. .........., et. .........., ap. .........., sectorul/județul ..............................., născută/născut la data de (ziua, luna, anul) ............................ în (localitatea) ..................., sectorul/județul ............., fiica/fiul lui ............. și a/al ...................., cod numeric personal ..................................., în calitate de mandant.

Art. 1. -

Obiectul prezentului act adițional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociația de proprietari) pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe.

Art. 2. -

(1) Mandantul a luat act de conținutul documentației de avizare pentru lucrările de intervenție, de indicatorii tehnico-economici aprobați, aferenți blocului de locuințe situat în ............, precum și de durata de execuție a lucrărilor și cota-parte ce revine asociației de proprietari pentru finanțarea executării lucrărilor.

(2) Mandantul își exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenție și aprobă constituirea sumei necesare cofinanțării corespunzătoare cotei-părți prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 și aprobă executarea lucrărilor de intervenție.

Art. 3. -

(1) Valoarea lucrărilor de intervenție este de ......... mii lei.

(2) Cota-parte ce revine asociației de proprietari este de ........ mii lei.

(3) Durata de executare a lucrărilor de intervenție este de .... luni.

Art. 4. -

Cofinanțarea în cuantum de .......... se constituie prin contribuții ale proprietarilor la fondul de reparații al asociației de proprietari direct proporțional cu cota-parte indiviză deținută.

Art. 5. -

Mandantul (asociația de proprietari) îl mandatează pe mandatar (coordonatorul local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) și în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

Art. 6. -

Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părți ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.

Art. 7. -

Prezentul act adițional completează Contractul de mandat nr ...... încheiat în data de ............ .

Art. 8. -

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Mandant, (Asociația de proprietari, prin președinte), ....................................... Mandatar, (coordonator local, primar), .......................................
(numele și semnătura) L.S. (numele și semnătura) L.S.
Nr. ............. din data .................. Nr. ............. din data ..................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (1)

- model -

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea .....................

Județul (sectorul) .............................

Str. ................... nr. ......, bl. .........., codul poștal ................, codul de înregistrare fiscală: ......................

HOTĂRÂREA
Adunării generale a proprietarilor
nr. ............ din data de ........................

În baza Înștiințării municipiului/orașului/comunei ............../ sectorului .... al municipiului București nr. ......... din ...............,

luând cunoștință de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și de conținutul contractului de mandat afișat la avizierul Asociației de proprietari începând cu data de .................,

Adunarea generală a proprietarilor, în ședința ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezența a .............. membri din totalul de .................. membri ai asociației,

HOTĂRĂȘTE:

înscrierea Asociației de proprietari din localitatea ......................., județul/sectorul ........., str. ................. nr. ......, bl. ...., codul poștal ..................., codul de înregistrare fiscală ....., în Programul local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.

Drept care îl împuternicește pe președintele asociației de proprietari, dna/dnul ........................, să semneze, în numele și pentru fiecare dintre proprietarii înscriși în lista anexată, contractul de mandat transmis de către coordonatorul local și să solicite în scris acestuia înscrierea în programul local.

Prezenta hotărâre se afișează la avizierul asociației de proprietari și va însoți documentația ce urmează a fi transmisă coordonatorului local.

Președinte, ........................................
(numele și semnătura) L.S.
Contrasemnează:
Secretarul Asociației de proprietari .........................
Comitetul executiv al Asociației de proprietari ..............

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

- model-cadru -

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ......................, județul (sectorul) ..............

Str. ................. nr. ......., bl. ............

Codul fiscal ........................................

Nr. ........................../.............................

Către
Municipiul/Orașul/Comuna ....................../Sectorul ...
al municipiului București

SOLICITARE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAMUL LOCAL

Domnule Primar,

Ca urmare a Înștiințării dumneavoastră nr. ........... din .................. cu privire la posibilitatea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Modificări (1)

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Modificări (1)

în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociației de proprietari prin Hotărârea nr. ........... din data de .........,

Asociația de proprietari din localitatea .........................., județul/sectorul ..............., str. ................. nr. ......., bl. ............, codul fiscal ........................................, codul poștal ............., prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuințe de la adresa susmenționată în programul local, în condițiile și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modificări (1)

În susținerea cererii se anexează:

- hotărârea adunării generale a proprietarilor;

- lista proprietarilor și destinația spațiilor din clădire;

- contractul de mandat semnat de ambele părți.

Președinte, .......................................
(numele și semnătura)
L.S.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

- model -

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ......................, județul (sectorul) .........

Str. ................. nr. ......., bl. .......

Codul poștal ............... codul fiscal ...............

Nr. ............... din ..........................

LISTA PROPRIETARILOR*)- situație la data de ............... -

*) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ...... din ............. .

Asociația de proprietari, prin președintele acesteia, declară următoarele:

Nr. crt. Nr. apartament Proprietar Suprafața utilă în proprietate individuală - m2 - Cota-parte indiviză din proprietatea comună - % - Observații
Numele și prenumele
0 1 2 3 4 5
1
n
TOTAL 100% X
Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Președinte, ....................................... Administrator, .............................. .
(numele și semnătura) (numele și semnătura)
L.S

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice Modificări (1)

- conținut-cadru -

EXPERTIZA TEHNICĂ

1. Scopul

Analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistență mecanică și stabilitate" în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru izolarea termică a blocului de locuințe ................. din localitatea ..........................., județul/ sectorul ........, str. ............... nr ...... Modificări (1)

Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic .................................................................... (numele și prenumele) atestat pentru cerința esențială ............... (rezistență mecanică și stabilitate), posesor al Certificatului de atestare seria ................... nr. ................................ . Modificări (1)

2. Metoda de investigare

Metoda de evaluare calitativă E1*) (conform Normativului pentru proiectare antiseismică, Indicativ P100-92, cap. 11 și 12, revizuite în anul 1996)

3. Conținutul expertizei tehnice:

a) imagini foto ale anvelopei blocului și, după caz, ale avariilor constatate la elementele structurale;

b) descrierea blocului de locuințe din punct de vedere:

(i) arhitectural;

(ii) al structurii de rezistență;

(iii) funcțional;

c) analiza comportării în timp la acțiuni seismice a blocului de locuințe și, după caz, la evenimente accidentale - explozii, incendii, tasări, care pot afecta stabilitatea blocului de locuințe și/sau condiționează realizarea măsurilor de izolare termică a anvelopei acestuia, luându-se în considerare:

(i) condițiile locale ale amplasamentului;

(ii) perioada de proiectare/execuție a clădirii;

(iii) starea tehnică actuală a elementelor de construcție - fundație, stâlpi, grinzi, diafragme -, inclusiv ale anvelopei blocului - partea opacă, partea vitrată, balcoane, atice, terase/șarpante, socluri, trotuare de protecție etc.;

d) aprecieri asupra nivelului de confort și uzură al blocului;

e) descrierea lucrărilor de intervenție executate în trecut, motivul și tipul intervenției (reparații, reconstrucție, consolidări ca urmare a avariilor provocate de seisme, tasări, coroziune, accidente tehnice -, transformare, extindere în plan, supraetajare etc.).

4. Concluzii și recomandări:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

NOTĂ:

1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, contractorul proiectării lucrărilor de intervenție informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.

2. În cazul în care expertul tehnic se pronunță asupra necesității consolidării structurii blocului de locuințe, coordonatorul local dispune, în condițiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situație în care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuințe, cu plata corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate și, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociația de proprietari.

Data ............

Întocmit Expert tehnic atestat,
................................. (numele și prenumele) L.S.

*) Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Acțiunea de evaluare este precedată de culegerea informațiilor necesare în acest scop vizând calitatea concepției de realizare a construcției și a proiectului pe baza căruia s-a construit clădirea, calitatea execuției și a materialelor puse în operă și starea de afectare fizică a construcției.

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice Modificări (1)

- conținu-cadru -

AUDITUL ENERGETIC

1. Informații generale privind blocul de locuințe ......................... - conform anexei la certificatul de performanță energetică al clădirii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor - partea a III-a "Auditul și certificatul de performanță a clădirii", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007.

2. Evaluarea performanței energetice a blocului de locuințe

(Se utilizează Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007.)

Auditul energetic se efectuează de către un auditor energetic pentru clădiri .......................(numele și prenumele) atestat gradul I, specialitatea ............... (construcții/construcții și instalații), posesor al Certificatului de atestare seria ......... nr. .......... .

3. Certificatul de performanță energetică*)

*) Se completează certificatul de performanță energetică al blocului de locuințe, corespunzător stării inițiale.

4. Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 și an, în condiții de eficiență economică Modificări (1)

5. Analiza eficienței economice a lucrărilor de intervenție

Date necesare:

costul unității de căldură nesubvenționat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), în cazul racordării blocului de locuințe la sistemul centralizat de încălzire;
costul specific al fiecărei lucrări de intervenție, cu indicarea surselor de informare (lei/m2);

estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenție (pentru fiecare lucrare de intervenție în parte).

Date de calcul și rezultate obținute:

Măsuri (conform pct. 4) Costul specific (lei/m2) Costul lucrărilor de intervenție (mii lei) Economie de energie (kWh/an) Durata de recuperare a investiției, N(R) (ani)
a) ................
b) ................
c) ................
d) ................

6. Concluzii: ...............................................................

7. Recomandări: ..........................

(măsuri recomandate în sarcina proprietarilor pentru:

- adaptarea și reglarea sistemului de încălzire al blocului de locuințe la necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenție la anvelopa blocului de locuințe;

- scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum și iluminat;

- menținerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spațiilor ocupate.)

NOTĂ:

Se realizează calculul transferului de masă prin elementele de construcție pentru blocul de locuințe izolat termic (verificarea asigurării confortului termic interior din punct de vedere termotehnic și evitarea apariției condensului pe elementele anvelopei blocului de locuințe).

În scopul atingerii țintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/m2 arie utilă și an, se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante cu rezistența termică unidirecțională de minimum:

- pereți exteriori - 2,5 m2 K/W;

- soclu și, după caz, pereții verticali ai subsolului tehnic - 2,5 m2 K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

- terasa/planșeul peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei - 3,5 m2 K/W și prezintă permeabilitate foarte redusă în raport cu apa;

- planșeul peste subsol/canal termic (în cazul în care prin proiectarea blocului de locuințe sunt prevăzute apartamente la parter) - 1,25 m2 K/W;

- ferestre și uși exterioare performante energetic, dotate cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută).

Data ....................

Întocmit Auditor energetic pentru clădiri,
....................................... (numele și prenumele) L.S.

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice Modificări (1)

- conținut-cadru -

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE
pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe

A. Piese scrise

A.1. Date generale:

1. identificarea blocului de locuințe: _______________________;
2. localitatea: _______________________;
3. titularul investiției: _______________________;
4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: _______________________;
5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: _______________________;
6. date tehnice: - anul construirii _______________________;
- regim de înălțime _______________________;
- număr apartamente _______________________;
- aria utilă totală - m2 _______________________;
- sistem constructiv anvelopă _______________________.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existentă a blocului de locuințe:

1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale: Modificări (1)

- rezistență mecanică și stabilitate _______________________________;

- economie de energie și izolare termică ___________________________;

1.2. valoarea de inventar a blocului de locuințe: ________-_______mii lei.

2. Concluziile expertizei tehnice și auditului energetic

2.1. expertiza tehnică:
a) elaborator-expert tehnic: Numele și prenumele___________________
Certificat de atestare: seria ___ nr. ______ domeniul construcții civile, cerința A1
b) concluzii: _____________________________________________
2.2. auditul energetic:
a) elaborator-auditor energetic: Numele și prenumele__________________
Certificat de atestare: seria ___ nr. ____, gradul I, specialitatea C/C + I
b) concluzii:
Lucrări de intervenție [prevăzute la art.4 lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009] Costul estimat al lucrărilor de intervenție (lei) Economie de energie (kWh/an) Durata de recuperare a investiției (ani)
a)
b)
c)
d)
TOTAL
Modificări (1)

A.3. Datele tehnice ale investiției

1. Descrierea lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009): Modificări (1)

- izolarea termică a pereților exteriori: _________________;

- înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic: ________________;

- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: ____________________;

- izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: ______________________.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009): Modificări (1)

- lucrări de demontare și remontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe: ______________________;

- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei: __________________________.

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009): Modificări (1)

- lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție: _________________________;

- lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale blocului de locuințe: _____________.

A.4. Durata de realizare și etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție (luni)

A.5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totală a investiției

(în prețuri - luna ... anul ....,

1 euro = ...... lei, cursul Băncii Naționale a României la data de .........)

Total: _________ mii lei,

din care:

construcții-montaj (C + M) _________ mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)

2. Detalierea valorii totale a investiției se realizează pe structura devizului general prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, astfel:

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului:
1.3 . Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, după demontarea schelelor _________ mii lei
Total cap. 1: _________ mii lei
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
3.2 . Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații _________ mii lei
3.3 . Proiectare și inginerie - total: din care: _________ mii lei
3.3.1. expertiza tehnică _________ mii lei
3.3.2. auditul energetic și elaborarea certificatului de performanță energetică aferent situației existente a blocului de locuințe _________ mii lei
3.3.3. documentația de avizare a lucrărilor de intervenție _________ mii lei
3.3.4. documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție _________ mii lei
3.3.5. proiectul tehnic _________ mii lei
3.3.6. verificarea tehnică la cerința esențială "rezistență mecanică și stabilitate", precum și la cerința esențială "securitate la incendiu" a documentației tehnice și a proiectului tehnic _________ mii lei
3.3.7. detaliile de execuție _________ mii lei
3.4 . Organizarea procedurilor de achiziție - total: din care: _________ mii lei
3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenție _________ mii lei
3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenție _________ mii lei
3.6 . Asistența tehnică - total: _________ mii lei
din care:
3.6.1. asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și elaborarea certificatului de performanță energetică al blocului de locuințe izolat termic _________ mii lei
3.6.2. plata dirigintelui de șantier _________ mii lei
Total cap. 3: _________ mii lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază:
4.1 . Construcții și instalații _________ mii lei
Total cap. 4: _________ mii lei
Cap. 5 - Alte cheltuieli:
5.1 . Organizare de șantier
5.1.1. lucrări de construcții _________ mii lei
5.3 . Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din cheltuielile înscrise la
cap./subcap. 1.3, 3 și 4 ale devizului general) _________ mii lei
Total cap. 5: _________ mii lei
Modificări (1)

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

1. Indicatori valorici
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, din care: _________ mii lei
construcții-montaj (C + M) _________ mii lei
(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general) _________ mii lei
1.2. investiția specifică (construcții-montaj/aria utilă a blocului) ____ mii lei/m2 (a.u.)
2. Indicatori fizici
2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție ____________ luni
2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor) 3 ani
2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică ____________ ani
2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic __ kwh/m2 (a.u.) și an
2.5. economia anuală de energie: _________ kwh/an
în tone echivalent petrol ____________ tep
2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 ______ kg CO2/an
3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M în mii lei

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de construcții-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

1. buget de stat: 50% din C+M _________ mii lei
2. buget local: 30% din C+M _________ mii lei
3. fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M _________ mii lei

A.8. Avize și acorduri

1. Certificatul de urbanism

2. Acordul deținătorilor de utilități pentru realizarea lucrărilor de intervenție:

- gaz metan;

- energie electrică;

- telecomunicații.

B. Piese desenate

1. Plan general de amplasare a blocului de locuințe în localitate - scările 1:2000 - 1:500

2. Planșe cu planuri, secțiuni și elevații, pe specialități necesare executării lucrărilor de intervenție - situație existentă și situație propusă - scara recomandată 1:100.

Contractorul proiectării lucrărilor de intervenție, _________________ L.S.
Expert tehnic atestat, _________________ L.S. Auditor energetic pentru clădiri, _________________ L.S.

Data _________________

OPISUL
documentelor anexate la documentația de avizare pentru
lucrări de intervenție

1. [ ] Devizul general al investiției

2. [ ] Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

3. [ ] Certificatul de urbanism

4. [ ] Aviz energie electrică

5. [ ] Aviz gazul metan

6. [ ] Aviz telecomunicații

7. [ ] Raportul de expertiză tehnică

8. [ ] Raportul de audit energetic

9. [ ] Certificatul de performanță energetică

10. [ ] Planșe

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice Modificări (1)

- model -

Județul ........................

Municipiul/Orașul/Comuna ............./Sectorul .... al municipiului București

Către

Asociația de proprietari
localitatea ......................., județul/sectorul .............,
str. ................. nr. ...., bl. ....., codul poștal .............

NOTIFICARE

În aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Modificări (1)

prin prezenta vă notificăm:

Consiliul Local al ....... (municipiului, orașului, comunei, sectorului ... al municipiului București) a aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de intervenții din str. .................. nr. ........., bl. ..............., corespunzători lucrărilor de intervenție ce urmează a fi executate pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Indicatorii tehnico-economici aprobați cuprind:

1. indicatori valorici:

- valoarea totală a investiției: .... mii lei, din care construcții-montaj (C+M): .... mii lei, din care:

- cota-parte ce revine asociației de proprietari, din fondul de reparații: ... mii lei, conform art. 13 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modificări (1)

2. indicatori fizici:

- durata de execuție a lucrărilor de intervenție: .... luni;

- economia de energie anuală: .... kWh/an;

3. datele tehnice ale investiției:

- descrierea lucrărilor de bază: lucrări de intervenție finanțabile în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009; Modificări (1)

- descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de bază: lucrări de intervenție finanțabile în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 4 lit. e) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009; Modificări (1)

- descrierea lucrărilor suplimentare justificate din punct de vedere tehnic, finanțabile în condițiile și cu respectarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009. Modificări (1)

Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adițional la Contractul de mandat nr. ........... din ................., în care este prevăzută schema de finanțare, în vederea semnării și transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei.

Vă rugăm să afișați aceste documente la avizierul asociației de proprietari și să convocați, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî și semna actul adițional la contractul de mandat de către președintele asociației de proprietari.

Primar (coordonator local), ..............................................
(numele și semnătura) L.S.

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice Modificări (1)

- model -

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Localitatea ...........................................

Județul (sectorul) ....................................

Str. ...................................................... nr. ...........,

bl. ............, codul poștal ................

codul de înregistrare fiscală: ......................

HOTĂRÂREA
Adunării generale a proprietarilor nr. ........ din data de ...........

În baza Notificării municipiului/orașului/comunei/sectorului .... al municipiului București nr. ......... din ..................,

luând cunoștință de conținutul documentației de avizare care fundamentează indicatorii tehnicoeconomici privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe aprobați, respectiv:

a) indicatori valorici:

- valoarea totală a investiției: .............................

din care: - construcții-montaj (C+M): .............................

din care cota-parte ce revine asociației de proprietari, din fondul de reparații, conform art. 13 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: .....,

b) indicatori fizici:

- durata de execuție a lucrărilor de intervenție: .....;

- economia de energie anuală: ..... kWh/ an,

precum și conținutul actului adițional la contractul de mandat,

Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociației de proprietari din localitatea ...................., județul/sectorul ........., str. ............................ nr. ..............., bl. ............., codul poștal ................, codul de înregistrare fiscală: ......................, în ședința ordinară/extraordinară din data de ..............., în prezența a ......... membri din totalul de .................. membri ai asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă cofinanțarea în cuantumul valoric de ........ lei comunicat de coordonatorul local, corespunzător cotei-părți ce revine asociației de proprietari din valoarea lucrărilor de intervenție, astfel cum este fundamentată în documentația de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici, prin Hotărârea nr. ...... din ................, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009.

Art. 2. -

Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de reparații pentru plata executării lucrărilor de intervenție.

Art. 3. -

Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ....., proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.

Având în vedere cele de mai sus, se împuternicește președintele asociației de proprietari, dna/dnul ................................., să semneze în numele și pentru asociația de proprietari actul adițional la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.

Prezenta hotărâre se afișează la avizierul asociației de proprietari.

Președinte, ....................................... (numele și semnătura) L.S.
Contrasemnează: ───────────────
Secretarul Asociației de proprietari ............. Comitetul executiv al Asociației de proprietari ................

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

- conținut-cadru -

Județul ................................................

Municipiul/Orașul/Comuna ................./Sectorul .... al municipiului București

Cod SIRUTA..................

Nr. ................... din ..........................

Aprobat Primar,
.............................. (numele și semnătura) L.S.

CENTRALIZATORUL
blocurilor de locuințe cu indicatorii tehnico-economici aprobați

Nr. crt. Adresa blocului de locuințe Număr de apartamente Aria utilă a blocului de locuințe - m2 arie utilă - Nr. și data Hotărârii consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico- economici Indicatori valorici Indicatori fizici
Total valoare - mii lei - Din care, C+M - mii lei - Investiția specifică (col. 6/col. 3) - mii lei/m2 arie utilă - Economia anuală de energie - kWh/an - Durata de recuperare a investiției - ani -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
n.
TOTAL:
Răspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea și exactitatea datelor înscrise.
Compartiment tehnic - investiții/eficiență energetică Șef compartiment, Compartiment economic Șef compartiment,
.................................................. ...................................
Întocmi

NOTĂ:

Listarea se face în ordinea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

- conținut-cadru -

Județul ................................................

Municipiul/Orașul/Comuna ................./Sectorul .... al municipiului București

Nr. ................... din ..........................

Aprobat Primar,
........................... (numele și semnătura) L.S.

DECONT JUSTIFICATIV*)
în luna ............................ anul ................. pentru plata lucrărilor de intervenție executate în luna precedentă întocmirii prezentului decont justificativ la blocurile de locuințe nominalizate în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 18/2009
Modificări (2)

*) Pentru fiecare bloc de locuințe nominalizat în decontul justificativ se anexează, în copie, factura emisă de antreprenor și confirmată de coordonatorul local.

Nr. crt. Adresa blocului de locuințe Date din contractele încheiate Valoarea lucrărilor de intervenție realizate (inclusiv TVA) Factura emisă de antreprenor pentru plata lucrărilor de intervenție executate în luna precedentă întocmirii decontului justificativ Suma solicitată din alocații de la bugetul de stat1) pentru plata lucrărilor de intervenție executate în luna precedentă întocmirii decontului justificativ (inclusiv TVA) - lei - Suma din alocații de la bugetul de stat existentă în contul separat deschis pe seama coordonatorului local la finele lunii precedente întocmirii decontului justificativ - lei - Observații
Nr. și data contractului încheiat Antreprenor Durata de execuție a lucrărilor, conform contractului - luni - Valoarea contractată pentru executarea lucrărilor de intervenție (inclusiv TVA) - lei - În luna precedentă întocmirii decontului justificativ - lei - Cumulat de la încheierea contractului de execuție a lucrărilor - lei - Nr. și data emiterii facturii Valoarea facturării (inclusiv TVA) - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=col 6 x 50% 11 12
1
2
n
TOTAL: X X
Răspundem pentru legalitatea, realitatea, regularitatea, necesitatea și exactitatea datelor înscrise.
Compartiment tehnic-investiții/eficiență energetică Șef compartiment, .................................................. Vizat Control financiar preventiv ........................................ Compartiment economic Șef compartiment, ...............................
Întocmi

1) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Modificări (1)

ANEXA Nr. 14 la normele metodologice

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI Modificări (1)

Nr. ........... din .....................

Aprobat Ordonator principal de credite .............................
Propun aprobarea. ........................

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
în luna ............. anul ................. privind aprobarea transferurilor din alocații de la bugetul de stat către bugetele locale pentru plata*) cotei-părți ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței din valoarea lucrărilor de intervenție executate la blocurile de locuințe nominalizate în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Modificări (1)

*) În conformitate cu prevederile art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Modificări (1)

Nr. crt. Județul Nr. și data decontului justificativ Valoarea lucrărilor de intervenție realizate în luna precedentă întocmirii decontului justificativ (inclusiv TVA) - lei - Sume solicitate de coordonatorul local din alocații de la bugetul de stat pentru plata*) cotei-părți din valoarea lucrărilor de intervenție executate (inclusiv TVA) - lei - Sume aprobate - lei - Observații
Localitate Emis de coordonatorul local Înregistrat la MDRL
0 1 2 3 4 5 6 7
1
n
TOTAL:
Direcția generală/Direcția de specialitate Director general/Director, ............................................ Direcția economică și financiară Director, ................................................
Întocmi

ANEXA Nr. 15 la normele metodologice

LISTA
documentelor pentru completarea cărții tehnice a construcției

.......................................................(1)

1. [] Contractul de mandat (anexa nr. 1 la listă)
2. [] Raportul de expertiză tehnică (anexa nr. 2 la listă)
3. [] Raportul de audit energetic (anexa nr. 3 la listă)
4. [] Certificatul de performanță energetică inițială a clădirii, înainte de executarea lucrărilor de intervenție (anexa nr. 4 la listă)
5. [] Certificatul de urbanism (anexa nr. 5 la listă)
6. [] Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocului de locuințe (anexa nr. 6 la listă)
7. [] Hotărârea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției (anexa nr. 7 la listă)
8. [] Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, vizată spre neschimbare (anexa nr. 8 la listă)
9. [] Avizele emise pentru executarea lucrărilor de intervenție (anexa nr. 9 la listă)
10. [] Autorizația de construire (anexa nr. 10 la listă)
11. [] Proiectul tehnic pentru lucrările de intervenție (anexa nr. 11 la listă)
12. [] Detaliile de execuție (anexa nr. 12 la listă)
13. [] Procesele-verbale la fazele determinante (anexa nr. 13 la listă)
14. [] Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție (anexa nr. 14 la listă)
15. [] Punctul de vedere al contractorului proiectului, întocmit și prezentat în fața comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, cu privire la executarea lucrărilor de intervenție (anexa nr. 15 la listă)
16. [] Certificatul de performanță energetică a clădirii, după executarea lucrărilor de intervenție (anexa nr. 16 la listă)
17. [] Procesul-verbal de recepție finală, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (anexa nr. 17 la listă)
18. [] Declarații de conformitate cu specificații tehnice recunoscute, în condițiile legii, pentru produsele de construcții utilizate (anexa nr. 18 la listă)
Predat Coordonator local, primar Primit Asociația de proprietari Președinte,
......................... (semnătura)2) L.S. ......................... (semnătura)2) L.S.
Data .......................................

1) Se completează datele de identificare a blocului de locuințe, adresa poștală, localitatea, județul.

2) La rubrica "Semnătura" se vor înscrie în clar numele și prenumele persoanei fizice care predă/primește documentele cuprinse în listă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...